Norconsult medlem av UN Global Compact
Konsernsjef Egil Hogna og konserndirektør for bærekraft, Janicke Garmann, gleder seg over Norconsults medlemskap i UN Global Compact. Foto: Norconsult
Sist oppdatert: 18-02-2021

Norconsult blir medlem av UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Norconsult har nå blitt medlem av UN Global Compact i Norge, og forplikter seg med det til å følge UN Global Compacts ti prinsipper og jobbe mot FNs bærekraftsmål.

UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedrifter sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Sammen med FNs bærekraftsmål, skal prinsippene fungere som en rettesnor for medlemsbedriftenes arbeid med bærekraft. Når et selskap melder seg inn i UN Global Compact, forplikter det seg til å følge og rapportere eget arbeid i henhold til de ti prinsippene.

– Medlemskap i UN Global Compact forplikter. Vi skal følge opp og årlig rapportere hvordan vi jobber med FNs 17 bærekraftsmål og UN Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig forretningsdrift. Medlemskapet forsterker vårt allerede tydelige arbeid med bærekraft, både i oppdrag og internt i egen drift, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, i en melding. 

UN Global Compacts ti prinsipper blir en integrert del av opplæring og rapportering i Norconsult, og medlemskapet vil bidra til å sette selskapets bærekraftsarbeid ytterligere i system.

– Vi ønsker Norconsult hjertelig velkommen som medlem. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og at de ønsker å ytterligere styrke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid, sier Kim N. Gabrielli, adm.dir. i UN Global Compact Norge. 

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.

En del av løsningen
Selv om fotavtrykket fra egen drift er lite, har mange av prosjektene Norconsult er involverte i stor påvirkning på klima og miljø. Det krever store mengder energi, arealer og materialer for å etablere infrastruktur, gode bymiljøer og bygg.

Samtidig er potensialet stort for å redusere både ressurs- og energiforbruk, og slik også klimagassutslipp i prosjektene - nettopp ved å velge sirkulære og smarte, bærekraftige løsninger. Særlig ser Norconsult muligheter innen bærekraftig byutvikling, naturmangfold og landskapsarkitektur.

– Som en stor aktør i Norges største fastlandsnæring ønsker vi å være en del av løsningen når det kommer til globale bærekraftsutfordringer. Ikke bare i klima- og miljøspørsmål, men også innen viktige tema som antikorrupsjon, menneskerettigheter og ansvarlig arbeidsliv.

-Gjennom rådene vi gir våre kunder har vi stor påvirkningskraft, og ved å styre etter bærekraftsmålene og prinsippene for ansvarlig forretningsdrift, kan vi bidra til en positiv utvikling i samfunnet, sier Janicke Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult.

– Bygg- og anleggsnæringen står for 40 prosent av utslippene og energibruken globalt, så det er helt avgjørende at næringen, inkludert Norconsult, jobber systematisk med bærekraft dersom vi skal nå klima- og bærekraftsmålene innen 2030, avslutter Gabrielli.