GK Norge - pådriver for det grønne skiftet. Blir en del av Skift
- Med en visjon om å være et klimaforbilde var det naturlig for GK å engasjere seg i Skift-nettverket. Skift er en viktig fasilitator for endringene næringslivet må bidra med for å få til det grønne skiftet. Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK. Foto: GK Norge
Sist oppdatert: 12-03-2021

GK blir en del av Skift – handlinger som teller

Skal vi lykkes med det grønne skiftet krever det handlinger og ikke bare store ord. Det har GK Norge skjønt og tro til sin visjon om å være et klimaforbilde, har de nå signert avtale med Skift.

Skift – et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som har som mål å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

GK er den første tekniske entreprenøren som blir medlem av Skift-nettverket og sammen med andre store norske virksomheter fra en rekke ulike bransjer, ønsker GK å ta en ledende posisjon når det gjelder å stoppe klima- og miljøendringene og skape bærekraftige samfunn for generasjoner.

Dugnad for grønt skifte
- Med en visjon om å være et klimaforbilde var det naturlig for GK å engasjere seg i Skift-nettverket. Skift er en viktig fasilitator for endringene næringslivet må bidra med for å få til det grønne skiftet.

-GK vil være en del av klimadugnaden som må skje for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen, og gjennom Skift får vi mulighet til å både lære av andre og dele vår kompetanse om hva som skal til for at næringslivet og byggenæringen spesielt må bidra med for å få ned klimagassutslippene, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK, i en melding. 

- Vi velger å engasjere oss i Skift fordi de ikke bare er en tenketank, men også en «gjøretank». De har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet

Borg Bygg AS|  Tak og fasadearbeid

-Det stemmer godt overens med vår nye strategiske retning og vårt løfte om «handlinger som teller». Det grønne skiftet skapes ikke av gode intensjoner, men av reelle tiltak og modige valg om å tenke annerledes, sier Lisø.

GK vil være en pådriver
Globalt er bygg- og anleggsnæringen ansvarlig for 40 prosent av både klimagassutslipp, materialbruk og energibruk. Å redusere klimabelastningene i det bygde miljø er nødvendig. GK har satt bærekraft høyt på agendaen i sin nye strategi og definert ambisiøse klimamål.

- Som Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner skal GK gå foran og ta vår del av ansvaret. Vi må både selv drive mer bærekraftig, og ikke minst skal vi være en pådriver for at våre leverandører og kunder blir enda mer bærekraftige.

-Vi har kompetansen og størrelsen, ambisjonen og evnen til å skape reell endring i vår egen virksomhet, i næringen og i samfunnet for øvrig, sier Lisø.

Ønskes velkommen av Skift
For Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, betyr dette at GK passer bra inn i organisasjonen.

- I Skift skal vi sette oss høye mål, og følge dem opp med konkrete strategier. Samtidig er det sånn at dagens høye fotavtrykk i bygg- og anleggsnæringen også betyr at potensialet for utslippskutt og mer bærekraftige bedriftsmodeller er enormt.

-Her er det mye å hente både når det gjelder utslippskutt og det å fremme nye løsninger som skaper konkurransekraft i Norge og Skandinavia.

- At GK går inn i Skift med disse høye ambisjonene gir oss derfor mer slagkraft i vårt arbeid for en raskere omstilling av norsk næringsliv, sier Haugland.

Vesterålen Storkjøkken

Store muligheter i eksisterende bygg
Klimautfordringene krever en drastisk omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning - basert på ny teknologi og fornybar energi.

GK utvikler og leverer smarte og energieffektive løsninger til både nye og eksisterende bygg. Og særlig eksisterende bygg har et stort potensial når det gjelder å redusere klimagassutslippene.

- Fremtidens bygg er i stor grad de byggene vi ser rundt oss i dag, og store klimagevinster kan realiseres ved å gjøre smarte energieffektiviseringstiltak ved gjenbruk og oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

-Det er mange som etterlyser tydeligere rammebetingelser og myndighetskrav for rehabilitering av bygg, men det er ingen grunn til å vente.

-Med utgangspunkt i fornybar energi og moderne teknologi må vi som representere ulike deler av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen sammen se hvordan vi kan skape bærekraftige verdikjeder og lønnsomme forretningsmuligheter for alle.

-Samarbeids- og kunnskapsutvekslingsplattformer som Skift vil bidra til dette, og vi ser virkelig frem til å være et aktivt medlem, avslutter Lisø.