Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at bedriften oppfyller visse standarder for kompetanse, erfaring og ressurser. Dette bidrar til å styrke tilliten hos kunder, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 18-04-2024 

DIBIK sentral godkjenning - godkjent for ansvarsrett

Veien til Byggkvalitet: En Guide til DIBIK Sentral Godkjenning i Norge

I et landskap der byggebransjen stadig streber etter økt kvalitet, effektivitet og sikkerhet, spiller sentral godkjenning en avgjørende rolle. 

I Norge, hvor byggstandarder og -reguleringer er strenge og nøye håndhevet, er DIBIK sentral godkjenning et nøkkelbegrep for enhver aktør som ønsker å delta i byggeprosjekter, men hva er egentlig sentrale godkjenningen, og hvordan kan et selskap oppnå den?

I denne artikkelen vil vi dykke inn i konseptet med DIBIK sentral godkjenning og utforske stegene et selskap må ta for å oppnå denne ettertraktede anerkjennelsen. 

Vi vil se nærmere på kravene, prosessene og fordelene ved å være sentralt godkjent, og vi vil gi praktiske tips for hvordan selskaper kan navigere gjennom denne viktige godkjenningsprosessen.

Hva er sentral godkjenning og hvorfor bør man søke? 

Sentral godkjenning er en offisiell godkjenning som gis til bedrifter og enkeltpersoner innen bygg- og anleggsbransjen i Norge.

Den utstedes av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og er ment å sikre at aktørene i bransjen har nødvendig kompetanse, erfaring og ressurser til å utføre bygge- og anleggsarbeid på en trygg og forsvarlig måte.

For bedrifter som blir godkjent, innebærer sentral godkjenning flere fordeler og forpliktelser:

 • Tillit og troverdighet: Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at bedriften oppfyller visse standarder for kompetanse, erfaring og ressurser. Dette bidrar til å styrke tilliten hos kunder, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere.
   
 • Konkurransedyktighet: Bedrifter med sentral godkjenning kan ha en konkurransefordel i markedet, da mange kunder foretrekker å jobbe med godkjente aktører. Dette kan bidra til å vinne flere kontrakter og øke bedriftens markedsandel.
   
 • Tilgang til offentlige prosjekter: Mange offentlige prosjekter krever at entreprenører og andre aktører har sentral godkjenning. Å ha denne godkjenningen åpner dermed opp for muligheten til å delta i offentlige anbudskonkurranser og utføre arbeid for offentlige institusjoner.
   
 • Administrative fordeler: Sentral godkjenning kan forenkle prosessen med å få nødvendige tillatelser og godkjenninger fra offentlige myndigheter for byggeprosjekter. Dette kan redusere administrative kostnader og spare tid for bedriften.
   
 • Mulighet for spesialisering: Bedrifter med sentral godkjenning kan utvide sitt tjenestetilbud til å omfatte flere godkjenningsklasser innenfor bygg- og anleggsbransjen. Dette åpner opp for muligheten til å spesialisere seg i ulike områder og ta på seg mer varierte og komplekse prosjekter.

Samlet sett innebærer sentral godkjenning at bedriften oppfyller visse standarder for kompetanse og erfaring, noe som kan bidra til økt tillit, flere forretningsmuligheter og en mer effektiv drift.

Det er imidlertid viktig å merke seg at sentral godkjenning også innebærer visse forpliktelser, blant annet å opprettholde et høyt faglig nivå og å følge gjeldende lover og forskrifter.

Hvem kan søke sentral godkjenning? 

I Norge kan både enkeltpersoner og juridiske enheter søke om sentral godkjenning. Dette omfatter blant annet enkeltpersonforetak, aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, og andre organisasjonsformer som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Det viktigste er at søkeren har kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å kunne utføre oppgavene knyttet til den aktuelle godkjenningsklassen.

Dette innebærer ofte at søkeren må kunne dokumentere relevant utdanning, erfaring og kvalifikasjoner innenfor det aktuelle fagområdet. 

Det er også viktig å merke seg at det er ulike godkjenningsklasser for ulike typer bygg- og anleggsarbeid, og søkeren må søke om godkjenning innenfor den eller de klassene som er relevante for deres virksomhet.

Hvorfor søke sentral godkjenning? 

Hovedhensikten med å søke sentral godkjenning i Norge er å sikre kvalitet, kompetanse og ansvarlighet i bygge- og anleggsbransjen.

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at en aktør har nødvendig kompetanse, erfaring og ressurser til å utføre oppgavene knyttet til en bestemt godkjenningsklasse på en trygg og forsvarlig måte.

Noen av hovedformålene med å søke sentral godkjenning inkluderer:

 • Å sikre kvalitet: Sentral godkjenning er et viktig virkemiddel for å sikre at byggearbeid utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder. Det bidrar til å opprettholde høy kvalitet på byggverkene som blir oppført.
   
 • Å ivareta sikkerhet: Godkjente aktører forventes å ha kunnskap om og følge sikkerhetsforskrifter og -prosedyrer, noe som bidrar til å minimere risikoen for ulykker og skader på byggeplassen.
   
 • Å fremme profesjonalitet: Sentral godkjenning signaliserer at en aktør oppfyller visse standarder for kompetanse og erfaring, noe som styrker tilliten til både kunder, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere.
   
 • Å forenkle offentlig saksbehandling: Når et selskap har sentral godkjenning, kan det i mange tilfeller forenkle og fremskynde prosessen med å få nødvendige tillatelser og godkjenninger fra offentlige myndigheter for byggeprosjekter.

Samlet sett bidrar sentral godkjenning til å heve standardene i bygge- og anleggsbransjen, fremme profesjonalitet og ansvarlighet, samt sikre trygghet og kvalitet for både sluttbrukere og samfunnet som helhet.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Krav til den som søker sentral godkjenning

For å kunne søke om sentral godkjenning i Norge, må søkeren oppfylle en rekke krav knyttet til kompetanse, erfaring og organisatoriske forhold.

Disse kravene varierer avhengig av hvilken godkjenningsklasse søkeren ønsker å søke innenfor, da forskjellige typer bygge- og anleggsarbeid krever ulik ekspertise og erfaring. 

Detaljert gjennomgang av de vanligste kravene:

 • Kompetanse og erfaring: Søkeren må kunne dokumentere tilstrekkelig faglig kompetanse og erfaring innenfor det aktuelle fagområdet og den spesifikke godkjenningsklassen de søker for. Dette kan inkludere relevant utdanning, sertifiseringer, kurs, og arbeidserfaring.

  For eksempel, for å søke om sentral godkjenning som ansvarlig søker for søknader om byggetillatelser, kreves det vanligvis ingeniørutdanning eller tilsvarende, i tillegg til flere års relevant arbeidserfaring.
   
 • Organisatoriske forhold: Søkeren må ha en organisasjonsform som er egnet for den type virksomhet de driver, for eksempel enkeltmannsforetak, aksjeselskap, eller ansvarlig selskap. Organisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
   
 • Faglig ledelse: For mange godkjenningsklasser kreves det at virksomheten har en person med tilstrekkelig faglig kompetanse og erfaring som er ansvarlig for den faglige ledelsen av arbeidet. Denne personen må være tilgjengelig for å føre tilsyn med og gi veiledning til de ansatte.
   
 • Ressurser: Søkeren må kunne dokumentere tilgang til nødvendige ressurser, både menneskelige og materielle, for å kunne utføre oppgavene knyttet til den aktuelle godkjenningsklassen. Dette kan inkludere tilstrekkelig antall kvalifiserte ansatte, utstyr, og økonomiske ressurser.
   
 • Dokumentasjon: Søkeren må kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon som støtter opp om deres kompetanse, erfaring, organisatoriske forhold og ressurser. Dette kan omfatte CV-er, attester, referanser, og annen relevant dokumentasjon.

Det er viktig å merke seg at kravene kan variere noe avhengig av hvilken godkjenningsklasse og hvilket fagområde det søkes innenfor.

Det er derfor viktig å nøye gjennomgå kravene som er spesifisert av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) før man starter søknadsprosessen.

Søknad om sentral godkjennig steg for steg

Søknadsprosessen for sentral godkjenning i Norge er relativt omfattende og innebærer flere trinn. Her er en detaljert gjennomgang av hvordan søknadsprosessen vanligvis foregår:

Forberedelse:

Før man starter selve søknadsprosessen, er det viktig å gjøre grundige forberedelser. Dette inkluderer å sikre at man oppfyller alle kravene for den ønskede godkjenningsklassen, samle inn nødvendig dokumentasjon og eventuelt organisere seg slik at man har en egnet faglig ledelse.

Registrering på Altinn:

Søknadsprosessen foregår vanligvis elektronisk via Altinn-plattformen, som er en nettbasert portal for digitale tjenester fra det offentlige i Norge. Før man kan starte søknaden, må man ha en registrert brukerkonto på Altinn.

Utfylling av søknadsskjema:

Neste steg er å fylle ut søknadsskjemaet for sentral godkjenning. Dette skjemaet inneholder spørsmål om blant annet søkerens identitet, organisasjonsform, faglig kompetanse, erfaring, og ressurser. Det er viktig å fylle ut alle feltene nøyaktig og legge ved all nødvendig dokumentasjon.

Innsending av søknad:

Etter at søknadsskjemaet er korrekt utfylt og all nødvendig dokumentasjon er vedlagt, sender man inn søknaden via Altinn-plattformen. Søknaden vil deretter bli behandlet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Behandlingstid:

Behandlingstiden for søknaden kan variere avhengig av kompleksiteten og omfanget av søknaden, samt eventuelle ventetider hos DiBK. Det er vanligvis en tidsperiode hvor DiBK behandler søknaden og eventuelt kan komme med spørsmål eller be om ytterligere dokumentasjon.

Vurdering og godkjenning:

DiBK vil vurdere søknaden basert på de angitte kravene og den vedlagte dokumentasjonen. Dersom søknaden oppfyller kravene, vil DiBK gi sentral godkjenning innenfor den aktuelle godkjenningsklassen.

Når det gjelder kostnader, er det en søknadsavgift som må betales i forbindelse med søknadsprosessen.

Avgiftens størrelse kan variere avhengig av faktorer som omfanget av søknaden og den valgte godkjenningsklassen. Det er viktig å sjekke gjeldende satser på DiBKs nettsider før man starter søknadsprosessen.

Hvor lang tid tar det å oppnå sentral godkjenning

Tiden det tar å oppnå sentral godkjenning i Norge kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert kompleksiteten i søknaden, hvor grundig forberedelsesarbeidet er gjort på forhånd, behandlingstiden hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), samt eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere dokumentasjon fra DiBKs side.

Generelt sett kan søknadsprosessen ta flere uker til flere måneder, avhengig av disse faktorene.

For enkle søknader som oppfyller alle kravene og der det ikke oppstår behov for ytterligere dokumentasjon, kan behandlingstiden være kortere.

Mer komplekse søknader som krever grundigere gjennomgang av DiBK eller som involverer spørsmål eller utfordringer underveis, kan ta lengre tid å behandle.

Det er også verdt å merke seg at søknadsprosessen kan være mer omfattende for søkere som ikke oppfyller alle kravene ved første forsøk, da det kan være behov for å samle inn ytterligere dokumentasjon eller gjøre endringer i søknaden før den kan bli godkjent.

Det er derfor viktig for søkeren å være nøye forberedt, følge retningslinjene fra DiBK nøye, og være tålmodig gjennom prosessen.

Å sikre at all nødvendig dokumentasjon er riktig utfylt og vedlagt kan bidra til å minimere behandlingstiden og øke sjansene for en vellykket søknadsprosess.

Fordeler med å ha sentral godkjenning 

Å ha sentral godkjenning i Norge innebærer flere fordeler for bedriften, og disse fordelene kan bidra til å styrke bedriftens omdømme, øke tilliten hos kunder og samarbeidspartnere, samt åpne opp for nye muligheter for vekst og suksess.

Noen av fordelene med å ha sentral godkjenning, sammen med eksempler på hvordan det kan hjelpe bedriften vokse:

 • Tillit og troverdighet: Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at bedriften oppfyller visse standarder for kompetanse, erfaring og ressurser. Dette kan bidra til å styrke tilliten hos kunder, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere.

  For eksempel vil potensielle kunder være mer tilbøyelige til å velge en entreprenør med sentral godkjenning når de vurderer forskjellige tilbud.

   
 • Konkurransedyktighet: Å ha sentral godkjenning kan gi bedriften en konkurransefordel i markedet. Potensielle kunder vil ofte foretrekke å jobbe med bedrifter som har en offisiell godkjenning, da det gir en følelse av trygghet og sikkerhet.

  Dette kan bidra til å vinne flere kontrakter og utvide bedriftens kundebase.

   
 • Lettere tilgang til offentlige prosjekter: Mange offentlige prosjekter krever at entreprenører og andre aktører har sentral godkjenning. Å ha denne godkjenningen åpner dermed opp for muligheten til å delta i offentlige anbudskonkurranser og utføre arbeid for offentlige institusjoner. Dette kan være en betydelig kilde til inntekter og vekst for bedriften.
   
 • Færre administrative hindringer: Sentral godkjenning forenkler ofte prosessen med å få nødvendige tillatelser og godkjenninger fra offentlige myndigheter for byggeprosjekter. Dette kan bidra til å redusere administrative kostnader og spare tid, noe som igjen frigjør ressurser som kan brukes på andre områder av virksomheten.
   
 • Mulighet for spesialisering og utvidelse av tjenestetilbudet: Med sentral godkjenning kan bedriften utvide sitt tjenestetilbud til å omfatte flere godkjenningsklasser innenfor bygg- og anleggsbransjen. Dette åpner opp for muligheten til å spesialisere seg i ulike områder og ta på seg mer varierte og komplekse prosjekter.

Samlet sett kan sentral godkjenning bidra til å legge et solid grunnlag for bedriftens vekst og suksess ved å styrke omdømmet, øke tilliten hos kunder og samarbeidspartnere, og åpne opp for nye muligheter i markedet.