Det nye bygget blir på 17.500 m2 fordelt på 4.500 m2 terminalfunksjoner knyttet til kollektivtrafikk og 13.000 m2 nye kontorer for utleie. I tillegg omfatter prosjektet om lag 2.400 m2 nye utearealer på nivå med Sjøgangen. Bygget går over jernbanesporene og blir et utsiktspunkt som binder sammen byen og havnen. Ill: Bane NOR Eiendom 
Sist oppdatert: 01-04-2022

Veidekke skal bygge nye Trondheim S

Veidekke har fått i oppdrag å bygge det nye terminalbygget i tillegg til kontor- og serviceareal. Kontrakten på 722 millioner er Bane NOR Eiendoms største totalentreprise til nå.

– Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt for tog og buss som legger til rette for at flere kan sykle og gå, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom, i en melding. 

Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul og nå går startskuddet for et ambisiøst, grønt byutviklingsprosjekt i Trondheim.

Grønn byutvikling
Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR Excellent. Prosjektet gjennomføres i samspill, en smidig og fleksibel samarbeidsmodell der byggherre og entreprenør jobber sømløst sammen for å optimalisere prosjektet gjennom alle fasene.

Designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftmål. Prosjektet bidrar til reduserte klimautslipp og oppnåelse av nullvekstmålet i tråd med den inngåtte byvekstavtalen.

– Sammen med Veidekke har vi utviklet et prosjekt som vi er stolte av, forteller prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom. – Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, fordi togtrafikken skal gå som normalt og de reisende ikke skal hindres under byggefasen.

Direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag (t.v.) og prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom signerer kontrakt for bygging av nye Trondheim S. Kontrakten har en verdi på 722 millioner, og er dermed Bane NOR Eiendom sin største totalentreprise så langt. Foto: Trond Eliassen.
 

-Vi er svært fornøyde med bistanden og kompetansen som Veidekke har bidratt med fram til nå og ser fram til å gjennomføre prosjektet sammen med dem, fortsetter Hognestad.

Binder sammen byen og havnen
Det nye bygget blir på 17.500 m2 fordelt på 4.500 m2 terminalfunksjoner knyttet til kollektivtrafikk og 13.000 m2 nye kontorer for utleie.

I tillegg omfatter prosjektet om lag 2.400 m2 nye utearealer på nivå med Sjøgangen. Bygget går over jernbanesporene og blir et utsiktspunkt som binder sammen byen og havnen.

- Vi takker Bane NOR Eiendom så mye for dette spennende oppdraget. Sammen med byggherre, rådgivere og underentrepre­nører har vi gjennomført en meget god utviklingsfase som sikrer et knallbra bygg og ditto byggeprosess.

-Nå gleder vi oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen etter sommerferien og selve byggearbeidene i 2023, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Norges mest moderne kollektivknutepunkt
Terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger, slik at flere kan jobbe og bo i sentrum.

Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service. Nye Gryta P-kjeller ferdigstilles senhøsten 2022 og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken.

Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan og gjennomføres med bidrag fra Miljøpakken. Gatene fornyes med nye sykkelveger, kollektivfelt og holdeplasser. 

Kranproffen - SIKKER – STERK – PRESIS

–Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier Hognestad.

– Sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement gjør Bane NOR Eiendom til landets ledende knutepunktutvikler og en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, sier Hognestad.

Om Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av Norges største eiendomsaktører med mange utviklingsprosjekt ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.