Byggeplass befaring med SmartDok
En detaljert befaring er like viktig for bedriften, som den er for den som skal utføre jobben og for kunden som bestiller. Foto: SmartDok
Sist oppdatert: 11-06-2023 Annonsørinnhold

Befaring et must for alle bedrifter

Byggeplass befaring er noe enhver bedrift bør gjennomføre. Befaring påvirker både planleggingen, kostnadsestimatene, prosjektets suksess og kundetilfredsheten.

En detaljert befaring er like viktig for bedriften, som den er for den som skal utføre jobben og for kunden som bestiller. 

I denne artikkelen skal vi belyse viktigheten av befaringer, med en snekkerbedrifter som eksempel. Identifiser alle potensielle utfordringer:

Byggeplass befaring gir snekkerbedriften mulighet til å identifisere alle potensielle utfordringer som kan oppstå underveis i prosjektet. Dette kan være strukturelle problemer, skjulte feil eller andre hindringer som kan påvirke fremdriften eller budsjettet.

Ved å oppdage disse utfordringene tidlig kan bedriften utarbeide alternative løsninger og unngå dyre forsinkelser og uforutsette kostnader.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Presis kostnadsestimering:
Korrekt kostnadsestimering er avgjørende for suksessen til ethvert prosjekt. Ved å først gjennomføre en detaljert befaring kan snekkerbedriften få en bedre forståelse av prosjektets omfang, materialbehov og arbeidskraft.

Dette gjør det mulig å ta fram realistiske kostnadsestimater og dermed unngå budsjettoverskridelser som kan påvirke både bedriftens lønnsomhet og omdømme.

Optimal planlegging og bruk av ressurser:
Byggeplass befaring gir bedriften muligheten til å planlegge prosjektet grundig og fordele ressurser på en effektiv måte. Ved å ta hensyn til eventuelle begrensninger eller spesielle behov, kan bedriften utvikle en fremdriftsplan som tar høyde for alle relevante faktorer.

Dette vil bidra til bedre ressursstyring samt minimere risikoen for unødvendige forsinkelser eller ineffektivitet.

Kundetilfredshet og kvalitetskontroll:
Befaringer gir snekkerbedrifter mulighet til å kommunisere og samhandle direkte med kundene, i tillegg til at det gir bedriften en dypere forståelse av kundens forventninger, og behov.

Ved å vise interesse for kundens visjon og bekymringer, kan snekkerbedriften bedre tilpasse seg og levere et ferdig produkt som oppfyller kundens forventninger.

Sikkerhet og forskrifter:
Sikkerheten til ansatte og alle som er tilknyttet byggeprosjektet er av ytterste viktighet. Ved å gjennomføre en byggeplassbefaring kan snekkerbedriften identifisere potensielle risikofaktorer og ta nødvendige tiltak for å sikre en trygg arbeidsplass fra dag en.

Videre gir befaringen bedriften mulighet til å sikre at gjeldende bygningsforskrifter blir overholdt, slik at det ferdige prosjektet er i samsvar med gjeldende lovverk. 

Byggeplass befaring med SmartDok
Registrering av sjekklister og avvik er viktig for å kunne levere av ypperste kvalitet. Dette registreres i SmartDok-appen. Foto: SmartDok

Sjekklister

Med hjelp av SmartDoks sjekklister får bedriften et verktøy som sikrer grundighet, organisering og konsistens i vurderingen av ulike aspekter ved prosjektet. Sjekklister ved befaring kan inneholde relevante standarder, forskrifter og retningslinjer som må overholdes.

Dette er spesielt viktig for å sikre at byggeprosjektet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for konstruksjon, helse og sikkerhet. SmartDok sjekklister gir bedriften en strukturert tilnærming til kvalitetskontroll under befaringen.

Ved å inkludere punkter som skal vurderes for å oppnå ønsket kvalitet, kan man lettere identifisere eventuelle feil, mangler eller avvik. Sjekklister kan bidra til å redusere misforståelser, øke samarbeidet og effektivisere kommunikasjonen på byggeplassen. 

Ved å bruke sjekklister under befaringer kan snekkerbedriften generere en detaljert dokumentasjon av observasjoner, funn og handlinger som ble gjort underveis.Sjekklister kan rett og slett øke effektiviteten, redusere feil og forbedre resultatene på byggeprosjektene.

Bildedokumentasjon

Bildedokumentasjon spiller en viktig rolle på alle byggeplasser og sikrer en høyere grad av dokumentasjon for alle parter. 

Kommunikasjon og informasjonsdeling: Bildedokumentasjon gir en visuell representasjon av snekkerarbeidet og kan brukes som et effektivt kommunikasjonsverktøy mellom snekkere, entreprenører, arkitekter og kunden direkte.

Ved å dele bilder kan man tydelig demonstrere prosjektets fremdrift, utførte arbeider, utfordringer og eventuelle endringer som må gjøres.

Dette bidrar til å sikre at alle involverte har en felles forståelse av prosjektet og kan ta beslutninger basert på visuelle bevis. Dette er spesielt viktig for kunden som ikke besitter samme fagkunnskap og erfaring som bedriften gjør. 

Kvalitetskontroll: Bildedokumentasjon er nyttig for å sikre kvaliteten på snekkerarbeidet. Ved å ta bilder av ulike faser av prosjektet kan man sammenligne arbeidet med prosjektets spesifikasjoner og kvalitetsstandarder.

Eventuelle avvik eller mangler kan identifiseres tidlig og korrigerende tiltak kan iverksettes før de blir større problemer. Dette hjelper til med å opprettholde høy kvalitet i snekkerarbeidet og sikre at prosjektet oppfyller forventningene.

Dokumentasjon av endringer: 

I løpet av et snekkerprosjekt kan det oppstå behov for endringer i designet eller spesifikasjonene. I slike tilfeller er bildedokumentasjon verdifull for å dokumentere avtalte endringer.

Ved å ta bilder før og etter endringene kan man vise og diskutere endringene med de involverte partene. Dette hjelper til med å opprettholde sporbarhet og sørge for at endringene blir implementert på riktig måte.

Prosjekthistorikk og referanse: 

Bildedokumentasjon skaper en historisk referanse for snekkerprosjektet. Det kan være nyttig for fremtidig vedlikehold, reparasjoner eller oppgraderinger av bygningen eller konstruksjonen.

Ved å ha tilgang til bilder fra ulike stadier av prosjektet kan man identifisere spesifikke materialer, komponenter eller installasjoner. Dette forenkler eventuelle fremtidige endringer eller reparasjoner, da man har en dokumentert referanse å jobbe ut ifra.

Bevis og forsikring: 

Bildedokumentasjon kan også fungere som bevis i tilfelle tvister eller forsikringskrav. Hvis det oppstår uenighet om utført arbeid eller skader på eiendommen, kan bilder brukes som dokumentasjon for å demonstrere hva som ble gjort eller hva som har skjedd.

Dette kan være spesielt verdifullt når det gjelder å fastslå ansvar eller søke erstatning.Bildedokumentasjon er derfor et viktig verktøy i snekkerprosjekter for å sikre god kommunikasjon, kvalitetskontroll, sporbarhet og dokumentasjon av arbeidet.

Det hjelper til med å oppnå prosjektmål, redusere risiko og bidrar til å skape tillit mellom alle involverte parter. SmartDoks bildefunksjon er et velprøvd og utmerket verktøy i dokumentasjonsarbeidet

Konklusjon:

Befaringer på byggeplasser er essensielle for snekkerbedrifter. De gir en mulighet til å identifisere potensielle utfordringer, estimere kostnader, planlegge effektivt, sikre kundetilfredshet og kvalitetskontroll, samt ivareta sikkerheten og overholdelsen av forskrifter. 

Ved å prioritere befaringer kan snekkerbedrifter øke sjansene for å levere vellykkede prosjekter, opprettholde god kundetilfredshet og styrke sitt omdømme i markedet. 

Derfor bør befaringer betraktes som en uvurderlig praksis som alle snekkerbedrifter bør omfavne.