Løpende dialog om royalbehandlet kledning, men ingen løsning
Treindustrien har fått utviklet et hjelpemiddel av brannrådgiver Leif Tore Isaksen i Sweco, hvor hensikten er å håndtere bygg som er oppført med royalkledning og ivareta personsikkerhet.  Treindustrien har løpende dialog med myndighetene for å finne løsninger i en svært vanskelig sak, og for å klargjøre regelverket slik at liknende situasjoner ikke inntreffer i fremtiden. Heidi Finstad. Adm. direktør i Treindustrien Foto: Fotograf Ingar Sorensen
Sist oppdatert: 13-03-2021

Løpende dialog, men ingen løsning på brannfarlig kledning

I desember 2020 ble det klart at royalimpregnert kledning med brannhemmende overflatebehandling, hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt og at tredjepartstesting ikke har forekommet. Denne uken publiserte bransjeforeningen Treindustrien, en statusoppdatering på sine hjemmesider. 

Treindustrien har med hjelp av Sweco utviklet verktøy for å håndtere bygge med brannfarlig kledning og har løpende dialog med myndighetene, men man har fortsatt ikke kommet til en langsiktig løsning. 

Huseierne anbefaler på sin side at alle som eier bolig, eller fridtidsbolig med royalimpregnert å følge opp saken selv. 

- Dersom boligen din er kledt med royalimpregnert trevirke, anbefaler vi deg i første omgang å ta kontakt med produsenten, leverandøren eller selgeren og be om informasjon om hvordan saken blir fulgt opp. Samtidig kan du be om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.  Advokat Øyvind Reitzel Bjerke

Status royalbehandlet kledning
Utfordringene knyttet til brannklassifisering av royalbehandlet kledning skaper usikkerhet for mange aktører i byggenæringen, og Treindustrien får mange spørsmål. Her er en statusoppdatering.

I forbindelse med et markedstilsyn på brannbehandlet kledning i 2020 ble DiBK oppmerksom på feil ved deklarering av brannklasse for ordinær royalbehandlet kledning. Royalprodusentene har sagt at de gjennomfører tester for å klargjøre produktets egenskaper, og signalisert at disse ville være klare i løpet av februar. Det er et vakuum i markedet for hvordan man skal ivareta bygg som er oppført med royalkledning.  

Treindustrien har fått utviklet et hjelpemiddel av brannrådgiver Leif Tore Isaksen i Sweco, hvor hensikten er å håndtere bygg som er oppført med royalkledning og ivareta personsikkerhet.  

Treindustrien har løpende dialog med myndighetene for å finne løsninger i en svært vanskelig sak, og for å klargjøre regelverket slik at liknende situasjoner ikke inntreffer i fremtiden.

Det er videre tatt et initiativ for å se på behov for utvikling av produktstandarden slik at eventuelle uklarheter i denne blir ryddet opp i.

Royalsaken har aktualisert krav til produktdokumentasjon også for annen kledning. Treindustrien understreker at alle produkter skal ha riktig dokumentasjon i henhold til regelverket og det er viktig at kundene etterspør dette. 

Royalprodusentene informerer løpende sine kunder om status for tester og resultater. En produsent har gått ut med informasjon om at deres royalprodukt ikke tilfredsstiller brannklasse D i henhold til testene som er gjort, og følger opp overfor sine kunder.

Kundene må ta kontakt med de enkelte leverandører på sine prosjekter for å få tilgang på konkrete verdier i testresultatene.  Slik kan brannrådgiverne få grunnlag for å gjøre beregninger og analyse i de konkrete prosjektene, og vurdere eventuelt kompenserende tiltak.

Treindustrien forutsetter også at de enkelte royalprodusentene deler testresultater med myndighetene.

Royalprodusentene har opplyst om ulike produksjonsmetoder, derfor blir det opp til den enkelte produsent å følge opp overfor sine kunder i de konkrete prosjektene.

Treindustrien har også god dialog med DiBK om hvordan de kan bruke sin rolle for å redusere uheldige samfunnskonsekvenser av saken. Sakens omfang kan ha store konsekvenser også for arbeidsplasser, og det er derfor viktig at næringen sammen med myndighetene jobber for å finne trygge løsninger som ivaretar byggeiere, kunder og produsenter.

Treindustrien legger til grunn at regelverket skal ivareta personsikkerheten i bygg og jobber etter enhver tid ut fra dette.