Field Manager retter seg i første omgang mot geotekniske ingeniører. På sikt er målet å inkludere også andre typer geofag. Foto: NGI
Sist oppdatert: 15-05-2024 Pressemelding 

Tar grep for det digitale skiftet

Norge ligger langt bak i det digitale skiftet i bygg- og anleggsbransjen. Mangel på kompetanse og data er det største hinderet.

Flere initiativ, som nye, digitale løsninger for geobransjen og interne læringskulturer, endrer nå bygg- og anleggsbransjen. Vinnerne er klima og miljø, økonomi og samfunnssikkerhet.

- For NGI - Norges Geotekniske Institutt er det å utvikle innovative, digitale løsninger for geobransjen et viktig, strategisk satsingsområde, sier leder for NGI Digital, Kristin Paulsen.

Geofag, som geoteknikk, miljøgeologi og bergteknikk, er som oftest viktige premissfag i byggeprosjekter som direkte påvirker hva som er mulig å få til.

Derfor må geofagene ta sin del av ansvaret for det digitale skiftet i bygg- og anleggsbransjen.

- For å utnytte kraften i nye teknologier, inkludert kunstig intelligens (AI), må vi først konfrontere og løse bransjens utfordringer knyttet til datakvalitet og tilgjengelighet.

- Derfor etablerte vi NGI Digital, en egen avdeling med eksperter innen digital produktutvikling og teknologi, forklarer Paulsen.

Skybasert dataplattform for geotekniske grunnundersøkelsesdata

I stedet for å ha data fra felt og laboratorier om grunnforholdene i prosjekter i mange pdf-dokumenter og excel-ark, som ofte er lagret i ulike systemer og mappefoldere, har NGI i samarbeid med brukerne utviklet en ny, felles digital løsning: Field Manager.

- Field Manager er et kartverktøy som er skreddersydd for å organisere all informasjon fra geotekniske felt- og labundersøkelser og gir bedre kontroll på dataene, sier produkteier for Field Manager, Truls Martens, i NGI.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Field Manager retter seg i første omgang mot geotekniske ingeniører. På sikt er målet å inkludere også andre typer geofag, som miljøgeologi og ingeniørgeologi.

Rådgivere, entreprenører og byggherrer viser interesse for programvaren. Siden sommeren 2023 har Norges største rådgivende ingeniørselskap, Norconsult, brukt verktøyet i alle deres prosjekter.

- Det som er banebrytende, er at vi i stedet for å eksportere og importere informasjon, nå kan dele den informasjonen som ligger i skyløsningen Field Manager med andre konsulenter.

- Det gjør at vi kan jobbe inn i samme prosjekt, sier Henning Firman, leder digitaliseringsgruppe avdeling geoteknikk i Norconsult.

Sikrere og mer forutsigbart

Nettopp deling av data, og at de dataene som ligger i programvaren er strukturerte og av god kvalitet, er en viktig gevinst som kan bidra blant annet til økt samfunnssikkerhet.

- Muligheten til å dele informasjon gjør at man kan redusere responstiden ved for eksempel en skredhendelse, sier Mats Kahlström, geoteknisk ingeniør og produktutvikler i NGI.

I tillegg kan bedre oversikt tidlig i prosjekter kunne bidra til å hindre store kostnadsoverskridelser og en mer forutsigbar økonomi.

Viktig satsing, mener Statsbygg

- At byggebransjen tar grep og klarer å utvikle gode, digitale løsninger, er enormt viktig, sier direktør for Cathrine Mørch, direktør for digitalisering i Statsbygg.

Hun trekker fram hvordan små, prosentvise forbedringer i næringen kan gi store, positive gevinster for hele samfunnet i form blant annet reduserte klimagassutslipp.

- Byggenæringen i Norge må derfor ta grep og forstå mer av det potensialet som ligger i ny teknologi og nye måter å anvende data på.

- Klarer vi å redusere eksempelvis materialbruk, kan vi få ned CO2-avtrykket betydelig.

- For å få det til må vi jobbe på en annen måte enn før og ta i bruk nye digitale løsninger og kunstig intelligens. Statsbygg støtter derfor opp under gode initiativer i hele næringen, som NGIs, sier Mørch.

Læring for ledere og ansatte

En undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen viser at mangel på kompetanse er ett av de største hindrene for å få til det nødvendige digitale skiftet i bygg- og anleggsbransjen.

Både i Statsbygg og i NGI er det satt i gang kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene retter seg både mot ansatte og mot ledere.

- Hvis ikke ledere på høyt nivå har den nødvendige digitale kompetansen, har de heller ikke forestillingsevne om hvordan teknologi og data vil kunne treffe forretningsmodellen, sier Mørch.

- Vi må forstå at digitalisering er kjernen av businessen. Og viktigheten av at fageksperter, brukere og teknologer jobber sammen, sier Paulsen.

- Og vi må bygge videre på samhold og delingskultur, slik at vi i fellesskap kan drive bransjen videre, sier Martens.

Hør mer i NGIs podcast «Med blikket mot bakken» og våre to episoder om digitalisering av bygg- og anleggsbransjen og geofagene:

Hva er geofagene sin rolle i digitaliseringen av byggebransjen?

Hvordan kan digitale løsninger gi bedre kontroll over grunnforholdene i prosjekter?