En undersøkelse blant NITO-medlemmer i 2023, viser at noen fremdeles opplever diskriminering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Foto: Unsplash
Sist oppdatert: 25-06-2024 - NITO - Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

LHBTIQ+: Fem råd for en mer inkluderende arbeidsplass

- Enhver som opplever diskriminering, trakassering eller mobbing på arbeidsplassen er én for mye, sier NITO-advokat Marianne Kjellsen.

Seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk – noen opplever fremdeles diskriminering basert på dette. Én av ti sier de har hørt slengbemerkninger der ordet "homo" eller lignende har blitt brukt på sin arbeidsplass. 

Dette framkom i en undersøkelse blant NITO-medlemmer i 2023.

NITO-advokat Marianne Kjellsen har fem råd, særlig til tillitsvalgte, for å bidra til å fremme en enda mer inkluderende arbeidsplass. Foto: NITO

NITO-advokat Marianne Kjellsen er en av dem som er opptatt av problematikken.

- Vi ser på ulike forhold som kan bidra til å bedre situasjonen, sier hun.

- For eksempel har vi sett på om det er noe våre tillitsvalgte kan gjøre for at arbeidsplassen kan oppleves som mer inkluderende for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Åpenhet, dialog og tilrettelegging er tre stikkord NITO-advokaten vektlegger.

Her er hennes fem råd, særlig til tillitsvalgte, for å bidra til å fremme en enda mer inkluderende arbeidsplass: 

1. Kartlegg status i din virksomhet

Ta kontakt med arbeidsgiver og hør hvordan arbeidsgiver aktivt og målrettet jobber med å fremme likestilling og hindre diskriminering, dette for å få innsyn i planverket.

Alle arbeidsgivere i Norge har en slik plikt. Pliktens omfang varierer etter hvor stor din arbeidsgiver er. (Se lovgivning og formuleringen av plikten lovdata.no).  

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

2. Krev drøftinger 

Om du som tillitsvalgt har fått en konkret utfordring, for eksempel knyttet til tilpasset garderobeløsning, så krev at arbeidsgiver diskuterer utfordringen.

I bedrifter med 50 ansatte eller flere, skal dette drøftes med hjemmel i aktivitets- og redegjørelsesplikten. likestillings- og diskrimineringslovens § 26(2)

Jobber du i en mindre bedrift, kan du kreve problemet drøftet med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 8-1. 

3. Protokollfør drøftingen 

Protokollfør drøftingene hvor problemstillingen og behovet medlemmet(ene) har kommer klart fram. Få fram arbeidsgivers argumenter og muligheter for å løse utfordringen på kort eller lengre sikt.

Hvis arbeidsgiver avviser problemet, dokumenter avvisningen.  

- Norske arbeidsplasser er tydeligvis ikke inkluderende nok. Dette er noe vi tar på det største alvor, sier NITO-president Trond Markussen. Foto: NITO.

4. Klagemulighet  

Det er mulig å sende en avvisning av problemet fra arbeidsgivers side til diskrimineringsnemda, som vil kunne vurdere om arbeidsgivers opptreden i saken er diskriminerende i henhold til diskrimineringslovgivningen. Å klage til nemda er gratis. 

Se klageskjema (diskrimineringsnemda.no)

5. Ta kontakt med NITOs sekretariat og NITO-advokatene 

Hvis du ønsker å diskutere stegene beskrevet ovenfor eller er usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med NITO for å få råd og hjelp til å legge en strategi for hvordan saken bør tas opp med arbeidsgiver.

NITO vil øke kunnskapen og bevisstheten om mangfold  

Norske arbeidsplasser er tydeligvis ikke inkluderende nok. Dette er noe vi tar på det største alvor, sier NITO-president Trond Markussen.

- Mangfold handler om verdier. Alle i arbeidslivet må møtes med respekt og likeverd.

- NITO mener arbeidslivet må gi alle mennesker mulighet til å bidra uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sier Markussen. 

NITO-presidenten mener arbeidstakerorganisasjonene har en viktig oppgave i å jobbe for et godt og trygt arbeidsliv for alle.

- Pride-festivalene rundt i landet er med på å minne oss på denne oppgaven.

- Arbeidsgivere har også et stort ansvar. De må jobbe for nulltoleranse, og for å tilrettelegge for alle typer mangfold på arbeidsplassen, avslutter Markussen. 

Relaterte verktøy og relevant informasjon 

NITO har blant annet egne temasider om aktivitets- og redegjørelsesplikten og om diskriminering i arbeidslivet. 

Diskriminering 

Har du blitt utsatt for diskriminering? Eller lurer du på om du har blitt det? Det er forbudt å diskriminere og trakassere i arbeidslivet.

Dette gjelder fra ansettelsesprosess til lønnsutvikling, kompetanseutvikling og oppsigelse. Vi tar deg gjennom hva som er diskriminering og hvor du kan få hjelp: 

Lær mer om tiltak mot diskriminering i arbeidslivet

Aktivitets- og redegjørelsesplikten 

Alle virksomheter har en plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og forhindre diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten, ofte forkortet ARP.

Tillitsvalgte skal involveres i dette arbeidet. NITO tar deg gjennom hva ARP innebærer: 

Lær om arbeidsgivers plikt til å jobbe systematisk med å fremme likestilling og hindre diskriminering 

Slik kan du inkludere

Bli utfordret av NITOs etikkomite: Inkludering og mangfold: Hva har egentlig skjedd? Er Norge på feil vei?

Se tips for inkludering fra organisasjonen Fri og fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet