Når kan arbeidet legges ned| Advokat hjelpen
Dersom entreprenøren ikke får betalt av byggherren slik avtalen forutsetter, kan det være aktuelt å stanse arbeidet. Foto: Pixabay

Entreprenørens rett til å stanse arbeidet ved betalingsmislighold

Ved vanlig kjøp og salg av varer eller tjenester er utgangspunktet at partene leverer samtidig med mindre det er avtalt kreditt. Selger leverer ytelsen, og kjøper betaler. Dette er utgangspunktet også i byggebransjen – selv om det ofte er tale om større prosjekter som blir til over lang tid.

Bakgrunnen for dette er at entreprenøren da har en mulighet til å begrense sitt tap dersom byggherren underveis ikke presterer, slik at man unngår at flere bedrifter kommer i en vanskelig posisjon. 

Dersom entreprenøren ikke får betalt av byggherren slik avtalen forutsetter, kan det være aktuelt å stanse arbeidet. Noen ganger kan manglende betaling skyldes at byggherren sliter økonomisk, og i slike tilfeller kan entreprenøren begrense sitt tap ved en eventuell konkurs hos byggherren.

Urettmessig stansing kan imidlertid medføre erstatningsansvar overfor byggherren
Det kan følge av avtalen mellom partene når entreprenøren kan ha rett til å stanse arbeidet. Videre vil det tas utgangspunkt i entreprenørens stansingsrett etter NS 8405, men de fleste standardavtaler har tilsvarende bestemmelser.

Når kan arbeidet stanses?
Et første krav til stansingsrett er at betalingsmisligholdet fra byggherrens side er vesentlig. At misligholdet er vesentlig betyr at ikke enhver form for betalingsmislighold vil gi rett til stansing. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet, og det vil blant annet være relevant å se på beløpet som er misligholdt og misligholdets varighet.

Det kan også være grunnlag for å stanse arbeidet dersom det er klart at et vesentlig mislighold vil inntre, dvs. et forventet mislighold. Det må være nokså klart at mislighold vil skje i fremtiden, slik at det ikke er tilstrekkelig at entreprenøren mistenker at byggherren ikke kan betale. Dette kan for eksempel være aktuelt der byggherren selv har gitt beskjed om at han ikke vil kunne betale, eller at andre entreprenører med forfalte krav ikke får betalt.

I tillegg til vilkåret om vesentlig mislighold må entreprenøren varsle byggherren skriftlig minst 24 timer før stansingen om at arbeidet vil innstilles ved manglende betaling. Fristen skal gi byggherren en rimelig mulighet til å betale slik at arbeidet kan fortsette. Manglende varsling vil medføre at stansingen er urettmessig, selv om betalingsmisligholdet er vesentlig.

Stansingens varighet
Entreprenørens stansingsrett er et midlertidig tiltak som skal sikre at man får betalt for arbeidet. Dersom byggherren betaler, plikter entreprenøren å fortsette arbeidet som planlagt. Det vil imidlertid være krav om fristforlengelse og tilleggsvederlag.

Dersom entreprenøren ikke får betalt, og partene ikke kommer frem til en annen løsning, vil entreprenøren kunne heve avtalen. I så fall vil det være aktuelt med et hevingsoppgjør.

Dersom du ønsker juridisk bistand kan du gjerne sende en uforpliktende e-post til Norsk Byggebransjes partner, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell på advokat@klovfjell.no eller direkte med advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 www.klovfjell.no