Statsbygg utlyser konkurranse for brann- og redningsskole
– Den nye fagskolen vil gi et stort og viktig kompetanseløft for landets brann- og redningsvesen, og 160 brann- og redningspersonell vil bli utdannet her hvert år når skolen starter opp, etter planen fra 2023, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: DSB
Sist oppdatert: 03-03-2021

Utlyser konkurranse for nasjonal brann- og redningsskole

Stortinget vedtok 19. juni 2020 at det skulle bevilges 20 millioner kroner for å legge til rette for rask igangsetting av byggearbeidet og etablering av den nye fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund.

Det er Statsbygg, som på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal bygge den ny fagskole. Nå lyses konkurransene om entreprisene ut.

Fagskolen skal bli den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Skolen, som blir underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vil tilby en toårig utdannelse for brann- og redningspersonell. Utlysningen av entreprisene vil skje i Mercell-portalen nå i begynnelsen av mars.

Den nye skolen vil tilby studieplasser til totalt 320 fagskolestudenter og 80 kurselever, og gi opplæring innen innsats og beredskap, samt forebygging av skader og ulykker. Utdanningen er delt likt mellom teoretisk og praktisk undervisning.

– Den nye fagskolen vil gi et stort og viktig kompetanseløft for landets brann- og redningsvesen, og 160 brann- og redningspersonell vil bli utdannet her hvert år når skolen starter opp, etter planen fra 2023, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en melding. 

owerTech Engineering er en uavhengig systemintegratør

På gamle tomter
Fagskolen bygges på tomten til Norges Brannskole på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Her skal det nå bygges et nytt undervisningsbygg med kantine, samt en brannstasjon til øving. Øvingsfelt for brann og redning vil bli totalrenovert og utvidet med nye øvingsobjekter. Innkjøp og montering av brukerutstyr inngår også i prosjektet.

Det er funnet områder på tomten med høye konsentrasjoner av giftige stoffer kalt PFAS (perfluorerte stoffer). Prosjektet omfatter derfor også behandling og opprensing av forurenset grunn.

Byggingen av brannstasjonen og kantine- og undervisningsbygget vil bli gjennomført som en totalentreprise. Resten av anlegget vil bli gjennomført som en utførelsesentreprise.

Det bygningsmessig arealbehov er totalt på ca. 5500 kvadratmeter. Utendørsarealet er på ca. 62 000 kvadratmeter med veier og plasser, men en betydelig del av dette er enkel opparbeidelse av terreng (ca. 25 000 kvadratmeter).

Nøkternt, men viktig
Den nye fagskolen for brann og redningspersonell skal ha en nøktern standard. Det er lagt opp til rasjonelle konstruksjoner og byggemåter, enkel bygningsform og nøktern materialbruk både utvendig og innvendig. Prosjektet har en total kostnadsramme på ca. 620 millioner, hvorav rundt 110 millioner er brukerutstyr.

Betydningen av å ha godt kvalifisert redningspersonell er aktualisert den senere tiden. Ny fagskole for brann- og redningspersonell skal tilby et godt studie- og læringsmiljø og være en ettertraktet arbeidsplass.

Prosjektet skal støtte opp under en utdannelse med det funksjonelle innholdet som må til for en fagskole med godkjennelse fra «Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen» (NOKUT). Prosjektet skal ferdigstilles slik at det er ferdig testet og klart for bruk i august 2023.

I Statsbyggs forvaltning
Fagskole for brann- og redningspersonell inngår i statens husleieordning. Statsbygg vil ha ansvar for den framtidige driften og vedlikeholdet av bygningene og anlegget. Fagskolen vil betale husleie til Statsbygg basert på kostnaden til prosjektet.