Sist oppdatert: 03-01-2024 Utdanning 

Lærlinglønn - Hva har du som lærling krav på

Som lærling har du krav på lærlinglønn under utdannelse og behovet for lærlinger i Norge er stort. Spesielt innen bygg- og anleggsbransjen. 

Ifølge NHO sitt kompetanse barometer (2022) sier 7 av 10 bedrifter at de ikke lykkes å rekruttere nok  kompetent arbeidskraft. 

Spesielt bedrifter innen håndverksfag (75%) opplyser at de sliter med å dekke behovet for nyansettelser.

Til tross for at bransjen årlig ansetter flere tusen nye lærlinger, er det fortsatt flere hundre ledige plasser hvert år og slik har det vært i mange år. 

Ser man videre på NHOs kompetansebarometer, opplyser over 70 prosent av bedriftene i byggenæringen at de har lærlinger i arbeidsstokken. Tett på 90 prosent av alle som er ferdig på VG2 Byggfag får seg lærlingeplass etter endt skolegang. 

Det betyr at det er større sjanse for å få lærlingeplass innen byggenæringen enn noen andre yrkesfag-grupper i Norge. Legger vi til at byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring, er bygg-og anlegg en voksende bransje med skrikende behov for fagfolk. 

Hva er en læring? 

Lærling er en person som har valgt yrkesfaglig opplæring retting. Det er rundt 180 ulike fag med læretid, inkludert Maler, Snekker, Rørlegger, Frisør, Elektriker, Kokk etc. 

Lærlinger utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift, hvor de får både opplæring og praksis innen det beste faget. Om lærlingen ikke har fullført nødvendig skolegang kan lærlingetiden fordeles mellom praktisk arbeid i bedrift og skole.

Selve lærlingetiden ute hos en bedrift er en form for praktisk opplæring hvor lærlingen får opplæring av fagpersoner som selv har enten fagbrev, svennebrev eller mer en seks års erfaring fra yrket. 

Lærlinger inngår en lærekontrakt med en bedrift og opplæringen skjer i hovedsak gjennom arbeid i bedriften. Lærlinger følger en satt opplæringsplan gjennom hele læretiden og mottar også lærlinglønn hele perioden.

For at en bedrift skal kunne ta inn lærlinger, må de først bli godkjent som opplæringsbedrift av opplæringskontor eller fagopplæringsenheten i egen fylkeskommunen

Målet med lærlingetiden er at personen skal kunne avlegge svenneprøve som beviser at de er å anse som faglærte og kan utføre yrket på en forsvarlig, og selvstendig måte. 

Lærlingeordningen er en viktig del av det norske utdanningssystemet og gir personer som ønsker en karriere innen for eksempel håndverk, industri og serviceyrker verdifull praksist og fagkunnskap.​​​​​​​

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Hva får man i lærlinglønn?

Hvor mye en lærling får i lærlinglønn under lærlingtiden, varierer fra et yrke til neste. Lærlinglønnen baserer seg som regel på en prosentsats av hva en nyutdannet fagarbeider har i lønn etter bestått fagbrev.

For bygg-og anlegg er minstelønn for fagarbeider 238,30 kroner pr.time (fra 15. juni 2023)

I snitt skal en lærling ha 50 prosent av fagarbeiderlønn fordelt over de to årene lærlingetiden varer. Hva lønnen til lærlinger skal avtales i arbeidsavtalen. Ofte vil lærlinglønn beregnes i henhold til tariff i bransjen, men det er ikke krav om det. 

Lærlingelønn kan i prinsippet avtales individuelt i enhver bedrift, men normalt vil det være tariffavtalen som ligger til grunn når lærlinglønn skal avtales.

Det kan være ubehagelig å diskutere lønn når man søker lærlingeplass, men om bedriften selv ikke opplyser at du vil bli lønnet etter fra tariffavtalen, er det fullt lov å spørre selv. 

Utgangspunktet for lærlinglønn er ett års fagarbeiderlønn som fordeles over lærlingtiden på to år. Første året av lærlingetiden kalles gjerne opplæringsåret og det er for det meste dette året lærlingtilskuddet bedriften mottar skal dekke opp for. 

Etter et år som lærling går man videre til år to som kalles verdiskapningsåret, ettersom lærlingen nå skal være langt mer selvgående og produktiv. Det er også en viktig grunn til at lønnen til lærlingen øker betydelig i år to. 

Slik fordeles lærlinglønn over læretiden 

Om du er lærling og følger hovedmodellen, med to år på VGS og så to år lærlingetid i en godkjent lærebedrift, vil lønnen du får som lærling fordeles slik: 

1. halvår: Du mottar 30 prosent av fagarbeiderlønn (71.49 kr pr.time)
2. halvår: Du mottar 40 prosent av fagarbeiderlønn (95,32  kr pr.time)
3. halvår: Du mottar 50 prosent av fagarbeiderlønn (119,5  kr pr.time)
4. halvår: Du mottar 80 prosent av fagarbeiderlønn (190,64 kr pr.time)

Lærlinglønn kan også fordeles 40 % første året og 60 % andre året ved to års læretid. Hvordan lønnen skal fordeles er ofte regulert i tariffavtalene.

Husk at lærlinglønn er vanligvis basert på tariff, men det er ikke krav om det. Det betyr at du som lærling kan få tilbud om mindre lønn, men du kan også selv forhandle deg fram til høyere lønn om du føler du fortjener det. 

Hvor mye lønn du ender opp som lærling vil avhenge av hvilket fag det er du utdanner deg innen. Husk at det ikke er generell minstelønn i Norge, men det er innført minstelønn innen enkelte yrker, deriblant bygg- og anlegg. 

Minstelønn per time i bygg- og anlegg (fra 15. juni 2023)

 • For faglærte: 238,30 kroner (ligger til grunn for hva du kan forvente i lærlinglønn)
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 214,90 kroner
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 223,80 kroner
 • For arbeidstakere under 18 år: 146,50 kroner
   

Når du er ferdig utdannet fagarbeider vil lønnen variere mye ut fra hvor du bor i landet og hva du lykkes med å forhandle deg fram til av lønn. Ser vi dog på hva snittet innen bygg-og anlegg var i 2023, er snittlønnen 43.930 kroner i måneden. 

Husk, det er ingen regler som tilsier hva en lærling skal tjene i lønn, såfremt det ikke foreligger tariffavtale. Derfor er det avgjørende å se over ansettelseskontrakten hvor det tydelig skal fremkomme hva lærlinglønn skal være. 

Som lærling har du krav på lønn gjennom hele læretiden

 • Dine lønnsbetingelser skal framkomme i arbeidskontrakten du har med lærebedriften

 • Lærlinglønn vil variere etter hvilket fag du er lærling i

 • Lærlingelønn vi også kunne variere ut fra om du selv er organisert og om lærebedriften din følger gjeldende tariffavtale

 • Lærlinger starter med en relativt lav lønn, som gradvis øker ettersom de blir mer selvstendig og nærmer deg fag-/svenneprøven

 • Opplæringen skal være gratis for deg som lærling og det er lærebedriften som skal dekke kostnader med nødvendig verneutstyr og hjelpemidler etc. 

 • Som lærling har du også mulighet til å søke om støtte fra Lånekassen, til tross for at du er lønnet

Om du er lærling i et statlig foretak kan du her lese mer om: Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten (link)

Hvorfor er lærlinglønnen så lav? 

Mange reagerer på at lærlinglønn er lav, spesielt med tanke på at ufaglærte uten bransjeerfaring tjener mer, men det er flere gode grunner til det. 

Begge utfører en jobb og skaper således verdi for bedriften, men der stopper også sammenligningen. 

Lærlinger er fortsatt under utdannelse i hele lærlingetiden og bedriften som tar inn lærlinger tar på seg et betydelig ansvar for å sikre at lærlingen får riktig opplæring.

I tillegg må man ikke glemme at etter at lærlingetiden er over, vil personen ikke bare ha fagbrev/svennebrev, men de vil også tjene betydelig mer enn hva en ufaglærte gjør. 

 • Lærlinger er fortsatt under utdannelse 
 • Opplæringsbedriften tar på seg et betydelig ansva
 • Etter endt læretid tjener man betydelig mer en ufaglærte 
Har du noe på hjertet?

Kan lærlinger jobbe overtid?

Det er mange lærlinger som ønsker å jobbe overtid for å øke lærlinglønnen de mottar. Lærlinger kan absolutt jobbe overtid, men maks antall arbeidstimer er det samme for lærlinger som for ordinære ansatte. 

Ifølge Arbeidstilsynet kan ikke arbeidsgiver pålegge ansatte, eller lærlinger mer enn 10 timer overtidsarbeid i løpet av 7 dager. Lærlinger som jobber overtid har krav på kompensasjon i henhold til tariffavtalen.

Arbeidsmiljølovens regler gjelder også for lærlinger. I tillegg vil det også være tilfeller hvor Opplæringslovens regler er aktuelle.

Hvordan kan jeg få mer i lærlinglønn? 

I snitt skal en lærling ha 50 prosent av fagarbeiderlønn fordelt over de to årene lærlingetiden varer og stort sett vil dette regnes ut fra tariff i bransjen, men det er ikke krav om det.

Det betyr at den som er lærling kan tjene både mer eller mindre en hva tariff tilsier. 

Det er til slutt opp til lærlingen selv om de klarer å forhandle seg fram til høyere lønn. Faktorer som vil være avgjørende for om du kan få høyere lønn som lærling kan være. 

 • Lærling har arbeidserfaring fra bygg- og anlegg

 • Lærling har sertifikat 

 • Lærling har gode attester fra tidligere arbeidsforhold 

 • Lærling flytter lang avstand og blir kompensert med bedre lønn

Lærlinglønn kan også forhandles underveis i læretiden. Det er klare regler for når lønn til lærling skal økes i løpet av lærlingetiden og en lærling kan selvsagt forhandle egen lønn, akkurat som andre ansatte kan gjøre. 

Til tross for at det ikke er krav til minstelønn for lærlinger i bygg- og anlegg, er de fleste bedrifter dyktige til å betale norske lærlinger godt.

Før en som lærling forhandler om egen læring lønn, må de huske at de fortsatt er under utdannelse og at de faktisk får betalt underveis. 

Lærlinglønn som voksenlærling 

Hvor gammel man er når man starter som lærling har i utgangspunktet ingenting å si med tanke på lønn man mottar som lærling.

Det er ingenting i veien for å bli lærling i voksen alder, men mange kvier seg naturlig nok da det for mange vil bety langt lavere lønn. 

Det er derfor viktig å huske at som voksenlærling kan du ofte få noe høyere lønn ettersom du er eldre og trolig har lengre arbeidserfaring enn hva yngre lærlinger har. Det sagt er det viktig å huske at du som lærling, uansett alder, er under opplæring og det medfører også kostnader for bedriften. 

Hvorfor varierer lærlinglønn i læretiden? 

Ettersom lærlingen lærer stadig flere arbeidsoppgaver og blir mer selvstendig, vil også verdien deres som arbeidstaker øke. Som lærling er man under opplæring i to, eller flere år, men det er naturlig at man blir lærlinglønn øker underveis ettersom man lærer mer og dermed også produserer mer for bedriften. 

Har lærlinger tariffavtale?

Det er en rekke bedrifter innen bygg-og anlegg som har allmenngjorte tariffavtaler, slik de for eksempel har innen elektro og rør. Tariffavtalen kan gjelde for alle ansatte og dermed kommer også lærlinger inn under avtalen.

Lærlingelønn vil dog variere ut fra hvilket fag lærlingen er i, om lærlingen er organisert og om lærebedriften følger gjeldende tariffavtale.

Jeg får ikke riktig lærlinglønn - Hva gjør jeg nå? 

Til tross for at lærlinger er under utdannelse og ikke følger nøyaktig de samme reglene som andre ansatte, har de fortsatt både rettigheter og plikter som omtales i ulike lover for arbeidslivet i Norge. 

Hva gjelder lønn er det ikke krav om at man skal betale lærlinger en satt minstelønn. De aller fleste bedrifter vil tilby lærlingelønn med utgangspunkt i tariff, men de er ikke lovpålagt å gjøre så. 

Om du føler du får en lærlinglønn som ikke gjenspeiler tariff, eller det arbeidet du utfører bør du aller først snakke med sjefen direkte, eller faglig ansvarlig i bedriften.

Om dere ikke finner en løsning begge parter kan leve med, kan du velge å søke lærlingeplass hos andre bedrifter hvor du får lønn ut fra tariff, eller bedre. 

Hvordan bytte lærlingbedrift?

Som lærling har du inngått en kontrakt med opplæringsbedriften og i utgangspunktet er du lærling i bedriften hele læretiden. Det betyr dog ikke at du ikke kan bytte lærlingplass. 

Det kan være mange grunner til at man ønsker å bytte lærebedrift i løpet av læretiden, men før man gjør det, bør man snakke med faglig leder og sjefen i bedriften. 

Det kan være at bedriften ikke er oppmerksom på problemene du opplever og det er bare rettferdig at man gir dem en mulighet for å løse eventuelle utfordringer. 

 1. Finn deg ny lærebedrift som følger samme opplæringsplan og er villig til å ta deg inn som lærling

 2. Sørg for at du får skriftlig bekreftelse på at de ønsker å ta det inn som lærling før du sier opp

 3. Ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor og gi beskjed om at du ønsker å bytte læreplass.

 4. Si opp læreplassen din skriftlig og jobb ut oppsigelsestiden din

 5. Signer ny lærekontrakt og send den inn for godkjenning

 6. Fullført læretiden din i den nye opplæringsbedriften 

Dine rettigheter og plikter som lærling 

Norsk arbeidsliv har en rekke lovgivninger som er ment å beskytte ansatte og selv om lærlinger strengt tatt fortsatt er under utdannelse, er også de beskyttet via både opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

Hva er dine rettigheter som lærling? 

 • Du har krav på en skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale

 • Opplæringen i bedrift skal følge opplæringsplanen for faget og tilpasses deg

 • Bedriften skal ha en faglig leder som er ansvarlig for din opplæring (I mindre bedrifter kan dette ofte være daglig leder selv)

 • Du skal få konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet du utfører og du har krav på veiledning og vurdering underveis – i tillegg til halvårsvurdering.

 • Du skal ha mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid

 • Det er lærebedriften som skal melde deg opp til fag-/svenneprøven. Når den tid kommer

 • Som lærling skal du vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. 

 • Det er bedriftens ansvar at lærlinger til kommer skade eller blir utsettes for krenkende ord eller handlinger

 • Du har samme krav til ferie som alle andre ansatte 

Hva er dine plikter som lærling?

 • Du skal delta aktivt i opplæringen på daglig basis og selv vise ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av egen opplæring

 • Du må bestå i alle teoretiske fellesfag og programfag fra VGS for å kunne gå opp til fag-/svenneprøven

 • Møt opp til riktig tid og gjør ditt beste for å være en produktiv ansatt

 • Meld ifra til bedriften hvis du blir syk, eller at andre grunner ikke kan komme på jobb

 • Oppfør deg høflig og gjør arbeidsoppgavene du blir satt til

 • Opplæringsplanen er klar, så det er ingen grunn til å klage om du må gjøre oppgaver du ikke liker

 • Som lærling er du en del av arbeidsstokken til bedriften og det forventes at du er på jobb for å jobbe, ikke for å sitte på telefon, eller sosial medier

Hva er forskjellen på fagbrev og svennebrev?

Uansett om du tar en utdannelse som leder til fagbrev eller svennebrev, må du gjennomføre lærlingetiden i en godkjent opplæringsbedrift. Bedriften må ha en leder med kompetanse på nivå av fag- eller svennebrev, eller kunne dokumentere at de har minst seks år med relevant praksis i faget.

Alle lærlinger innen håndverksfag vil på slutten av læretiden gå opp til svenneprøve, som ender med at de mottar sitt svennebrev, om de består prøvene. Fagbrev på den andre siden får man etter å ha avsluttet prøven i de andre lærefagene. 

Det finnes rundt 180 fagområder som leder til fag- eller svennebrev.