Styret fra venstre, Nestleder Cato Kjølstad fra Hafslund, seniorrådgiver i Hafslund Oslo Celsio, Kenneth Høgevold som er partner i Advokatfirmaet Hjort, Irene Vik er styreleder i Norsk Fjernvarme og adm. direktør i Tafjord Kraftvarme AS, Morten Rogn er administrerende direktør, Skagerak Varme, Oda Therese Gipling er fungerende daglig leder i Norsk Fjernvarme, Jørgen Nordahl er leder produksjonsutvikling Statkraft Varme, Monica Fjellstad er konsernsjef i Bodø energi, Jon Tveiten er adm. direktør Norsk Energi og Marit Storvik er direktør Eidsiva Bioenergi. Foto: Norsk fjernvarme
22-05-2024 Pressemelding 

Nytt styre i Norsk Fjernvarme

Det nye styret har en offensiv strategi for å gjøre fjernvarme til en viktigere del av energiløsningen.

Irene Vik, adm. direktør i Tafjord Kraftvarme fortsetter som leder i Norsk Fjernvarme. Videre ble Cato Kjølstad, seniorrådgiver i Hafslund Oslo Celsio valg til nestleder. De 50 selskapene som inngår i Norsk Fjernvarme, står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i Norge.

Økt produksjon av fjernvarme i Norge

Aldri før har det vært produsert mer fjernvarme enn i 2023, men potensialet er mye større, sier styreleder Irene Vik i Norsk Fjernvarme og til daglig adm. direktør i Tafjord Kraftvarme AS.

Tall fra SSB viser at produksjonen i 2023 var 7,9 milliarder kilowattimer (TWh), en økning på nesten 800 millioner kilowattimer (GWh) fra året før.

Samtidig falt produksjonen av fjernkjøling med 5 prosent til 175 GWh.

- Det er veldig gledelig at fjernvarmen fortsetter å vokse og bidra til det grønne skiftet basert på lokal overskuddsenergi, men potensialet er enda større hvis Regjeringen rydder opp i sentrale rammevilkår for næringen, sier fungerende daglig leder Oda T. Gipling i Norsk Fjernvarme.

Styreleder Irene Vik ser fram til arbeidet med styret og understreker at hun ser økt interesse og økt etterspørsel etter kunnskap og innsikt om fjernvarme hos både regjering og opposisjonspartiene. 

Norsk Fjernvarme, som representerer 50 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, samt nær 90 assosierte medlemmer med interesse for bransjen i form av å være leverandør og konsulenter, gjennomførte sitt årsmøte i Bergen i forrige uke.

Vi ser og hører viktige politiske signaler

- Vi synes å se positive signaler fra energiminister Terje Aasland om at han har lyttet til oss i Norsk Fjernvarme og bransjeaktørene når det gjelder forslag til ny energimerkeordning, sier styreleder Irene Vik i Norsk Fjernvarme.

- Energiministeren har også poengtert viktigheten av en satsing på energi som spiller på lag med dagens eksisterende kraftnett.

- Samtidig ser vi et engasjement og utålmodighet hos Høyre og de andre opposisjonspartiene som er gledelig for fjernvarmebransjen. 

Solid erfaring i styret

Det er helt avgjørende å ha et styre med sammensatt faglig tyngde når vi skal jobbe målrettet mot politisk endring for å styrke satsingen på fjernvarme og overskuddsvarme raskt, sier Oda Therese Gipling som er fungerende daglig leder i Norsk Fjernvarme. 

En viktig nøkkel for det grønne skiftet

- Fjernvarme er politikernes nøkkel til det grønne skiftet. Med mer fjernvarme til oppvarming av bygningsmassen, så kan vi raskt frigjøre kraft til industrielle formål, understreker Gipling.

- Fjernvarmen er også en  konfliktfri energikilde som leverer uansett vær og vind. Helt uten inngripen i verdifulle arealer eller natur.  

Det nye styre i Norsk Fjernvarme består av: Styreleder Irene Vik, adm. direktør i Tafjord Kraftvarme AS. Nestleder Cato Kjølstad, Hafslund, seniorrådgiver i Hafslund Oslo Celsio Styremedlemmene er: Monica Hansen Fjellstad, konsernsjef i Bodø energi.

Jon Tveiten, adm. direktør Norsk Energi. Jørgen Nordahl, leder produksjonsutvikling Statkraft Varme og Kenneth Høgevold, partner i Advokatfirmaet Hjort.

Varamedlemmer: Marit Storvik, direktør Eidsiva Bioenergi og Svein Morten Rogn, administrerende direktør, Skagerak Varme.

- Årsmøtet vedtok også at det i løpet av 2024-2025 skal utredes og anbefales hvilket organisatorisk alternativ som skal velges for bransjeorganisasjonen Norsk Fjernvarme, sier Oda Therese Gipling. 

– Styret skal sette ned et bredt sammensatt utvalg med representanter fra foreningens medlemmer som skal utrede om foreningen skal fortsette som selvstendig organisasjon eller søke organisatorisk samarbeid eller fusjon med andre interesseorganisasjoner, understreker styreleder Irene Vik

Hva er fjernvarme?

Bruken av fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann har firedoblet seg i løpet av de siste 20 årene. Den totale produksjonen av fjernvarme i Norge var på 7,9 TWh i 2023.

Den viktigste innsatsfaktoren er spillvarme fra avfallsforbrenning og industri. Dernest kommer bioenergi, som forbrenning av skogflis.

Ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbund er 250.000 husstander knytte til fjernvarmeanlegg i Norge, i hovedsak i byene.

Energiloven fastslår at anlegg med over 10 MW installert effekt må ha konsesjon, men også anlegg under denne grensa kan søke NVE om konsesjon.

En kommune kan vedta tilknytingsplikt for nybygg til et lokalt fjernvarmeanlegg. Alle kunder som er pålagde av kommunen å knyte seg til fjernvarme er beskyttet av maksprisreglene i Energiloven.

For detaljert informasjon om hva energikilder som blir brukte på ulike steder i Norge, sjekk fjernkontrollen.no. Kilde: Norsk fjernvarme

Om Norsk Fjernvarme 

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling basert på fornybar eller gjenvunnet energi.

Vi representerer i dag 50 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 90 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører og konsulenter). Medlemmene står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.