"Nytt" BNL vedtatt på ekstraordinær generalforsamling. Foto: BNL
Sist oppdatert: 14-11-2023 Pressemelding 

BNL sine dager er talte

På Byggenæringens Landsforenings ekstraordinære generalforsamling i dag ble en rekke vedtektsendringer vedtatt. Blant annet skifter foreningen navn til NHO Byggenæringen fra januar 2024.

NHO Byggenæringen blir det nye navnet på foreningen. Denne generalforsamlingen markerer starten på en sterkere og mer samlet byggenæring, med en tydeligere næringspolitisk stemme og flere og mer fornøyde medlemmer i landsforeningen og bransjene.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble holdt for å gjøre nødvendige vedtektsendringer etter prinsippvedtaket på generalforsamlingen i juni, der man vedtok premisser for en forbedret landsforening.  

Det ble gjort endringer i kontingentstruktur, styresammensetning, styreledersamling og generalforsamling. I tillegg ble beslutningsmyndighet og prosess for å komme frem til felles standpunkt i foreningen vedtatt.

Alle de 50 delegatene møtte på ekstraordinær generalforsamling.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Forut for vedtektsendringene har dette foregått et omfattende arbeid i BNL-fellesskapet.

En arbeidsgruppe bestående av seks bransjedirektører og BNLs administrerende direktør har vurdert hvilke vedtekter som må endres, og BNLs styre har besluttet å legge dem frem for ekstraordinær generalforsamling.  

Det var disse forslagsendringene som ble stemt over, og alle forslagene fikk store flertall.

Endringer av betydning:

  • Foreningens navn endres fra Byggenæringens Landsforening til NHO Byggenæringen med effekt fra januar 2024.
  • Det endres fra en statisk til en dynamisk kontingentstruktur, som sikrer at landsforeningen får økte inntekter ved vekst.
  • Styrets sammensetning beholdes nesten som i dag med styreleder, nestleder og 6 styremedlemmer, samtidig som minst halvparten av styremedlemmene må komme fra tariffbunden bedrift.
  • Det ble vedtatt at bransjene og BNLs administrasjon skal utarbeide et samhandlingsdokument, som beskriver arbeidsdeling mellom bransjer og landsforening og hvordan man jobber frem felles næringspolitiske standpunkt. Dokumentet godkjennes av styret.
Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe Gruppen og BNLs styreleder sa følgende i en kommentar til dagens ekstraordinære generalforsamling:

- Det viktigste er at vi får endringer som gir raskere beslutningsprosesser og flertallsbeslutninger og dermed et tydeligere budskap som landsforening. Dagens vedtak gir oss rett og slett en sterkere stemme og raskere prosesser i BNL.  

- Samhandlingsdokumentet, som gir føringer for hvordan foreningens og fellesskapets næringspolitikk skal utformes, gir også grunnlag for bedre og sterkere prosesser for budskapsutforming.

Hilde Vatne, CEO ved JM Norge AS ble enstemmig valgt inn som nytt styremedlem i BNL for to år etter Mari Skjærstad.

Vatne ble samtidig valgt som delegat til NHOs generalforsamling samt vararepresentant til NHOs representantskap.

Nina Solli, adm. direktør i NHO var fornøyd med dagens generalforsamling;

- Det har vært en bred og involverende prosess, hvor alle bransjestyrene og administrasjonen har vært involvert. Det er god stemning i BNL fellesskapet nå, og et sterkt ønske om å stå sammen i viktig næringspolitiske saker for næringen.

- Alle forslagene ble stemt frem med svært god margin, det tolker jeg som god støtte og omforente standpunkt. Med NHO Byggenæringen får vi nå en samlende og sterk landsforening for alle i næringen.

- Vi vil nå stå på for å samle byggenæringen og bygge fremtiden.  Det betyr blant annet å jobbe for å få flere bransjer og bedrifter som medlemmer i det som blir NHO Byggenæringen fra neste år.