Oppgang for AF gruppen første kvartal 2021
- God drift og solid prosjektvirksomhet gjør at vi oppnår akseptable resultater ved inngangen til 2021. Gjennom kvartalet har vi opplevd høy etterspørsel og god tilførsel av nye, spennende prosjekter. En sterk ordrereserve gir oss høy forutsigbarhet.Samtidig er det en viss variasjon blant enhetene og vi skal fortsatt jobbe for at samtlige enheter leverer på det nivået som forventes, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen
Sist oppdatert: 11-05-2021

AF Gruppen med god oppgang i første kvartal 2021

AF Gruppen (AFG) melder i en pressemelding at de har nådde en omsetning på MNOK 6 209 og et driftsresultat på MNOK 264 i første kvartal 2021. det er en resultatforbedring på 24 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.

Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 6 209 (6 607) og resultat før skatt ble MNOK 245 (206). Dette ga en resultatmargin på 4,0 prosent (3,1 prosent). Høy ordreinngang ga en ordrereserve på MNOK 33 818 (32 492) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 205 (499) i 1. kvartal 2021. AF Gruppen hadde per 31. mars 2021 netto rentebærende fordringer på MNOK 46 (52). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,55 (1,23).

Styret har foreslått til Generalforsamlingen et utbytte på NOK 6,50 (6,00) per aksje for utbetaling 1. halvår 2021.

SmartDok. Alt i en app

- God drift og solid prosjektvirksomhet gjør at vi oppnår akseptable resultater ved inngangen til 2021. Gjennom kvartalet har vi opplevd høy etterspørsel og god tilførsel av nye, spennende prosjekter. En sterk ordrereserve gir oss høy forutsigbarhet.

-Samtidig er det en viss variasjon blant enhetene og vi skal fortsatt jobbe for at samtlige enheter leverer på det nivået som forventes, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 1. kvartal var 1,5 (1,6).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 1. kvartal var 5,2 % (5,0 %). Noe av økningen sammenlignet med tidligere perioder skyldes den pågående smittesituasjonen i samfunnet.

Covid-19-utbruddet med tilhørende restriksjoner skaper utfordringer og påvirker alle prosjekter, men de fleste prosjektene har likevel klart å opprettholde god drift i kvartalet.

I AF er alle like mye verdt, og selskapet skal ha et inkluderende og trygt arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering og en innarbeidet konsekvenskultur.

AF har jobbet med mangfoldsprosjektet «De beste folka» siden 2018, og som et ledd i prosjektet er kampanjen «Like mye verdt» lansert i kvartalet. Kampanjen er godt mottatt av enhetene og har skapt stort engasjement.

AF har et særlig ansvar der samfunnets utfordringer kan relateres til selskapets virksomhet. FNs bærekraftsmål beskriver verdens utfordringer og behov, og AFs samfunnsansvar knyttes opp mot FNs bærekraftsmål ved at selskapet skal være en ansvarlig aktør og gjennomføre egne prosjekter på en bærekraftig måte, samt ved å videreutvikle tjenestespekteret. Klima og miljø er et eget initiativ i AFs konsernstrategi.

- Klima og miljø er ett av våre fire strategiske initiativ for inneværende strategiperiode. Vi ønsker å redusere fotavtrykket fra AF Gruppens virksomhet. Målet er å halvere klimagassutslippene og avfallsmengdene som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes for hvert virksomhetsområde innen 2030, hensyntatt omsetning.

-Dette er en naturlig del av vårt samfunnsansvar og medfører nye og spennende forretningsmuligheter. Disse mulighetene skal vi fortsette å jakte på, og vi er godt rustet for å møte nye kundekrav og taktskiftet i bransjen, sier Tøftum.

Entek AS - Grunnarbeid, VA og annen infrastruktur.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Anleggsmarkedet i Norge kjennetegnes som godt og lite sensitivt for konjunktursvingninger. Aktivtetsnivået i Anlegg økte betraktelig sammenlignet med samme kvartal i 2020, og virksomhetsområdet leverte et godt resultat i kvartalet. Fra 2021 er Eiqon og Consolvo blitt en del av virksomhetsområdet Anlegg, noe som reflekteres i sammenligningstallene. AF Anlegg har to pågående storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst og Bergtunnlar Lovö i Stockholm.
  • Innen Bygg er omsetningen noe redusert sammenlignet med samme periode i fjor, og lønnsomheten er noe svakere enn forventet i kvartalet. Covid-19 har skapt utfordringer i flere prosjekter, spesielt på grunn av karantene- og innreisebestemmelser. I kvartalet ble det børsmeldt 11 nye avtaler, og ordrereserven i økte i perioden, og var per 31. mars 2021 MNOK 12 041 (9 798).
  • Som forventet er marginene i Betonmast lavere enn for AF Gruppens øvrige virksomhet, imidlertid leverte Betonmast svakere lønnsomhet i 1. kvartal enn i samme kvartal i fjor. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene i Norge. Organisatoriske endringer er gjennomført i kvartalet i Betonmast Boligbygg. Betonmasts virksomhet i Sverige leverte omsetning og lønnsomhet på nivå med fjoråret.
  • Eiendom er fra årsskiftet delt i to operative enheter, AF Eiendom og LAB Eiendom, for å sikre økt lokal forankring i henholdsvis Stor-Oslo og Bergensregionen. Eiendom hadde godt salg i kvartalet, spesielt på prosjektet Fyrstikkbakken for AF Eiendom.Det er fire boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i prosjektene er 558, hvorav AFs andel er 209. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 87 %.
  • Energi og miljø økte aktivitetsnivået og lønnsomheten i kvartalet. Fundamentet for miljøvirksomheten er at avfall i stor grad kan brukes på nytt, og dermed være en verdifull ressurs i en voksende sirkulær økonomi.
  • AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Sverige opprettholdt stabil lønnsomhet selv om aktiviteten er redusert sammenlignet med 1. kvartal i fjor.
  • I virksomhetsområdet Offshore økte omsetningen sammenlignet med 1. kvartal i fjor og lønnsomheten var god med en driftsmargin på 4,9 % i kvartalet. AF Offshore Decom, som river og legger til rette for gjenvinning av offshore-installasjoner, har høyere aktivitet og betydelig forbedret lønnsomhet sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.