Avdelingsdirektør Christine M. Karlsen. Foto: DiBK
Sist oppdatert: 04-11-2022

Tradisjonelle norske trehus er trygge

På oppdrag fra regjeringen har Direktoratet for byggkvalitet vurdert kravene til sikkerhet for utvendig kledning på lave bygninger. Anbefalingen er at sikkerhetsnivået ikke bør endres.

Våren 2022 fikk DiBK i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet å vurdere brannkravene til ytterkledning, og om disse er satt til rett nivå for lave byggverk. 

- Etter utførlige tester av ulike byggevarer, gjennomgang av forskningsresultater og innspill fra fagmiljøer, mener vi at dagens sikkerhetsnivåer hensiktsmessig og oppfyller de kravene vi som samfunn må ha.

-I første rekke for å sikre liv og helse, i andre rekke for å sikre materielle verdier, sier avdelingsdirektør Christine M. Karlsen i DiBK. 

Trehus fra Vik. Foto: Mostphotos

Sikkerhet går foran alt 
Det brannfaglige miljøet har i sine innspill til vurderingen vært tydelige på at dagens sikkerhetsnivå gir håndterbare situasjoner for brannvesenet, men at å senke kravene åpner markedet for materialer vi i dag ikke kjenner egenskapene til. 

- Norske trehus er trygge. I Norge har vi en lang tradisjon for å male eller beise ubehandlet trekledning etter at bygget er ferdigstilt.

-Våre undersøkelser viser at trekledning behandlet med flertallet av dagens produkter innen malinger og beis oppfyller sikkerhetskravene i dagens regelverk, sier avdelingsdirektør Christine M. Karlsen i DiBK.    

I april 2021 ble det gjennomført en regelendring for å avhjelpe byggeprosjekter der det er brukt behandlet trekledningtil yttervegger som ikke tilfredsstiller kravene i regelverket.

Slike bygninger kan i dag få ferdigattest, så lenge det gjøres en analyse som dokumenterer at brannsikkerheten er ivaretatt. En slik analyse vil kunne konkludere med at brannsikkerheten er god nok, mens det i andre tilfeller må gjøres utbedringer.  

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

Produktdokumentasjonen må være rett 
Oppføring av byggverk og omsetning av byggevarer reguleres av flere regelverk. Deler av regelverket baserer seg også på felleseuropeiske standarder.Når man behandler tre med ulike kjemikalier som maling, impregnering eller olje, så forandrer brannegenskapene seg.

Testing er viktig for at byggevarene brukes på en måte som gir trygge bygninger. 

- Vi vet at dette er vanskelig. Derfor er det viktig at produsentene rådfører seg med fagkyndige om hvordan deskal forholde seg til regelverket.

-Brannsikkerhet er et av de mest grunnleggende hensynene vi må ta når vi bygger.

-For at forbrukere og utbyggere skal kunne ta opplyste valg i en byggeprosess, må produktdokumentasjonen være korrekt, avslutter Christine M. Karlsen. 

Rapporten med vedlegg kan lastes ned her.