GK Gruppen i 2021: Stabil drift og styrket ordrereserve
Konsernsjef Kim Robert Lisø og adm.dir. Rune Hardersen i GK Norge. Foto: Nicolas Tourrenc
Sist oppdatert: 17-02-2021

Godt fornøyd etter nok et krevende år

Konsernsjef Kim Robert Lisø er godt fornøyd med GK sin samlede prestasjon i 2021 og utrolig stolt over hvordan deres medarbeidere har stått på gjennom nok et krevende år. 

GK hadde 5,8 milliarder kroner i driftsinntekter i 2021. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble 94 millioner kroner. Underliggende drift er stabil, og ordrereserven er styrket.

Akkumulert for 2021 utgjorde driftsinntektene i konsernet 5 786 millioner kroner, mot 6 051 millioner kroner i 2020. EBITDA ble rapportert til 94 millioner kroner for 2021, mot 157 millioner kroner året før.

Endringen i resultat er relatert til engangskostnader i forbindelse medomorganisering av den norske virksomheten til et divisjonsbasert selskap, restrukturering av GK i Sverige, samt endrede prosjektestimater.

Velkommen til en verden av gulvløsninger

Resultatet av den underliggende driften er forbedret sammenlignet med året før. Resultat før skatt (EBT) er 46 millioner kroner, mot 88 millioner kroner i fjor.

I fjerde kvartal hadde GK Gruppen driftsinntekter på 1 581 millioner kroner, sammenliknet med 1 360 millioner kroner i samme periode i 2020.

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 28 millioner kroner, sammenlignet med 32 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Resultat før skatt ble 16 millioner kroner mot 18 millioner kroner sammenliknet med året før.

Ordreinngangen i 2021 var samlet sett god og ordrereserven for konsernet per 31.12 var 2 849 millioner kroner, 12 prosent mer enn ved utgangen av 2020. Markedsutsiktene fremover er gode og stabile i alle våre markeder.

Ser effekt av investeringer
— Jeg er godt fornøyd med våre samlede prestasjoner i 2021 og utrolig stolt over hvordan våre medarbeidere har stått på gjennom nok et krevende år.

-Vi har gjort vesentlige investeringer - både i egen kompetanseutvikling og i utvikling av nye digitale og mer bærekraftige tjenester til markedet. Det er en viktig del av arbeidet med å levere på vår nye konsernstrategi.

-Samtidig opprettholder vi lønnsomheten og legger et solid fundament for videre vekst og utvikling innen både entreprise, service og automasjon i nye og eksisterende bygg, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i en melding. 

— Vi begynner virkelig å se resultater av de to siste årenes arbeid med ny strategisk plattform. Vår finansielle posisjon er styrket, ordrereserven er god og vi ser at vi har en god posisjon i markedet, særlig for byggherrer og entreprenører som deler våre høye bærekraftsambisjoner.

-Vi ser også at vår sterke drifts- og servicekompetanse blir en stadig viktigere bidragsyter til å gjøre bygg energieffektive, samtidig som inneklimaet er sunt og godt for de som bruker byggene.

-Smarte og energieffektive løsninger med lavest mulig klimafotavtrykk er kjernen i vår visjon om å være et klimaforbilde, sier Lisø.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.

Ny organisering i GK Norge – rigget for videre lønnsomhetsforbedringer og vekst
GKs norske virksomhet hadde i 2021 stabil omsetning og lønnsomhet, til tross for engangsposter og kostnader knyttet til reorganiseringen av fagselskapene i Norge til en tverrfaglig organisering med tre divisjoner; Entreprise, Service og Byggteknologi og utvikling.

— Vår strategi setter en tydelig retning for bærekraft, innovasjon, utvikling og digitalisering.

-Ved å rigge organisasjonen på denne måten blir vi bedre i stand til å levere på kundenes behov og selskapets ambisjoner, sier adm.dir. Rune Hardersen i GK Norge.

GK Norge hadde 3 794 millioner kroner i driftsinntekter i 2021, mot 3 788 millioner kroner i 2020. EBITDA utgjorde 119 millioner kroner, mot 140 millioner kroner i 2020.

Justert for kostnader knyttet til omorganisering av virksomheten, er resultat fra underliggende drift forbedret. Resultat før skatt (EBT) ble 94 millioner kroner, mot 97 millioner kroner i fjor. Ordrereserven per 31.12 var 2 041 millioner kroner, en økning på over 15 prosent siste 12 måneder.

— Vi har opprettholdt aktiviteten og lønnsomheten, samtidig som vi har vært gjennom nok et år med pandemiutfordringer og vi har gjennomført et stort organisasjons- og endringsprosjekt som krever mye av organisasjonen.

-Til tross for at det i 2021 har vært brukt mye tid på «indremedisin», har vi klart å holde fokus på leveranser, kvalitet, sikkerhet og godt arbeidsmiljø og ikke minst nye markedsmuligheter.

-Det viser meg at GK er solid posisjonert for videre vekst og vi tar med oss disse erfaringene for å bygge et enda sterkere GK, sier Hardersen.

I fjerde kvartal har GK blant annet vunnet flere store sykehusprosjekter som stadfester vår posisjon og ekspertise knyttet til teknikktunge bygg med strenge krav til ventilasjon og inneklima. Ordrereserven i den norske virksomheten er stabil og god ved inngangen til 2022, og GK er i flere større samspillskontraktprosesser som ikke er ordreført.

Omstilling i Sverige
Den svenske virksomheten har i 2021 vært gjennom en nødvendig omstilling, og retter nå blikket fremover. Fokuset for 2022 er ytterligere utvikling av virksomheten med fokus på kompetanse, kvalitet og videreføring av god verdi for kundene.

For fjerde kvartal 2021 ser vi både bedring i ordreinngangen og i underliggende drift.

GK Sveriges nye adm.dir. Alexis Låftman Kahlmann ser positivt på mulighetene for å bygge og posisjonere GK som en av de ledende tekniske entreprenørene i Sverige og levere på GKs strategi sammen med hele resten av den svenske organisasjonen.

GK i Danmark leverer stabilt
Danmark leverer stabilt og i tråd med forventningene, og styrker sin posisjon i det danske markedet. Resultatene fra driften er god til tross for økte materialpriser og utfordringer knyttet til å skaffe nok bemanning til prosjektene.

GKs kvartalsrapport for 4. kvartal 2021 kan leses her