Previous
Next
Prosjektleiar Therese Giskeødegård Osvik for byggherre Møre og Romsdal fylkeskommune og prosjektleiar Odd Einar Hjellen for totalentreprenør Consto fotografert framfor tomta til Spjelkavik Arena. Foto: MRFK / Ill: Norconsult
Sist oppdatert: 20-08-2023 Pressemelding

Spjelkavik Arena: No reiser bygget seg

Totalentreprenøren Consto er i full gang med Spjelkavik Arena. Fram mot opninga hausten neste år blir det stor aktivitet ved halltomta, og publikum blir oppmoda om å følge skiltinga rundt anleggsområdet.

Consto har i sommar begynt arbeidet med å reise bygget, som er på til saman 6.600 kvm. Aktiviteten blir gradvis større framover, og denne veka startar betongarbeidet.

Dette er Spjelkavik Arena:

Det er i nærleiken av mange skolar og barnehagar, arbeidet vil medføre betydeleg trafikk. Med bruk av gjerder blir publikum halde borte frå anleggsområdet.

- Vi vil fysisk skilje person- og biltrafikken, og vi ber alle følge skiltinga som er sett opp, seier prosjektleiar Odd Einar Hjellen i Consto AS.

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

Ekstrem oppussing

Området i Spjelkavika har allereie gått gjennom ein «ekstrem oppussing»: Sidan november i fjor er store mengder ureine massar frå tomta fjerna og køyrd til deponi, kulvertløysinga i Vasstrandvegen er erstatta av ei breiare køyrebru med fortau og det er etablert nye gang- og sykkelvegar.

- Vi planlegg og jobbar for at bygginga i minst mogleg grad skal medføre sjenanse og ulemper for omkringliggande busetnad og infrastruktur, seier prosjektleiar Therese Giskeødegård Osvik i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Osvik skryt av eit løysingsorientert idrettslag og eit godt samarbeid med Ålesund kommune.

Fokuset på miljø og berekraft er stort:

 • Masser: Det har vore ein omfattande opprydding av forureina grunn. Tilkøyrde masser er redusert til eit minimum
 • Forholda til ørretyngel i bekken langs halltomta er betra betydeleg
 • Idrettshallen skal ha ein kompakt og arealeffektiv bygningskropp. Dei fleste areala er tilrettelagt for sambruk
 • Bruk av miljøvennlege materialar og produkt, som lavkarbonbetong, 100 prosent resirkulert armering, høg resirkuleringsandel på konstruksjonsstål, kortreiste produkt, resirkulert aluminium i fasadar og 50 prosent gjenbruk av inventar
 • Behovsstyrt ventilasjon med høg varmegjenvinningsgrad. Hallen oppnår energimerke A og har 25 prosent mindre energibruk enn tilsvarande nybygg
 • Varmeanlegget med fjernvarme frå Tafjord kraft. 550 kvm. solcellepanel
 • Ein jobbar for at Spjelkavik Arena skal få BREEAM-miljøsertifiseringsnivå «Very good», som er nivå tre av fem
 • Flytter idrettsfag
 • Etter totalrenoveringa i 2016-2019 har Spjelkavik vgs. i dag om lag 300 ledige elevplasser. Det er planlagd flytting av idrettsfag fra Ålesund vgs til Spjelkavik vgs til skolestart 2024.

Spjelkavik Arena skal stå ferdig til haustferien 2024.

Dette er Spjelkavik Arena:

 • Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Leigetakarar: Ålesund kommune og kampsport
 • Prosjektramme: 328,8 MNOK.

Entrepriser:

 • Førebuande entreprise: Busengdal AS
 • Totalentreprise for idrettshall: Consto AS

Om arenaen:

 • Ca. 6.600 m2 BTA, dobbel hall med 13 meter fri takhøgde: 1. divisjon og elite for håndball og volleyball, internasjonale krav for sportsdrill og rytmisk gymnastikk, i tillegg blir det tilrettelegging for basket, innebandy, badminton etc.
 • Ca. 300 m2 kampsporthall: Ju jitsu, judo.
 • Plass til meir enn 2.000 publikum, herav ca. 300 plassar på faste tribunar
 • 300 m2 styrketreningsrom
 • 100 m2 buldreareal
 • Undervisningsrom, lærararbeidsplassar, møterom
 • Kioskareal og kafeteria
 • Utvendig aktivitetspark
 • Også tilrettelagd for messer, konsertar og evt. andre arrangement.