Varsler store endringer i BREEAM-NOR 2021
–Det blir en del store og viktige endringer, som strammer opp BREEAM-NOR og gjør verktøyet enda mer ambisiøst, i tråd med utviklingen i samfunnet. Våre medlemmer forventer at BREEAM-NOR skal bidra til å utvikle næringen, og det tar vi på alvor. Viel Sørensen, leder BREEAM-NOR 2021. Foto: Finn Ståle Feldberg.

Varsler store endringer i BREEAM-NOR 2021

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. Nå varsler Grønn Byggallianse at det kommer flere store endringer. 

Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2016 og har siden gjennomgått to mindre revisjoner. Nå utvikles det en ny versjon for å kunne ta inn endringer i kunnskapsgrunnlaget, lovkrav og markedsutvikling.

Den nye versjonen skal tas fram i tett samarbeid med markedet. 

Arbeidet med utkastet til neste BREEAM-NOR-manual foregår nå i faggrupper. Der samarbeider fageksperter fra Grønn Byggallianse med en rekke dyktige eksperter og praktikere fra sektoren.

Målet er å finne de riktige kravene som gir solid miljøeffekt, er praktisk gjennomførbare og samtidig utfordrer sektoren.

–Det blir en del store og viktige endringer, som strammer opp BREEAM-NOR og gjør verktøyet enda mer ambisiøst, i tråd med utviklingen i samfunnet. Våre medlemmer forventer at BREEAM-NOR skal bidra til å utvikle næringen, og det tar vi på alvor.

Con Form - Best på råbygg

-Dette skal være et verktøy som er praktisk og gjennomførbart både for de som er i startgropa og for spydspissene, sier Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, i en melding. 

Statsbygg: BREEAM må drive frem nye og mer bærekraftige løsninger
Sørensen leder arbeidet, i samarbeid med en strategisk rådgivningsgruppe (SRG). Her sitter aktører fra hele verdikjeden. Direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg Anders Fylling, leder rådgivningsgruppa.

–BREEAM har bred tilslutning i byggebransjen i Norge og er et av de viktigste verktøyene vi har for å omsette miljøambisjoner til praksis i byggverkene som oppføres. For Statsbygg er bidraget i SRG viktig for å påvirke innholdet i BREEAM-sertifiseringen og være med på sikre at det utvikles i tråd med behovene vi ser i næringen, sier Fylling.

Han er opptatt av at BREEAM-NOR skal ha et høyt ambisjonsnivå, slik at verktøyet kan drive fram nye og enda mer bærekraftige løsninger.

–Statsbygg bruker BREEAM som et verktøy for å gjennomføre målene i vår strategi. Vi har ambisiøse miljø- og klimamål og skal være en rollemodell for næringen. Dermed er det viktig at vi setter en høy standard i våre prosjekter.

-Løsningene for å begrense klima- og miljøpåvirkning utvikler seg fort, og kravene som stilles av aktørene i bransjen må hele tiden utvikle seg i takt med at nye løsninger kommer til, sier han.

Klima og sirkulærøkonomi løftes frem
Fylling peker på klima og sirkulærøkonomi som noen av de viktigste temaene i BREEAM-NOR-arbeidet.

–Statsbygg er opptatt av å få fram betydningen av å redusere klimafotavtrykket for byggene vi oppfører. At redusert klimafotavtrykk både fra materialer og byggeplass får en sentral rolle i BREEAM mener vi er viktig, slik at BREEAM gjenspeiler den sentrale utfordringen dette representerer.

Steni utvider garanti på fasadeplater til 60 år

-Løsninger som kan bringe bransjen mot sirkulærøkonomi vil også være viktig, som incentiver til å velge byggevarer som er produsert av resirkulerte materialer og til å velge ombruk, sier han.

En av de viktige endringene som kommer er knyttet til ressursbruk. Emnene om materialer og avfall slås sammen i et felles kapittel om ressurser. CO2-utslipp knyttet til byggets livsløp vil bli løftet fram, i tillegg til sirkulærøkonomi. Dette henger tett sammen med materialbruk, inkludert produksjon og transport av materialer. Transport, byggeplass og kortreiste materialer vil også bli bedre ivaretatt.

Det blir også en sterkere vektlegging av klimatilpasning og robuste bygg med lang levetid. I tillegg vil biologisk mangfold og helse og inneklima fortsatt være vesentlig.

De gode kvalitetene i dagens system blir med videre. BREEAM-NOR skal fortsatt være et robust og helhetlig system, basert på uavhengig tredjepartskontroll.

Blir i tråd med EUs taksonomi for bærekraftig finans
Sist, men ikke minst, legger Grønn Byggallianse opp til at de endelige taksonomikriteriene bli innarbeidet som minstekrav på et gitt sertifiseringsnivå i den nye utgaven av BREEAM-NOR. For å få sertifikat må prosjektene dokumentere at alle kriterier er oppfylt.

Slik kan banker og andre bruke BREEAM-sertifisering som dokumentasjon på at taksonomikriteriene er tilfredsstilt, både det som allerede er lovkrav og ikke.

I tillegg jobber faggruppene for at BREEAM-NOR-manualen skal bli lettere å forstå, og tilrettelagt for en arbeidshverdag som stadig blir mer digital.

Første utkast skal etter planen være klart før sommeren
Da inviterer Grønn Byggallianse til en åpen høring, der alle som ønsker kan gi innspill. Høringsrunden vil vare i rundt 6-8 uker.

–Det er viktig å gi markedet god mulighet til å gi oss tilbakemelding. Solid medvirkning og åpenhet har vært viktige kriterier i hele prosessen, sier leder for BREEAM Viel Sørensen.

Etter planen skal den nye manualen lanseres i november 2021. Her kan du følge prosessen.