Ønsker lavere skatt på grønne bygg
Grønn Byggallianse mener at et grønt skifte trenger flere økonomiske gulrøtter. Da er det synd at regjeringspartiene stemmer mot å gi kommunene mulighet til å gi grønne bygg redusert eiendomsskatt. Foto: Finn Ståle Feldberg
Sist oppdatert:15-05-2023 Pressemelding

Ønsker lavere skatt på grønne bygg

Et grønt skifte trenger flere økonomiske gulrøtter. Da er det synd at regjeringspartiene stemmer mot å gi kommunene mulighet til å gi grønne bygg redusert eiendomsskatt.

Regjeringen Støre har slått fast at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk.

I finanskomiteens nylige behandling av Venstres representantforslag om å gi kommuner adgang til å redusere eller unnta grønne bygg for eiendomsskatt er finansministeren overraskende avvisende.

Venstres forslag er å be «regjeringen utrede et unntak for klima- og miljøvennlige bygg i eigedomsskattelova § 7 eller § 12 og komme tilbake til Stortinget med et forslag om dette innen utgangen av 2023»

I hovedtrekk går det ut på at kommuner med hjemmel i Eigedomsskattelova, skal kunne unnta grønne bygg helt eller delvis for eiendomsskatt. Dette er et tiltak som vi støtter, og noe vi og Norsk Eiendom foreslo i 2016, da vi la fram Eiendomssektorens veikart mot 2050.

I et brev til finanskomiteen fra finansminister Vedum (Sp) er statsrådens anbefaling at forslaget ikke vedtas fordi han blant annet mener at skattereglene ikke bør anvendes for å fremme klima- og miljøvennlige bygg.

Videre konkluderer statsråden at det blir ressurskrevende for kommuner å administrere en slik ordning, og at bruk av ressursene til ordningen vil gå utover annen kommunal tjenesteyting.

I tillegg mener finansministeren at forslaget prinsipielt ikke bør vedtas fordi grønne bygg kun er ett av mange gode formål som kan tenke seg å benytte skatteregler for å oppnå et politisk mål. Vedum advarer mot at konsekvensen blir uoversiktlige skatteregler og mer byråkrati.

Vi er uenig med finansministeren og vil oppfordre ham og regjeringspartiene til å vurdere forslaget på nytt framfor å avvise det.

Næringen og vi har foreslått en reduksjon i eiendomsskatt for grønne bygg flere ganger tidligere, blant annet i Bygg21-programmet(2015-18). En anbefaling fra arbeidet er formulert slik:

«Myndighetene bør vurdere å gi lettelser i skatter og avgifter for nye og eksisterende bygg og områder som bidrar til å akselerere utviklingen av bærekraft.

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

I den sammenheng anbefaler Bygg21 at det gjennom lovendring åpnes for fradrag i eiendomsskatt for nye og eksisterende bygg som tilfredsstiller presist angitte miljøkrav.

Gitt at politikerne ønsker å prioritere bærekraft og klima i sin politikk, mener Bygg21 at reduksjon i eiendomsskatt vil være et effektivt grep ved at staten åpner opp for at kommunene kan gi fradrag fra eiendomsskatten for bærekraftige bygg».

I arbeidet med Bygg21 ble det gjort en juridisk og økonomisk vurdering av forslaget, og vist til hvordan gjennomføring kan løses i praksis på en effektiv måte gjennom eksisterende system for miljøsertifisering.

Både kriteriesett fra Futurebuilt, BREEAM-NOR eller Svanen er mye brukt og anerkjent i markedet. Vi kan ikke se at det er særlig ressurskrevende for en kommune å etterspørre en tredjepartsdokumentasjon for et miljøbygg for å innvilge redusert eiendomsskatt.

Vi er enig med finansministeren i at det også er andre gode formål som også kunne blitt premiert, men med klima- og naturkrisen verden står i, mener vi at klima- og miljøtiltak nå må ha første prioritet.

Grønne bygg påvirker ansattes trivsel, helse og produktivitet positivt, er fri for miljøgifter og er mer robuste for naturskader som følge av klimaendringer.

Forsikringsselskaper har anerkjent dette og har innført miljøutbytte for sertifiserte miljøbygg. Grønne bygg er energigjerrige og bidrar til å frigi konfliktfri strøm.

Grønne bygg har ofte gode overvannsløsninger og reduserer skader og problemer som kommunen ellers må håndtere. Med flere grønne bygg vil finansnæringen få tilgang til internasjonal kapital med gunstigere betingelser enn ellers ved at grønne bygg vil i større grad overholde krav i EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Regjeringen opprettet Energikommisjonen i 2022 og dens utredning foreslår en storstilt satsing på energieffektivisering. Kommisjonen peker på at bygg er avgjørende i innsatsen for å tette energigapet, redusere energibruk og dermed også bidra til å kutte i klimagassutslipp.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

I en slik kontekst er belønningsordninger som redusert eiendomsskatt virkningsfullt.

Det politiske Norge har valgt å belønne nullutslippsløsninger i transportsektoren med en rekke økonomiske fordeler. Norsk elbilpolitikk hylles over hele verden, og senest i NY Times.

En viktig suksessfaktor har vært momsfradrag, kombinert med reduserte satser i lokale bompasseringer og redusert p-avgift.

Det er svært gode grunner til at vi kan overføre alt det positive som elbilpolitikken har stått for. Å gjøre det økonomisk attraktivt for eiendomsutviklere å velge grønne løsninger vil både norsk økonomi og samfunnet tjene på.

Venstres forslag om å be regjeringen utrede mulig unntak fra eiendomsskatt fra klima- og miljøvennlige bygg har støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Og selv om vi nå er skuffet over finanskomiteens vedtak, vil vi minne om at regjeringspartiene har tid på seg til å snu før forslaget skal voteres over i Stortinget om noen dager.

Den forestående voteringen i Stortingssalen er et godt sted for regjeringspartiene å bevise at klima og natur skal være en ramme for all deres politikk. Og om det ikke skjer nå, er også forslaget til statsbudsjett for 2024 et godt alternativ for å bevise det samme.