Stabil topplinje og sunn ordrereserve
Rune Hardersen, adm.dir. GK Norge og Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen. Foto: GK Norge
Sist oppdatert: 11-11-2022

Stabil topplinje og sunn ordrereserve

GK Gruppen hadde per 3. kvartal samlede driftsinntekter på 4,27 milliarder kroner. Fokus på energieffektive løsninger gir GKs norske virksomhet en robust og sunn ordrereserve.

Per 3. kvartal 2022 utgjorde driftsinntektene i konsernet 4 268 millioner kroner, mot 4 205 millioner kroner på samme tidspunkt i 2021.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var per 3. kvartal -18 millioner kroner, mot 65 millioner kroner i 2021.

Driftsresultatet påvirkes av høyt covidrelatert sykefravær med tilhørende lavere produktivitet, økte priser på innsatsfaktorer, samt satsning på ny teknologi i form av digitale styringssystemer som GK Cloud og andre utviklingsprosjekter.

Totalt sett er ordreserven i konsernet sunn med 2 883 millioner kroner per 3. kvartal, mot 2 876 millioner kroner i 2021.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Godt ordreinntak
GK Norge hadde per 3. kvartal driftsinntekter på 2 907 millioner kroner, en økning på 5,9 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2021.

Driftsresultatet var på -7 millioner kroner, mot 72 millioner kroner etter samme periode i fjor.

Resultatet er preget av økte materialkostnader og et høyere enn normalt sykefravær, samt at den norske virksomheten har vært gjennom krevende prosesser med omorganisering og ny økonomi- og innkjøpsløsning.

Ordreinngangen så langt i 2022 er god og GK Norge hadde per 30. september en ordrereserve på 2 053 millioner kroner, sammenliknet med 2 004 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

— Vi er inne i et krevende år, men ser en gradvis bedring gjennom det tredje kvartalet. Ordreinntaket er godt og vi tar med ossen robust ordrereserve inn i 2023.

-Det er betryggende, gitt at det forventes en nedgangskonjunktur som nok vil prege byggenæringen de neste årene.

-Vi ser flere tegn på brems i markedet, spesielt på nybyggsiden, og det er stor usikkerhet rundt markedsutviklingen som følge av inflasjon og stigende rente som også treffer vårt marked, sier Rune Hardersen, adm.dir. i GK Norge, i en melding. 

Økt etterspørsel etter energioptimalisering
Energikrisen og de høye strømprisene bidrar til at GK opplever økt etterspørsel etter tjenester knyttet til energieffektivisering. Tekniske installasjoner i bygg blir stadig mer komplekse, og de færreste bygg fungerer energioptimalt.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

— Vi lanserer nå konseptet «Energioptimalisering i bygg». Analyser fra NVE viser at potensialet for lønnsom energieffektivisering er tre ganger høyere i næringsbygg enn i boliger.

-Med en strømpris på 1 kr/kWh er det ifølge analysen et potensial på lønnsom energieffektivisering i næringsbygg på hele 9 TWh.

-De billigste tiltakene er energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, styringssystem for belysning, energieffektivt belysningsutstyr og tiltak på ventilasjon.

-Dette er de tiltakene byggeiere bør satse på for å redusere strømregningen - både på kort og lang sikt, sier Hardersen.

GK gjør energikartlegging og analyser og gir anbefalinger om tiltak for å optimalisere de tekniske installasjonene og redusere energiforbruket, slik at byggene kun bruker den energien som faktisk er nødvendig. Dette gir både et bedre inneklima, reduksjon i utslipp og økonomisk besparelse.

GK forplikter seg til klimamål
Som en av Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner, arbeider GK aktivt for å være en pådriver for det grønne skiftet og være førstevalget for kunder og partnere som vektlegger innovative og bærekraftige løsninger.

— Vi har fullt fokus i både Norge, Sverige og Danmark på å levere på vår konsernstrategi og legge et solid fundament for videre vekst og utvikling innen både entreprise, service og automasjon i nye og eksisterende bygg, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

GK har som mål å være et klimaforbilde og har derfor nylig sluttet seg til Science Based Targets initiative (SBTi). Det betyr at konsernet forplikter seg til å sette mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med klimaforskningen og få disse målene godkjent av SBTi.

— Ved å forplikte oss til å sette mål for utslippskutt som er i tråd med det klimaforskningen beskriver, sikrer vi at vi er ambisiøse nok til å utgjøre en forskjell, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

KB Arkitekter Sandefjord

Utvalgte høydepunkter fra konsernet i 3. kvartal:

 • GK Norge har vunnet storkontrakt med Haukeland universitetssjukehus. GK skal bidra med elektroinstillasjoner og godt inneklima på det nye protonsenteret i Bergen. Det komplekse bygget skal brukes til kreftbehandling og stiller store krav til entreprenørenes faglige kompetanse.​ Kontrakten befester GKs posisjon innenfor sykehus ytterligere.
 • GK Norge har inngått avtale med Tromsø kommune for fagene elektro, ventilasjon og byggautomasjon. Kontrakten innebærer en fullstendig oppgradering av ventilasjonsanleggene i kommunens bygg som til sammen dekker 5688 m2. Det nye anlegget vil blant annet levere behovsstyrt ventilasjon ned på romnivå.
 • Veidekke har tildelt GK Norge en totalentreprise med ventilasjon, rør, elektro og byggautomasjon i prosjektet Nordre gate 12, som er en omfattende rehabilitering av et kontorbygg i Trondheim sentrum. Kontrakten har en verdi 58 millioner kroner
 • Volla skole i Lillestrøm skal totalrenoveres og GK Norge skal levere en tverrfaglig entreprise med ventilasjon, rør, elektro og byggautomasjon til en verdi av 35 millioner kroner i prosjektet.
 • GK har blitt en del av «Energy Efficiency Movement» som er et globalt initiativ for å øke bevisstheten om hvor viktig energieffektivitet er i kampen mot klimaendringer. ​
 • GK lanserte undersøkelsen «Inneklima i arbeidslivet 2022». I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av GK, kommer det frem at én av fire arbeidstagere plages av dårlig inneklima på jobb. Av de som jobber i undervisningsbygg, i barnehage eller i helsebygg og på sykehus oppgir hele fire av ti at de utsettes for dårlig eller svært dårlig inneklima.​
 • GK arrangerte HMS-uke som del av arbeidet med å skape en sterk HMS-kultur med fokus på høy trivsel, lav turnover og lave tall for sykefravær og skader. ​
 • Studenter som hadde sommerjobb i GK ble løftet frem. I år var over halvparten av de som søkte sommerjobb i GK Norge jenter.​
 • GK var en del av Bygg Arena Arendal under Arendalsuka 2022. Bygg Arena Arendal er et fellesskap med over 40 ledende virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring som samarbeider om å skape oppmerksomhet om næringens betydning for samfunn og verdiskaping.​
 • GK har tatt en aktiv rolle for å spre kunnskap og bevissthet om hvilken rolle energieffektivisering i bygg har for klima og arbeidet mot å nå 1,5 graders målet: Høy strømpris legger til rette for lønnsomme klimagrep!​
 • Hanna Lyredal startet 5. september som ny HR-direktør for GK Sverige. Hun får ansvar for å drive selskapets langsiktige arbeid med kompetanseutvikling, organisasjonskultur og employerbranding. ​
 • GK Danmark er blant seks utvalgte virksomheter fra byggenæringen som har vært med i et prosjekt som utvikler skreddersydde digitale løsninger. Sammen med tech-grunder Jacob Bøtter har GK utviklet flere apper med ’No-Code’-verktøy.