Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen
Enova legger fram nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen. Målet er å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt. Foto: Enova
Sist oppdatert: 31-03-2022

Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp, og de største utslippene er knyttet til materialbruk.

- Enova vil derfor fremskynde utviklingen av mer sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å tilby støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet, sier Anna Theodora Barnwell markedssjef tjenesteyting og sluttbruk i Enova, i en melding. 

Målet er å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt.

Støtter morgendagens klimateknologi
Enova støtter de som går foran i uttesting av ny teknologi og nye løsninger som Norge trenger for å nå klimamålene for 2050.

- Dette betyr at alle våre støttetilbud har en start og en sluttdato. De siste årene har byggebransjen gjort mye bra arbeid som bereder grunnen for mer ombruk.

-Markedet er fortsatt umodent, og med de nye støtteprogrammene ønsker Enova å gi ombruk et realt løft.

Blant annet har flere digitale markedsplasser for ombrukbare byggematerialer blitt lansert de siste par årene.

- Ifølge markedet er det behov for et høyere volum og en større gjennomstrømning av materialer i de digitale markedsplassene for å oppnå en endring i markedet.

Råde Graveservice AS - Hvaler barne- og ungdomsskole

Dette er de nye støtteprogrammene:

Tilbud 1: Ombrukskartlegging
Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg. Kartleggingen skal gi et godt beslutningsunderlag for mulige ombruksprosjekt, og øke volumet av brukte materialer i markedet.

Byggeier får støtte fra Enova til å utføre befaring, tilstandsvurdering, kartlegging og utarbeidelse av en ombruksrapport. Kartlagte materialer skal enten ombrukes i søkers egne prosjekter eller legges ut på en egnet digital markedsplass.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 200 000 kroner.

Tilbud 2: Mulighetsstudie for ombruk og arealfleksibilitet i bygg
En mulighetsstudie synliggjør alternative løsninger i tidlig fase av et byggeprosjekt. Enova kan gi støtte til mulighetsstudier av ett eller flere av følgende tema:

 • Bygge med mest mulig ombruk
 • Designe bygg for fremtidig demontering og ombruk
 • Ombruk av hele bygg, hvor man rehabiliterer eksisterende bygg heller enn å bygge nytt
 • Bygge for arealfleksibilitet/flerbruk med den hensikt å redusere behov for nytt areal
 • Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner.

Tilbud 3: Prosjektering for ombruk
For å benytte ombrukte materialer i et byggeprosjekt må det gjerne legges ned ekstra tid i prosjekteringsfasen. Gjennom dette tilbudet kan Enova dekke en del av de ekstra arbeidstimene som er direkte knyttet til ombruk i prosjekteringen. Aktiviteter som støttes kan blant annet være:

 • Søk etter tilgjengelige ombrukbare materialer
 • Tilpasninger i prosjektering og design
 • Planlegging av logistikk
 • Merarbeid knyttet til dokumentasjon
 • Beregning av kostnader og klimagassreduksjon forbundet med å benytte ombrukbare materialer.
 • Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 600 000 kroner.

Mer informasjon om de nye støtteordningene