Regler for mikrohus i Norge
De nye reglene for mikrohus i Norge er ment å gjøre det langt enklere å etablere mikrohus også for bruk som helårsbolig. Foto: Unsplash
Sist oppdatert: 11-01-2024 Mikrohus

Regler for mikrohus som helårsbolig

Tilpasning til skiftende boligpreferanser og et økende fokus på bærekraftig levevis har gitt opphav til en voksende interesse for mikrohus i Norge.
 
Disse kompakte og funksjonelle boligene representerer et innovativt svar på behovet for mer bærekraftig og økonomisk overkommelig bolig. 

I denne artikkelen utforsker vi fenomenet mikrohus i en norsk kontekst og ser nærmere på regelverk, og hva man potensielt kan bruke et mikro hus til under dagens regler. 

Fiskarhedenvillan - Minihus og småhus

Hvor startet Mikrohus trenden?

Mikrohus trenden stammer fra USA og har sine røtter i tidlige eksperimenter med små boliger på midten av 1900-tallet.

Dette inkluderer pioneer som Henry David Thoreau, som en sommerdag, juli 1845, pakket ryggsekken sin og flyttet ut i villmarken, hvor han bygde det mange mener er det originale mikrohuset. 

Bevegelsen fikk virkelig fart på 2000-tallet som svar på økonomiske utfordringer, samt økt interesse for bærekraftighet og ønsket om en enklere livsstil. TV-programmer som "Tiny House Nation" og "Tiny House Hunters" bidro til å popularisere konseptet i USA. 

Siden 2000-tallet har Mikrohus utviklet seg til å bli en egen, raskt voksende industri med designere og byggere dedikert til å skape funksjonelle og stilfulle mikrohus.

- Småhus har en kortere byggetid enn større boliger, ettersom de har mindre størrelse, krever færre tillatelser og som regel mindre komplekse installasjoner. Vi regner ofte fra 80-100 dager, fra byggestart til innflyttingsklart småhus. Daglig leder X.bo, Bente Wethal.

Regler for mikrohus i Norge
Foto: Unsplash

I Europa har interessen for mikrohus også vokst de senere årene drevet av lignende faktorer som i USA.

Den europeiske tilnærmingen er dog ofte preget av tradisjonelt håndverk og en sterk vektlegging av design. 

Les også: Hvordan er hverdagen i et minihus? 

I land som Frankrike og Tyskland har mikrohus blitt sett på som innovative løsninger for byggebransjens utfordringer, inkludert boligmangel og stigende priser. 

Europeiske mikrohus kan variere i design stil og omfatte innovative, plassbesparende løsninger. Mikrohus blir ofte sett på som en del av et bredere initiativ for å fremme bærekraftig bygging og boformer.

Både i USA og Europa fortsetter mikrohusfenomenet å utvikle seg, og det reflekterer samfunnets skiftende prioriteringer når det gjelder bolig, bærekraft og livsstil.

Mikrohus i Norge
Foto: Unsplash

Mikrohus bruksområde 

I Norge kan mikrohus brukes til en rekke ulike formål, avhengig av eierens behov, preferanser og byggteknisk forskrift. 

Potensielle bruksområder for mikrohus i Norge kan være:

Bolig: Mikrohus kan være en bærekraftig og kostnadseffektiv boligløsning, spesielt for enkeltpersoner, par eller små familier som ønsker å leve enklere og mer kompakt.

Fritidsbolig: Mikrohus kan fungere som en ideell fritidsbolig for de som ønsker en liten hytte eller et sted å tilbringe helger og ferier. De er også velegnet for naturskjønne områder eller fjellområder.

Gjestehus: Et mikrohus kan være et perfekt gjestehus for besøkende, noe som gir privatliv og komfort uten å kreve mye plass på eiendommen.

Kontor eller atelier: Mikrohus kan brukes som et hjemmekontor eller et kunstneratelier, som gir et rolig sted for arbeid og kreativitet.

Utleiebolig: Noen eiere velger å bygge mikrohus på eiendommen sin for utleie, enten som en ekstra inntektskilde eller for å imøtekomme økt etterspørsel etter mindre boenheter.

Prosjekt for bærekraftig boform: Mikrohus kan være en del av et større initiativ for bærekraftig bygging og boformer. De er ofte designet med fokus på energieffektivitet og miljøvennlighet.

Midlertidig bolig: Mikrohus kan fungere som midlertidig bolig for de som trenger et sted å bo mens de bygger eller renoverer hovedhuset sitt.

Mobile bolige: Enkelte mikrohus er bygget på hjul og kan dermed være mobile boliger, noe som gir eierne friheten til å reise eller flytte enkelt. Under de nye reglene for mikro hus som kom 1. Juli 2023, er også mobile mikrohus på opptil 30 m2 tatt med. 

Det er viktig å merke seg at bruksområdene for mikrohus i Norge kan variere avhengig av lokale lover og regler, samt eierens behov og intensjoner. 

Det er lurt å undersøke lokale krav og bestemmelser, samtidig som man sørge for å holde deg innenfor gjeldende byggesaksforskrifter, og byggteknisk forskrifter.

Fra Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for oppføring av mikrohus som skal brukes til helårsbolig. Du kan lese mer om de nye reglene her. 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en ny veileder som raskt gir svar på om ditt mikrohus prosjekt vil omfattes av de nye reglene. Du finner hele veilederen her…

Lyst og moderne mikrohus
Foto: Unsplash

Krav til mikrohus etter 1.juli 2023

De nye reglene for mikrohus i Norge er ment å gjøre det langt enklere å etablere mikrohus også for bruk som helårsbolig.

Det er viktig å poengtere at lokale kommuner kan ha særegne regler. Vi anbefaler derfor at man alltid sjekker med egen kommune før man går i gang med å sette opp et mikrohus. 

Sjekk med kommunen om det finnes en reguleringsplan for eiendommen hvor mikrohuset skal settes opp. Dette kan du stort sett finne ut ved å å besøke kommunens nettside.

Som hovedregel, kan du kun sette opp et mikrohus som skal brukes som helårsbolig på en eiendom som allerede er regulert til boligbebyggelse.

De nye reglene gjør unntak fra flere krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og følger i stor grad reglene for fritidsboliger med en boenhet.

Mikrohuset er blant annet fritatt fra kravene som gjelder tilgjengelighet. Fritaket betyr blant annet at mikro huset ikke trenger å være trinnfritt.

Det er heller ikke krav om det må være plass til å kunne snu en rullestol. 

Innovativt mikro hus ide
Foto: Unsplash

Hvor stort kan et mikrohus være? 

Under de nye kravene kan et mikrohus kan kun ha en etasje. Det kan ikke ha et bruksareal (BRA) på mer en 30m2 og heller ikke være over 4.5 meter i høyde. 

Kravet til innvendig romhøyde er redusert til 2,2 m og det stilles heller ikke krav om bod og oppbevaringsplass. 

Bruksareal (BRA) er det arealet av bygningen som ligger innenfor omsluttende vegger. Yttervegger skal dermed ikke regnes med når man regner BRA. 

Til tross for at et mikrohus ikke kan ha mer enn, en etasje, er det tillatt å etablere en hems så fremt romhøyden på selve hemsen er lavere enn 1,9 m.

Byggtekniske krav til mikrohus 

Det er krav om at mikrohus skal ha ventilasjon for å sikre en tilfredsstillende luftkvalitet. Dette kan dog løses med lufteventiler og vinduer som kan åpnes. 

Mikrohus er fritatt for krav rundt lyd og vibrasjoner. Det er heller ikke kravet til utsyn.

Mikrohuset må dog uten unntak oppfylle de grunnleggende kravene til sikkerhet som omtales i byggteknisk forskrift.

Kravene innebærer blant annet at et hvert mikrohuset må være dimensjonert slik at alle krav til konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og evnen til å motstå naturpåkjenninger oppfylles. 

Om et mikrohuset skal brukes som boenhet, må det ha alle hovedfunksjoner.

Med det menes at mikrohuset må ha sovemulighet (men ikke adskilt soverom) huset må ha innendørs toalett, baderoms "funksjon" oppholdsrom, samt mulighet for å lage og oppbevare matvarer på en forsvarlig måte.

Det er ikke krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrommet og lufttettheten i mikrohus.

Planløsningen i mikrohuset må være tilpasset bruken og ta hensyn til funksjonalitet, innemiljø, sikkerhet, mulighet for vedlikehold og renhold. 

Bygget må i tillegg være utformet på en slik måte at man forebygger skade på personer og husdyr ved sammenstøt eller fall.

Om det opparbeides uteareal eller uteoppholdsareal, skal også dette området være tilpasset bruk. 

Mikrohus som skal benyttes til boligformål må oppfylle forskriftens minimumsnivå til energi.

Mikro hus kan brukes til så mangt
Foto: Unsplash

Brannsikring av mikrohus 

Et mikrohus er unntatt reglene for brannsikring så fremt det er plassert minimum 8 meter fra nærmeste bolig. 

Krave til dokumentasjon av mikrohus

Til toss for at reglene rundt mikrohus i Norge i stor grad er forenklet etter juni 2023, stilles det fortsatt krav til dokumentasjon ved oppføring av mikrohus. 

Det stilles blant annet krav om at man dokumentere hvordan byggtekniske krave som gjelder for mikrohus er oppfylt. Alle byggevarer som er benyttet må også ha dokumenterte egenskaper.

Enklere krav i henhold til byggesaksforskriften

Ved oppføring av mikrohus til boligformål, er det ikke krav om at man bruker et ansvarlig foretak, såfremt mikrohuset plasseres på en allerede bebygd eiendom.

Endringen i krav medfører at den som setter opp mikrohuset selv kan søke kommunen om tillatelse til å sette opp mikrohus på eiendommen.

Det stilles heller ikke krav om at man bruker et ansvarlige foretak for å prosjektere og bygge mikro huset.

Det er viktig å være oppmerksom på at unntaket fra ansvarsrett ikke gjelder hvis du ønsker å montere pipe eller skorstein i mikrohuset. Ønsker du det, er du pliktig i å bruke ansvarlige foretak som søker om tillatelse, prosjektere og oppføring av mikrohuset. 

Denne forenklingen av regelverket kan du lese mer om i § 3-1 bokstav e i byggesaksforskriften (SAK).

Plan- og bygningsloven gjelder fortsatt

Det er viktig å poengtere at de nye reglene ikke medfører noen endringer i plan- og bygningsloven. Kommunale arealplaner kan også fortsatt sette begrensninger for hvor mikrohuset kan plasseres eller oppføres.

Det innebærer blant annet av det fortsatt stilles krav til tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp, ved oppføring av mikrohus. 

Eksisterende regler med tanke på sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, samt utforming og visuelle kvaliteter gjelder også for mikrohus som settes opp etter 1. Juni 2023.