Sjekkliste ved endringer og byggherresvikt
Entreprenøren må selv varsle at pålegget anses som en endring. Medfører endringen behov for mer tid må entreprenøren varsle om fristforlengelse. Foto: Pexels
Sist oppdatert: 25-04-2021 - Forfattere: Emilie Melbø Kristoffersen og Lars Berntsen Berngaard

Advokathjelpen - Endringer og byggherresvikt

Selv med det beste utgangspunkt, tydelige rammer og konkrete oppgaver i byggeprosjektet kan det oppstå nye eller endrede behov underveis i prosessen.

Byggherren vil da kunne kreve at entreprenøren utfører noe mer, noe mindre eller noe annet enn opprinnelig avtalt. Dette kalles en endring. Endringer vil kunne medføre at entreprenøren må bruke mer tid eller mer penger.

For å ha krav på dette, må entreprenøren varsle byggherren etter nøye regulerte bestemmelser i standardkontraktene. Hvorvidt entreprenøren følger disse reglene eller ikke vil ha betydning for entreprenørens krav på fristforlengelse og vederlagsjustering.

Det skilles mellom regulær og irregulær endringsordre. Ved en regulær endringsordre utsteder byggherren en skriftlig endringsordre som må oppfylle visse vilkår fastsatt i standardkontrakten. Ved irregulær endring pålegger byggherren en endring uten at dette formaliseres i en endringsordre.

Entreprenøren må selv varsle at pålegget anses som en endring. Medfører endringen behov for mer tid må entreprenøren varsle om fristforlengelse.

Det kan også forekomme forsinkelser eller svikt ved byggherrens ytelser. En svikt ved byggherrens ytelser kan f.eks. være manglende leveranse av tegninger eller avvik i grunnforholdene. Medfører svikt i byggherrens ytelser at entreprenøren har behov for mer tid og/eller penger må entreprenørene varsle om dette etter reglene om fristforlengelse og/eller vederlagsjustering.

Varsel om endringer og svikt i byggherrens ytelser skal skje uten ugrunnet opphold. Det er ikke klart definert hvor lang tid uten ugrunnet opphold er, men det antas at varselet må gis straks det er praktisk mulig.

Under forutsetning at det foreligger en endring eller byggherresvikt, må du være obs på forhold som:

● Endringer NS 8405/15
● Byggherresvikt NS 8405/15
● Endringer NS 8407/17
● Byggherresvikt NS 8407/17

Last ned gratiis sjekkliste for Endringer og byggherresvikt

Berngaard bistår på fast basis en rekke entreprenører i alle stadier av et byggeprosjekt, og har lang erfaring med å håndtere de juridiske utfordringene som kan oppstå underveis.

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp? Ta kontakt med Aleksander. 

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no