Byggherre OMKK Eiendom lyser ut konkurransen om totalentreprise med samspill for nytt opera-, museum og kulturhus i Kristiansund.
Ill: C.F. MØLLER ARCHITECTS
Sist oppdatert: 23-02-2021

Viktig milepæl for nytt opera-, museum og kulturhus i Kristiansund 

Prosjektet opera-, museum og kulturhus går nå inn i en ny fase. Det er gjort et grundig arbeid for å kvalitetssikre innhold og økonomi, og styret i OMKK Eiendom AS vedtok på bakgrunn av dette torsdag å lyse ut konkurranse på totalentreprise med samspill.

Totalentreprise med samspill
Prosjektledelsen gjennomførte dialogkonferanse 14. januar, og har i ettertid i tillegg hatt samtaler med flere aktører innen rådgiver- og entreprenørbransjen.

Ill: C.F. MØLLER ARCHITECTS

-Det har vært stor interesse for prosjektet og det kom viktige innspill både på konferansen, og i samtalene. Prosjektleder Dagfinn Storvik i Xpro AS. 

De har, på bakgrunn av innspill, brukersamtaler, referanseprosjekt og økonomiske beregninger utarbeidet konkurransegrunnlag for totalentreprise med samspill, som torsdag ble lagt frem for styret. Tildelingskriteriene i konkurransen er 60% pris og 40% kvalitet. Akustiker, scenetekniker og øvrige spesialrådgiverne ansees som så viktige at det kan bli lyst ut i egen konkurranse, og at disse senere vil bli tilknyttet totalentreprenør.

Gjennomført usikkerhetsanalyse
For å sikre at prosjektet er mulig å gjennomføre økonomisk, gjennomførte prosjektledelsen i vinter en usikkerhetsanalyse. Denne viser at prosjektet etter nedskalering kan bygges innenfor rammen på 690 millioner kroner, med tillegg for lønns- og prisstigning frem til ferdig bygg i 2024. Endelig kostnadsramme blir da kr. 764 millioner i 2024-kroner.

Ill: C.F. MØLLER ARCHITECTS

Stor tiltro til å få rett entreprenør
Styret vedtok torsdag å lyse ut konkurranse på totalentreprise med samspill, på bakgrunn av arbeidet gjort av prosjektledelsen. Konkurransedokumentet vil bli tilgjengelig på Doffin fredag 19. februar. Styreleder i OMKK Eiendom AS, Eigunn Stav Sætre, sier i en melding at styret er godt fornøyd med at denne milepælen er nådd.

Daglig leder, Per Olaf Brækkan, trekker frem at en stor del av kvalitetskriteriet er relasjonskompetanse, og at entreprenør kan vise til hvordan man sammen skal kunne nå målene for prosjektet. Han har stor tiltro til at prosjektet vi få en entreprenør som kan realisere bygget i henhold til målene styret har satt og innenfor gitte økonomiske rammer.