SKAL VÆRE FORSVARLIG: Arbeidstilsynets forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering er nå sendt på høring. Bildene er hentet fra tilsyn med en byggeplass på Østlandet hvor tre arbeidstakere delte ett rom på selve byggeplassen. Arbeidstakerne sov på madrasser og badet var kun utstyrt med et plastforheng. Arbeidstilsynet vedtok stans. FOTO: Arbeidstilsynet.
Sist oppdatert: 02-11-2023 Pressemelding 

Vil tydeliggjøre kravet til forsvarlig innkvartering

Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering til arbeidstakere, stilles det visse krav til boligen.

For å hjelpe arbeidsgiverne med å vite hva som kreves, foreslår Arbeidstilsynet et helt nytt kapittel i arbeidsplassforskriften hvor kravene beskrives.

- Erfaringer fra våre egne tilsyn og fra a-krimsamarbeidet Arbeidstilsynet deltar i, viser at det er behov for å gjøre regelverket for innkvartering tydeligere.

- I tilsyn opplever vi at uforsvarlig innkvartering er ganske utbredt og vi stanser jevnlig innkvartering som er mangelfull, uverdig, brannfarlig eller helsefarlig, sier Monica Seem som er avdelingsdirektør ved avdeling for regelverk i Arbeidstilsynet.    

Bare regulert i arbeidsmiljøloven

Innenfor bransjer som bygg og anlegg, industri, jordbruk og fiske, bor mange arbeidstakere i boliger som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Dette er særlig vanlig blant utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å jobbe i en begrenset periode.

I dag stiller arbeidsmiljøloven et generelt krav om at innkvartering som tilbys skal være «forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt», men lovverket beskriver ikke mer konkret hva som ligger i denne formuleringen.

I tråd med langvarig forvaltningspraksis har Arbeidstilsynet likevel stilt en rekke krav til hva som skal til for at arbeidsgivere kan tilby lovlig innkvartering.

Les mer om innkvartering av arbeidstakerepå nettsiden til Arbeidstilsynet

Har du noe på hjertet?

Vil gjøre lovkravet enklere å forstå

For å tydeliggjøre hva som ligger i arbeidsmiljølovens § 4-4, foreslår Arbeidstilsynet nå å forskriftsfeste kravene til forsvarlig innkvartering.

Arbeidstilsynet ønsker å få inn et helt nytt kapittel i arbeidsplassforskriften. I forskriften vil vi stille krav om oppholdsrom, tilgang til dusj og toalett og at hovedregelen er enkeltrom som soverom.

Forskriften vil også stille krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig når det gjelder:

 • Dagslys og utsyn
 • Vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard
 • Temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet
 • Giftige og helsefarlige stoffer
 • Biologiske faktorer
 • Oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat
 • Oppbevaring av klær
 • Vask og tørk av klær
 • Brann- og elsikkerhet

- Forslaget til forskriftstekst tydeliggjør det som allerede følger av langvarig forvaltningspraksis. Reglene blir med andre ord lettere tilgjengelig og enklere å innrette seg etter, mener Monica Seem i Arbeidstilsynet.

Det er i høringsnotatet skrevet kommentarer til de fleste av bestemmelsene som er foreslått. Arbeidstilsynet vil vurdere å ta inn deler av kommentarene i høringsnotatet i forskriftens kommentardel på arbeidstilsynet.no.

Ber om innspill
Forslaget om å forskriftsfeste krav til innkvartering er sendt ut på høring.
Les høringsdokumentene her:

Forslag om å forskriftsfeste krav til forsvarlig innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstakere.
Arbeidstilsynet ønsker også innspill til veiledningsdelen av høringsnotatet.

Høringen er sendt til en rekke høringsinstanser, men alle kan komme med innspill innen fristen som er 4. mars 2024.

Vil bli mer forutsigbart

At Arbeidstilsynet skal fastsette en forskriftsregulering av innkvartering av arbeidstakere, er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

- Vi ser mange fordeler med å regulere kravene til innkvartering i en forskrift.

- I tillegg til at det blir mer forutsigbart for arbeidsgivere, vil det bli tydeligere hvilke krav Arbeidstilsynet kan stille i forbindelse med tilsyn, sier Monica Seem i Arbeidstilsynet.     

– Det samme gjelder for byggherrer, som skal stille krav om forsvarlig innkvartering i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplass og som skal følge opp at arbeidsgiverne oppfyller kravet.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

Andre høringsrunde

Forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering har også tidligere vært på høring. Se høringsnotat fra februar 2021.

På bakgrunn av blant annet høringsinnspill og innspill fra partene i Regelverksforum, er det gjort enkelte endringer sammenlignet med tidligere forslag. Arbeidstilsynet mener derfor at det er nødvendig å sende oppdatert forslag på ny høring.

I perioden 2016–2023 har Arbeidstilsynet:

 • Gjennomført nærmere 3500 tilsyn med innkvartering
 • Avdekket brudd på bestemmelsen om innkvartering i vel 900 tilsyn (26 prosent av tilsynene)
 • Vedtatt ett eller flere pålegg i 417 tilsyn
 • Vedtatt stans ved overhengende fare i 145 tilsyn
 • Vedtatt overtredelsesgebyr i 78 tilsyn