Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat i 2021
- De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og på tross av at 2021 var nok et svakt år for reiselivsnæringen, sier konserndirektør for finans Arne B. Sperre. Foto: Espen Grønli
Sist oppdatert: 08-06-2022

Solid tall tross pandemi

Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat i 2021 på tross av et svakt år forreiselivsnæringen i Norge.

Resultat før skattekostnad ble på 7,8 milliarder kroner, hvorav 4,4 milliard forklares av oppjusterte markedsverdier på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler.

Resultatet før verdiendring og skatter ble 3,4 milliarder kroner, en økning på 29 % fra foregående år.

- De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og på tross av at 2021 var nok et svakt år for reiselivsnæringen, oppnådde Olav Thon Gruppen det høyeste resultatet noensinne, sier konserndirektør for finans Arne B. Sperre, i en meldig. 

Egenkapital og likviditetsreserver
I 2021 økte konsernets egenkapital til 65 milliarder kroner, og ved utgangen av 2021 var konsernets likviditetsreserver 11,5 milliarder kroner.

- Selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Markedsverdien på eiendomsporteføljen øker og rentebærende gjeld
I 2021 økte markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje med 6 milliarder kroner til 116 milliarder kroner. Årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen økte med 80 millioner kroner til 5.830 millioner kroner.

Konsernets rentebærende gjeld ble redusert med 1,4 milliarder kroner til 30,9 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

HAKI Stilas

Boligsalg og næringseiendo
I 2021 ferdigstilte konsernet 2 større boligprosjekter og har flere boligprosjekter under bygging. Blant de største prosjektene er Wessel Park i Vestby, Skårerløkka på Lørenskog og Strømmen Verksted på Strømmen.

Etterspørselen etter boliger vår høy i 2021, og totalt ble det solgt boliger for 950 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg svært godt i 2021 med høy etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt og med økende markedspriser på næringseiendom.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør

Olav Thon Gruppen har i dag 94 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår 8 av Norges 10 største kjøpesentre i 2021. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

I 2021 var butikkomsetningen i konsernets egeneide kjøpesentre i Norge og Sverige rundt 67 milliarder kroner, med vekst fra 2020 på 3,6 % i Norge og 6,4 % i Sverige.

- Omsetningstallene viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemiårene og fremstår fortsatt som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Thon Hotels
Ved utgangen av 2021 hadde Thon Hotels 12.500 rom fordelt på 83 hoteller i Norge og utlandet. 2021 var nok et svakt år for reiselivsnæringen, og spesielt markedsutviklingen i Oslo området var svak.

Thon Hotels oppnådde en vesentlig resultatfremgang fra 2020 både som følge av et noe bedret hotellmarkedet og at hotelldriften i større grad var tilpasset det svake hotellmarkedet.

Les årsrapporten her