Previous
Next
Målet er å etablere Strømsø Park som et attraktivt bo-område med mange gode bokvaliteter, samtidig som handel og næringsaktivitet videreføres i deler av området. Ill: LINK Arkitektur.
Sist oppdatert: 29-03-2023 Pressemelding

LINK vant konkurransen om utvikling av Strømsø Park

Strømsø i Drammen skal transformeres fra flerfunksjonell næring og storhandelsområde til en flerfunksjonell bydel.

Det planlegges en miks av boliger, næring, hotell og handel, knyttet sammen med gode gaterom, torg og møteplasser. Strømsø Park skal bli en levende bydel i en grønnere kontekst.

LINK Arkitektur vant konkurransen om å utforme områderegulering og illustrasjonsgrunnlag på oppdrag for Anthon Eiendom, Front Real Estate og Coop Norge Eiendom.

Strømsø er i dag preget av omfangsrike bygningsvolum for næring og storhandel omgitt av bilbaserte gaterom. LINK Arkitektur har i sitt konkurranseforslag hatt fokus på å knytte nye strukturer til omkringliggende bymessige og naturgitte kvaliteter, samt å bidra til god nabolagsutvikling ved å skape en variert bydel med handel, arbeidsplasser og gode bokvaliteter

Velkommen til en verden av gulvløsninger

Området har nærhet til parker, idrettsanlegg og rekreasjonsmuligheter, og ligger godt plassert for solrike og attraktive uterom. Historisk forankring ivaretas gjennom å bevare deler av eksisterende bygg.

Mobilitetsløsninger, byrom og møteplasser, samt miljøriktig eiendom- og næringsutvikling er en viktig del av prosjektet.

Prosjektgruppen vil jobbe målrettet med bydelens utforming. Området er stort. Det er forventet en utnyttelse på over 100.000 kvm utbygget gjennom flere utviklingstrinn, over flere år.

Løsningene må derfor være fleksible for å kunne ivareta endringer og nye løsninger i fremtiden. Hvert utviklingstrinn må kunne stå godt alene, inntil nye trinn er utviklet, forklarer Camilla Aakre, Utviklingssjef Bolig i LINK Arkitektur.

Skape tilhørighet

Konkurranseforslaget har fokusert spesielt på å forme gode møter mellom bygg og byrom, for å skape liv på gateplan. Handel og bomiljø gis prioritet i ulike soner.

Ved å bringe naboer sammen skapes tilhørighet, trivsel og byliv. Området grenser i deg til etablert bolig- og næringsbebyggelse og vil forsterke og videreutvikles i denne konteksten.

Områdene sør i planområdet vil naturlig inneholde mer bolig, da denne delen av planområdet grenser opp mot eksisterende boligbebyggelse.

Områdene nord i planområdet vil naturlig ha større innslag av næring. I samarbeid med Heime, et innovativt konsept for fellesskapsløsninger, er det foreslått grep for å aktivisere fellesarealene.

Målet er å etablere Strømsø Park som et attraktivt bo-område med mange gode bokvaliteter, samtidig som handel og næringsaktivitet videreføres i deler av området. Fellesfunksjoner og dele-løsninger kan tilrettelegges for ulik bruk og for sambruk med næringsaktører som vil øke aktiviteten gjennom døgnet.

Profilco AS - Rekkverk i Aluminium

Linveverstredet

Første utviklingstrinn er Linveverstredet som grenser opp mot eksisterende boligbebyggelse sør/øst i planområdet. Området er med denne plasseringen, hovedsakelig avsatt til bolig med noe innslag av næring.

Det er lagt opp til en variasjon i boligtyper for å tiltrekke en bred beboergruppe. Fra rekkehus til leiligheter, med gode uterom på bakkeplan og tak. Området vil bli hovedsakelig bilfritt, med kjørbare gangveier til boligene.

Utearealene bør gis et frodig, grønt uttrykk og deles i soner for felles, halvprivate og private oppholds- og rekreasjonsarealer for ulike aldre. Fellesareal etableres ute og inne med godt planlagt og drevet aktivitetstilbud. Et vellykket første utbyggingstrinn med et godt fungerende naboskap vil skape et godt fundament for den videre utviklingen av Strømsø Park.

Juryens begrunnelse

Evalueringsgruppen anbefaler at det inngås en avtale på reguleringsplanarbeid med LINK. LINK har presentert et bredt, tverrfaglig solid team, de har god kapasitet og ansees å være sterke på å etablere større planer som dette. LINK har også levert en solid plan, som også må bearbeides noe, men vist god forståelse for oppgaven i å etablere og utvikle en attraktiv bydel.