Norsk Byggebransje byggherreforskriften
I september 2020, vedtok Arbeids- og sosialdepartementet endringer i byggherreforskriften. Målet med endringene er “å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften”. 
Sist oppdatert: 26-12-2020

Endringer i Byggherreforskriften hva betyr det for deg? 

1 januar 2021 trer vedtatte endringer i Byggherreforskriften i kraft. Gode intensjoner til tross, opplever byggherrer vi har vært i kontakt med, at endringene slett ikke bare presiserer byggherres plikter, men også inkluderer helt nye krav. 

Byggherreforskriften er ment å være et verktøy for bygg- og anleggsbransjen, som gjør at man reduserer skader og ulykker, men også for å kommer useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet til livs. 

I september 2020, vedtok Arbeids- og sosialdepartementet endringer i byggherreforskriften. Målet med endringene er “å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften”

I tillegg har man en forhåpning om at endringene skal øke seriøsiteten i en bransje som er spesielt utsatt for useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet. De nye endringene er utformet på en slik måte at det skal være enklere å oppnå målene, men endringene vil også få konsekvenser for byggherrens HMS arbeid. 

  • Byggherre blir pliktig til å tilrettelegge for samhandling mellom partene i HMS-arbeidet
  • Det innføres dokumentasjonsplikt knyttet til vurderingen av avsatt tid til prosjektering og utførelse. 
  • Strengere krav til hvem som kan inneha rollene som koordinator for HMS og byggherrens representant. 
  • Intensjonen til Arbeids- og sosialdepartementet, er god, men de endringene bringer også med seg helt nye krav.

Vi bad advokat Preben Kløvfjell presisere, hva må byggherrer og entreprenører tenke på fra og med 1 januar 2021. 

For deg som byggherre: 

  • Sørg for å ha tilstrekkelig dokumentasjon for din vurdering av tiden som er nødvendig for både prosjektering og utførelse 
  • Sørg for å ha tilstrekkelig kompetanse på SHA. Etter forskriften kreves det nå også at byggherrens representant har «nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø». Det stilles videre krav om at byggherren skal kunne dokumentere oppfølging av sin representant. 
  • Generelt, sørg for å ha ryddige planer og tilstrekkelig dokumentasjon, ikke bare på de områder hvor forskriften stiller eksplisitt krav om det, men også ellers. Dette gjør det enklere å parere krav og fristoversittelse fra entreprenører. 
  • For deg som entreprenør: 
  • Ha tilstrekkelig dokumentasjon og sørg selv for at krav til SAH ivaretas. Selv om forskriften også forsøker å ansvarliggjøre byggherresiden er det til syvende og sist deg som arbeidsgiver som er ansvarlig overfor dine arbeidstakere 
  • Sett deg grundig inn i byggherrens vurdering av risikoforhold ved prosjektet. Oppdager du forhold som ikke er avdekket tidligere eller som det ikke er tatt hensyn til i planen er det viktig at dette meldes inn til byggherre fortløpende.

Dersom du ønsker juridisk bistand kan du gjerne sende en uforpliktende e-post til Norsk Byggebransjes partner, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell på advokat@klovfjell.no eller direkte med advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00 www.klovfjell.no