HMS-arbeidet er fordelt på ulike roller i virksomheten som alle har sine ansvarsområder. Den viktigste rollen og største ansvaret ligger på arbeidsgiveren, men det betyr ikke at arbeidstakere er uten ansvar. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 05-02-2024 Annonsørinnhold

HMS hvem har ansvaret for hva?

Arbeidsmiljø er langt mer en bare HMS, men hvem har egentlig ansvar for hva?

HMS er en viktig faktor både med tanke på arbeidstakernes helse og trivsel, men også med tanke på bedriftens økonomi. Man kan dermed ikke si at HMS og arbeidsmiljø er bare en persons ansvar. 

Det er klare ansvars roller, med det er avgjørende at alle på en arbeidsplass bidrar til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

HMS-arbeidet er fordelt på ulike roller i virksomheten som alle har sine ansvarsområder. Den viktigste rollen og største ansvaret ligger på arbeidsgiveren.

Arbeidsgiverens ansvar:

Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for bedriftens HMS-arbeid. Dette ansvaret er tydelig beskrevet i arbeidsmiljøloven og det er uavhengig av bedriftens størrelse eller bransje.

Arbeidsgiverens HMS ansvar omfatter blant annet: 

 • Ta lovpålagt opplæring i HMS-arbeid
 • Ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
 • Samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
 • Sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Arbeidsgiveren er også pliktig til å sørge for at alle arbeidere har den kompetansen som kreves for å kunne utføre jobben på en trygg og sikker måte. Dette kan blant annet gjøres gjennom opplæring, kurs eller annen form for kompetanseutvikling.

Arbeidstakernes HMS ansvar:

Arbeidstakerne er heller ikke unntatt for HMS-arbeid. Også dette ansvaret er beskrevet tydelig i arbeidsmiljøloven og det er et personlig ansvar for hver enkelt arbeidstaker.

Som arbeidstaker er man blant annet en pliktig til å: 

 • Bruke det verneutstyret som arbeidsgiveren har funnet nødvendig
 • Vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader
 • Si fra til arbeidsgiver og verneombud når de oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse

Arbeidstakerne har også lovpålagt rett til å medvirke i bedriftens HMS-arbeid. Dette betyr at de har rett til å bli hørt og at deres synspunkter skal tas hensyn til.

Hvorfor er HMS viktig?

Innen bygge- og anleggsnæringen kan byggherre stille strenge krav til at bedrifter dokumenterer sitt HMS-arbeid og systemer. Det kan også stilles krav til HMS-statistikk i anbud og kontrakter til bedrifter som til slutt får oppdraget. 

La SmartDok hjelpe deg med ditt HMS/KS-arbeid

Verneombudets HMS ansvar:

Alle bedrifter med mer en fem ansatte skal ha verneombud, som er arbeidstakernes representant i HMS-arbeidet. Verneombudet velges av arbeidstakerne selv og har en rekke oppgaver, og rettigheter.

Verneombudets oppgaver omfatter blant annet: 

 • Sikre at arbeidstakerne får den informasjon og opplæring de trenger i HMS-arbeid
 • Delta i planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet
 • Gjennomføre vernerunder
 • Representere arbeidstakerne i saker som gjelder HMS

Verneombudet har også en rekke rettigheter:

 • Avsatt tid til å utføre vernearbeid
 • Opplæring og veiledning i HMS-arbeid
 • Tilgang til informasjon om arbeidsmiljøet.


Arbeidstilsynets ansvar:

Det er Arbeidstilsynet som har ansvar for å føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter følges i alle norske bedrifter.

Arbeidstilsynet kan gi bedrifter pålegg om arbeidsgivere, eller arbeidstakere selv som ikke overholder HMS regelverket.

Arbeidstilsynet har også ansvar for å gi veiledning og informasjon om HMS-arbeid.

Samarbeid er viktig

Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidere og verneombud er avgjørende for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø i bedriften. Det er kun når alle er sitt ansvar bevisst og alle bidrar, at man lykkes med å forebygge ulykker, og helseskader.

Tips til hvordan man kan skape et godt samarbeid om HMS:

 • Organiser jevnlige møter mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og verneombud
 • Ta opp aktuelle HMS-saker på møtene
 • Vær åpen for å lytte til hverandres synspunkter
 • Ta hensyn til hverandres interesser i det daglige. 
   

Ved å samarbeide om HMS kan man skape et arbeidsmiljø som er trygt og godt for alle.