Reklamasjon «uten ugrunnet opphold»
Ny dom fra Høyesterett om reklamasjonsfristene mellom byggherre og prosjekterende, belyser hvilke tidsfrister som gjelder for å fremme reklamasjoner når kontrakten sier at reklamasjoner må komme «uten ugrunnet opphold». Selv om saken gjelder forholdet mellom byggherre og prosjekterende, er dommen viktig også for entreprenører fordi den sier når entreprenører kan avvise reklamasjoner fra byggherre som for sent fremsatt. Stein-Ivar Måseidvåg Gamlem. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Foto: Privat
Sist oppdatert: 26-11-2020 Skrevet av: Stein-Ivar Måseidvåg Gamlem

Reklamasjon «uten ugrunnet opphold»

Ny dom fra Høyesterett om reklamasjonsfristene mellom byggherre og prosjekterende, belyser hvilke tidsfrister som gjelder for å fremme reklamasjoner når kontrakten sier at reklamasjoner må komme «uten ugrunnet opphold». I tillegg sier dommen når en innsigelse om at reklamasjonen er fremmet for sent, blir tapt.

Selv om saken gjelder forholdet mellom byggherre og prosjekterende, er dommen viktig også for entreprenører fordi den sier når entreprenører kan avvise reklamasjoner fra byggherre som for sent fremsatt.

Dommen ble avsagt 20 november 2020 og gir retningslinjer for hva som er byggherrens reklamasjonsfrister for de som ønsker det. Dom og begrunnelse leser du har

Saken gjaldt en tvist mellom Statens vegvesen («SVV») og Rambøll Norge AS («Rambøll»), som utførte prosjektering. Rambøll hadde i prosjekteringsgrunnlaget oppgitt 1000 kvm som prosjektert mengde under prosess 13.9, som gjaldt omlegging av vei. Faktisk utført mengde viste seg å bli 17000 kvm, noe som utgjorde en prosjekteringsfeil hos Rambøll.

Kontrakten mellom SVV og Rambøll var basert på NS 8401, og av pkt. 13.4 fremgikk det at reklamasjoner for prosjekteringsfeil må bli fremmet «uten ugrunnet opphold». SVV reklamerte fire uker etter at de ble oppmerksom på prosjekteringsfeilen. Dette mente Høyesterett var for sent, og uttalte at

«I dette prosjektet vil jeg anta at en frist på rundt to uker til å saksbehandle reklamasjonen burde vært tilstrekkelig. Reklamasjonen er følgelig fremsatt for sent.»

I utgangspunktet skulle dette medført at SVV tapte sitt krav mot Rambøll. I dette tilfelle hadde imidlertid ikke Rambøll avvist reklamasjonen som for sent fremsatt før etter tre år. Høyesterett uttalte da at:

«Prosjekteringssiden har ikke gitt noen plausibel forklaring på hvorfor reklamasjonsinnsigelsen først ble gjort gjeldende rundt tre år etter at reklamasjonen var fremsatt. Det er for eksempel ikke opplyst at det først da var fremlagt dokumentasjon av betydning for fristens utgangspunkt. Etter så lang tid mener jeg Vegvesenet måtte kunne innrette seg på at det ikke ville bli gjort gjeldende noen reklamasjonsinnsigelse. (...) Basert på en helhetsvurdering av kontakten mellom partene, finner jeg at prosjekteringssiden har tapt retten til å påberope at det ble reklamert for sent.»

Konsekvensen av dette var at SVV fortsatt hadde sitt krav i behold, selv om en hadde oversittet reklamasjonsfristen i kontrakten.

Dommen er viktig fordi den gir retningslinjer for hvilken frist som gjelder når reklamasjoner må bli fremmet «uten ugrunnet opphold». Det er likevel viktig å understreke at alle reklamasjonsfrister må bli vurdert konkret.

I denne saken var det tale om en prosjekteringsfeil, og det er derfor ikke gitt at samme tidsfrister vil gjelde på eksempelvis utførelsesfeil. Dommen likevel vil få særlig store konsekvenser for saker mellom byggherrer og prosjekterende.

Dommen gir en viktig påminnelse til både byggherrer, entreprenører og prosjekterende om at det er viktig å huske hvilke reklamasjonsfrister som gjelder. I tillegg understreker den at dersom en reklamasjon er fremmet sent, så bør parten det blir reklamert mot (prosjekterende eller entreprenør) huske å ta forbehold om å anføre at reklamasjonen er fremmet for sent etter fristene i kontrakten. Da unngår parten å miste sin innsigelse om at det er reklamert for sent. 

Om artikkelforfatteren: 
Stein-Ivar Måseidvåg Gamlem er tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen og bistår både private og offentlige aktører i alle ledd i bygg- og anleggsprosjekter.

Han har en egen gruppe på Facebook entreprenører i bygg- og anleggsbransjen, du finner gruppen her. 

Jeg hjelper deg med rådgivning, forhandling og rettslige prosesser. Aller helst vil vi hjelpe deg før konflikten er et faktum, ta gjerne kontakt på e-post: simg@foyentorkildsen.no eller bli med i Facebook-gruppen nevnt ovenfor!