Høyesterett strammer inn kravene til fakturaer i forbrukerentrepriser Dersom regningen ikke er kontrollerbar, kan forbrukeren nekte å betale.  For å sikre at en entreprenøren ikke fakturerer for arbeid eller materialer han ikke har krav på, følger det av

Nå kan forbruker nekte å betale! 
Høyesterett strammer inn kravene til fakturaer i forbrukerentrepriser Dersom regningen ikke er kontrollerbar, med tanke på arbeid eller materialer, kan forbrukeren nå nekte å betale... 

Utsatt for arbeidsulykke – hva er det viktig å huske på?

Arbeidsulykke – Dette må du gjøre
Dessverre kan ikke alle arbeidsulykker forebygges og når en arbeidsulykke først har skjedd er det viktig at ledere og arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen vet hva de må gjøre...

Permitterte ansatte kan tas tilbake i arbeid i inntil ti uker

Utvider tiden permitterte kan jobbe
Før kunne permitterte kun tas tilbake i arbeid i inntil seks uker uten at permitteringsperioden blir avbrutt. LO og NHO har nå blitt enige om at denne perioden skal utvides til ti uker...

Sluttoppgjør - Advokathjelpen

Sjekkliste for sluttoppgjør
Sluttoppgjøret har som formål å gi partene oversikt over økonomiske krav i kontrakten, og sette en sluttstrek for det økonomiske mellomværende mellom partene...

Advokathjelpen - Entreprenør plikter og rettigheter

Sjekkliste for plikter og rettigheter 
Et byggeprosjekt har flere faser som kan by på ulike juridiske problemstillinger. Advokatfirma Berngaard har laget en serie med sjekklister som veileder deg som entreprenør i de plikter og rettigheter...

Reklamasjon «uten ugrunnet opphold»

Reklamasjon «uten ugrunnet opphold»
En ny dom fra Høyesterett, belyser hvilke tidsfrister som gjelder for å fremme reklamasjoner når kontrakten sier at reklamasjoner må komme «uten ugrunnet opphold»..... 

Unngå konkurs ved rekonstruksjonsforhandlinger

Unngå konkurs - Rekonstruksjonsloven 
Formålet med reglene er å redusere kostnadene og effektivisere prosessen for selskaper som er definert som små foretak ved forhandlinger for å unngå konkurs som følge av koronapandemien......

Preben Kløvfjell, advokat og senior partner

De fleste er ikke verdt prisen
- Det er på tide at bransjen ser til seg selv, så vi ikke støter bort de kundene som trenger oss mest. Det er bekymringsfullt at bedrifter i byggebransjen unngår å søke advokathjelp i frykt for høye kostnader.....

Ti råd til deg som skal kjøpe bolig

Ti råd til deg som skal kjøpe bolig
En rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser at en av fem er misfornøyd med kjøp av brukt bolig. Her får du ti råd fra advokaten som kan hjelpe deg på veien....

Sluttoppgjøret ved entreprise | Advokaten

Sluttoppgjøret ved entreprise
Dersom det oppstår uenigheter mellom partene om krav som fremmes underveis, er det viktig med klare prosessuelle regler og presisjon fra partene slik at oppgjøret kan finne sted innen rimelig tid.....

Byggherre betaler ikke som avtalt - Hva nå?

Byggherre betaler ikke - Hva nå? 
En av de største utfordringene for en entreprenør er at byggherren ikke betaler til avtalt tid. Mange velger å legge ned arbeidet, men trår du feil risikerer du å erstatningsansvarlig...

Hvordan ivareta personvernreglene

Hvordan ivareta personvernreglene?
Alle som har ansatte, kunder eller leverandører behandler personopplysninger, men hvordan håndterer du dette på en på en lovlig og sikker måte?...

Sjekkliste ved endringer og byggherresvikt

Endringer og byggherresvikt
Selv om man har det aller beste utgangspunkt, tydelige rammer og konkrete oppgaver i byggeprosjektet kan det oppstå nye eller endrede behov underveis i prosessen...

Planlegging og fakturering under pågående byggeprosjekt

Planlegging og fakturering
Kontrakten er signert og nødvendige avklaringer er gjort på oppstartsmøte. Det på tide å komme i gang med prosjektet.To forhold er sentrale under gjennomføring, planlegging og fakturering...

konkurs og korona - Advokaten svarer

Korona-konkurs? Advokaten svarer
I disse tider er det mange små og store bedrifter som sliter. Regjeringen har lagt frem en rekke tiltak – men hva skjer dersom tiltakene er utilstrekkelige eller ikke kommer på plass hurtig nok?.....

Indeksregulering og Korona - Advokaten svarer

Indeksregulering og Korona
Et spørsmål man må ta stilling til ved inngåelse av entreprisekontrakter er om kontraktsummen skal være gjenstand for indeksregulering. Begrunnelsen for at dette kan være ønskelig er enkel å forstå.....

Aksjonæravtale - Derfor må du skrive aksjonæravtale

Aksjonæravtale
I praksis får slike avtaler stor betydning for driften- En gode aksjonæravtaler kan føre til økt forutsigbarhet for aksjonærene og til at man unngår konflikter i fremtiden...

Korona - Advokaten svarer ansatte

Ansatt og korona - Advokaten svarer
Koronaviruset preger store deler av verden og for mange ansatte er hverdagen snudd på hodet. Vi tok oss derfor en prat med advokat Preben Kløvfjell, for å finne ut hvilke regler som gjelder for ansatt....

Nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven

Nye regler for varsling 
De nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar i år. I tillegg ble «å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten» lagt til i lovens formålsbestemmelse.

Reduser risiko for materialkostnad

Reduser risiko av økt materialkostnad
Prisøkningen på enkelte materialer i byggebransjen har vært ekstraordinær i det siste. Det er derfor viktig at risiko for eventuell prisøkning får nødvendig oppmerksomhet ved inngåelse av nye avtaler
...

Åpner for gruppesøksmål mot staten over innreiseforbud

Åpner for gruppesøksmål mot staten 
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har åpnet sak mot Norge, og har konkludert med at innreiserestriksjonene utgjør et brudd på EØS-avtalen om retten til fri bevegelighet....

Har du utbetalt for mye lønn til en ansatt?

Utbetalt for mye lønn til en ansatt?
I arbeidsmiljøloven er det i utgangspunktet et forbud mot trekk i lønn. Dette gjelder likevel ikke dersom det er skriftlig avtalt på forhånd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker...

Dette må du sjekke før du skriver under kontrakten

Sjekkliste før kontrakten signeres
Advokatfirmaet Berngaard har særlig kompetanse og spesialisering inn mot bygg- og anleggsbransjen. Her finner du deres 18 punkt sjekkliste til kontraktsignering...

Entreprenør - Sjekkliste for oppstartsmøte

Fra kontrakt til oppstartsmøte 
Hvilke avklaringer bør gjøres under oppstartsmøte vil variere fra kontrakt til kontrakt. Det er imidlertid visse forhold som partene alltid bør avklare. 
Advokatfirma Berngaard har flere tips...

Når kan arbeidet legges ned| Advokat hjelpen

Når kan arbeidet legges? 
Dersom entreprenøren ikke får betalt av byggherren slik avtalen forutsetter, kan det være aktuelt å stanse arbeidet. Urettmessig stansing kan imidlertid medføre erstatningsansvar overfor byggherren....

10 korona råd fra Advokaten

10 korona råd fra advokaten
Norsk Byggbransjes samarbeidspartner, Advokatfirma Tveter og Kløvfjell har 10 råd til ledere av små, mellomstore og store bedrifter som kan hjelpe dem gjennom koronakrisen....

Når har arbeidstakere fortrinnsrett?|Advokathjelpen

Når har arbeidstakere fortrinnsrett?
Utgangspunktet er at fortrinnsretten kun gjør seg gjeldende der virksomheten skal foreta en ny ansettelse. At arbeidsgiver har et udekket behov vil ikke i seg selv utløse fortrinnsrett.....

Ansvarsfordeling mellom entreprenør og byggherre ved uklarhet i prosjekteringsgrunnlaget

Ansvarsfordeling
Høyesterett avsa i 2019 (HR-2019-830-A) en dom om ansvarsfordelingen mellom entreprenør og byggherre for uklarhet i konkurransegrunnlaget. Her følger en kort oppsummering av rettstilstanden....