Åpnes ikke for å utsette innbetaling av merverdiavgift ved omtvistede krav i bygg- og anleggsbransjen
-Vi mener det er viktig for bransjen at det legges til rette for at både små og store entreprenører kan stå i tvist om krav uten at det påfører bedriften større likviditetsutfordringer enn nødvendig. Fra venstre: Senioradvokat Elisabeth Flønes og advokat Emilie Melbø Kristoffersen - Advokatfirmaet Berngaard. Foto: Berngaard.
Sist oppdatert: 13-10-2021

Statsbudsjettet 2022: Beklagelig for byggebransjen

I forslaget til Statsbudsjettet for 2022, som ble lagt frem tirsdag 12. oktober, fremgår det at Finansdepartementet ikke vil foreslå endringer i lovverket som ville gitt entreprenørene adgang til å utsette innbetaling av merverdiavgift i forbindelse med omtvistede krav.

– Vi synes det er synd for byggebransjen at Finansdepartementet fraråder det som er en etterlengtet endring av regelverket, sier senioradvokat Elisabeth Flønes i Advokatfirmaet Berngaard.

Lenge etterspurt av bygg og anleggsbransjen
Likviditetsbelastningen i forbindelse med tvistesaker har lenge vært en stor utfordring for entreprenørene. I bransjen har det derfor lenge vært etterspurt en endring i merverdiavgiftslovgivningen knyttet til omtvistede krav.

Tidligere i år (01.01.2021) trådte det i kraft en endring i bokføringsforskriften som åpner for at entreprenøren kan avvente fakturering av krav til arbeidet er fullført.

- Dette var et steg i riktig retning, men likevel ikke tilstrekkelig til å avhjelpe likviditetsskvisen som ofte oppstår i tvisteperioden i etterkant av fullførte arbeider, sier advokat Emilie Melbø Kristoffersen i Advokatfirmaet Berngaard.

Finansdepartementet fraråder ytterligere endringer
Det var derfor oppløftende da Finanskomiteen i vår avga et forslag til ytterligere endringer i bokføringsforskriften.

Forslaget innebar at det måtte utformes særskilte regler for bygge- og anleggsbransjen om at krav om betaling av merverdiavgift først inntreffer etter at et omtvistet krav er avklart.

SmartDok. Alt i en app

I forslaget pekes det på at problemstillingen knyttet til likviditetsbelastning er særlig relevant i bygge- og anleggsprosjekter på grunn av hoppeplikten, som forplikter entreprenørene til å utføre endringsarbeider, og dermed også pådra seg kostnader, selv om det er uenighet om entreprenøren har rett på vederlagsjustering for arbeidene.

Forslaget fra Finanskomiteen var ment som et bidrag til å lette likviditetsutfordringen i forbindelse med omtvistede krav, men Finansdepartementet fraråder nå en slik regulering.

I forslaget til statsbudsjettet for 2022 peker Finansdepartementet særlig på reguleringen i bokføringsforskriften som åpner for å utsette fakturering til etter arbeidet er fullført, og at denne etter deres vurdering er i tråd med EØS-regelverket.

Forslaget om at merverdiavgift knyttet til omtvistede krav først skal betales når kravene er endelig avklart, mener Finansdepartementet imidlertid at kan være i strid med EØS-avtalen da dette innebærer en særlig likviditetsfordel for bygge- og anleggsbransjen sammenlignet med andre bransjer.

Finansdepartementet mener videre at tvist om sluttoppgjøret i et kontraktsforhold av en viss varighet og størrelse ikke er unikt for bygg- og anleggsbransjen.

En endring i regelverket ville vært kjærkomment for bransjen
Særlig små og mellomstore entreprenører har i tvistesituasjoner stort behov for utsatt betaling av merverdiavgiften, da mange ikke har likviditet til å forskuttere store summer merverdiavgift over lang tid mens tvisten avklares.

Mindre selskaper må også gjerne hyre inn juridisk bistand eksternt, og får med dette en vanskeligere prosess med å forfølge omtvistede krav.

-Vi mener det er viktig for bransjen at det legges til rette for at både små og store entreprenører kan stå i tvist om krav uten at det påfører bedriften større likviditetsutfordringer enn nødvendig, sier advokat Kristoffersen.

Advokat Flønes supplerer med at
-Det ville vært et kjærkommet og for mange entreprenører et helt nødvendig bidrag, om de ble gitt en mulighet til å betale merverdiavgift på omtvistede krav først når kravene er avklart.

Statsbudsjettet skal behandles av både ny regjering og Stortinget, og det gjenstår nå å se om de vil
følge Finansdepartementets anbefaling.

Dersom din bedrift har behov for hjelp til å håndtere tvister – ta kontakt med senioradvokat Aleksander Nielsen 

Berngaard - Aleksander Nielsen

Aleksander Nielsen - Senioradvokat 
Aleksander er tilknyttet firmaets eiendoms- og entrepriseavdeling, og bistår både offentlige og private aktører med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og anleggsprosjekter. 

+47 951 12 570 - aleksander@berngaard.no