Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går igjen som årsak
Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) står bak rapporten: «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022», som er et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge ulykker i framtiden. Ill: Arbeidstilsynet
Sist oppdatert: 10-11-2022

Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går 

I gjennomsnitt har åtte personer omkommet per år i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste ti årene. En analyse av 111 fallulykker viser at menn i alderen 55-67 år er mest utsatt for fallulykker på byggeplassen.

Analysen av fallulykker viser at de fleste falt fra tak, gulv eller annen bygningsdel, etterfulgt av fall fra stillas og stige.

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) står bak rapporten: «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022», som er et viktig bidrag i arbeidet med å forebygge ulykker i framtiden.

Rapporten skal brukes til å identifisere problemområder og måle endringer over tid, og er myndighetenes bidrag til et samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.

I 2021 ble det registrert ni arbeidsskadedødsfall og 2978 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet.

KOMPASS tema nr 1. 2022 Ulykker i bygg og anlegg - rapport 2022

BLIKKENSLAGER ERLING JOHNSEN AS

Økt kunnskap om ulykkestyper
I tillegg til en beskrivelse av nå-tilstanden og utviklingen i arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader, inneholder årets rapport en analyse av 111 fallulykker som har blitt fulgt opp med tilsyn i perioden 2019 til 2021. Fallulykker er valgt som tema fordi det er en av ulykkestypene som skjer oftest i bygg og anlegg.

- Analysen viser at økt kunnskap om forskjellige ulykkestyper og skadehyppighet kan bidra til å spisse forebyggende tiltak mot de mest utsatte gruppene, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en melding.

Den eldste aldersgruppen peker seg ut når det gjelder fallskader
-Analysen av fallulykker viser at det er menn i aldersgruppen 55-67 år som er mest utsatt for fallulykker. Dette skiller seg ut fra ulykker i bygge- og anleggsnæringen for øvrig, der det er en overhyppighet av skader blant de yngste aldersgruppene.

-Vi ser også at utenlandske arbeidstakere er overrepresentert, særlig blant arbeidsskadedødsfallene.

Analysen viser at de fleste falt fra tak, gulv eller annen bygningsdel, etterfulgt av fall fra stillas og stige. I rapporten kan man også lese mer om hendelsen som utløste ulykken og andre kjennetegn ved fallulykkene som er analysert.

I årsaksanalysen av fallulykker ser vi at det i en stor andel av ulykkene er mange årsaksfaktorer som er relevante, og at de påvirker hverandre. Dette viser at det er et sammensatt årsaksbilde bak hver ulykke.

- Vi ser blant annet at årsaksfaktoren lokale farer går igjen.

-Dette handler i mange tilfeller om at arbeidsstedet ikke er tilstrekkelig sikret mot fall. I tillegg peker årsaksfaktorene handling og atferd, operativ ledelse, arbeidsplanlegging og risikostyring seg ut, sier Vollheim.

KB Arkitekter Sandefjord

Involver de ansatte i sikkerhetsarbeidet
Analysen viser at det fortsatt er viktig med systematisk sikkerhetsstyring for å kunne jobbe strukturert med de ulike faktorene som kan påvirke et ulykkesforløp og utfall. 

- En nøkkel er å sikre god planlegging av arbeidsoppgaver med involvering av arbeidstakerne, inkludert risikokartlegging og implementering av risikoreduserende tiltak.

-Ledelsen bør vise gjennom ord og handling at sikkerhet er noe som prioriteres, sier Vollheim.

Fakta: Arbeidsskadedødsfall

  • Ni arbeidstakere omkom i næringen bygge- og anleggsvirksomhet i 2021.
  • I gjennomsnitt er det registrert åtte arbeidsskadedødsfall per år i næringen bygge- og anleggsvirksomhet i perioden 2012-2021.
  • I tillegg er det i gjennomsnitt to arbeidstakere i andre næringer som omkommer i bygge- og anleggsprosjekt hvert år. I gjennomsnitt har ti personer per år omkommet i bygge- og anleggsprosjekter.
  • Totalt var det i 2021 ti personer som omkom i bygge- og anleggsprosjekter. Hittil i år (2022) er det registrert åtte arbeidsskadedødsfall i næringen bygge- og anleggsvirksomhet.

Fakta: Arbeidsskader

  • I 2021 ble det registrert 2978 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette tilsvarer 11 arbeidsskader per 1000 ansatte. Dette er det høyeste tallet siden 2016 og en økning fra 9,3 i 2020. Det er uklart hvorvidt denne økningen skyldes endret meldemønster, eller om det representerer en reell oppgang.
  • I 2021 var fall den hyppigste ulykkestypen, med 633 registrerte tilfeller i 2021. Deretter følger ulykkestypene støt/treff av gjenstand, stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand og elektrisk spenning.
  • Skadehyppigheten er størst blant de yngste aldersgruppene, dvs. de under 25 år.