Henning Austad og Rune Likværn representerer pilotbedriftene Modum Glassindustri AS og Modulvegger AS, som har bidratt i utviklingen av en EPD-generator for glass- og fasadebransjen. Foto: William Sandberg-Huseby/Member Media AS
Sist oppdatert: 13-06-2024 Pressemelding  

Mye arbeid er lagt ned, men det er verd det

Modulvegger AS og Modum Glassindustri AS rakk opp hånda da Glass og Fasadeforeningen trengte pilotbedrifter til å etablere en EPD-generator for bransjen.

Nå leverer begge virksomhetene fullverdige miljødeklarasjoner for sine produkter.

Gjennom et samarbeid med EPD Norge og leverandøren LCA.no har Glass og Fasadeforeningen nå på plass verktøyet som skal gi medlemsbedriftene grunnlag for å levere prosjektspesifikke, tredjepartsverifiserte EPD–er for sine produkter og leveranser.

Innsamling av data

Forutsetningene for at prosjektet kunne landes, var at pilotbedriftene la ned betydelig arbeid for å hente inn data.

Produsentene måtte fremskaffe detaljert informasjon om sine råvarer og komponenters livssyklus, inkludert råvareutvinning, produksjon, transport, bruk, og levering til kunde.

Dataene må inneholde energiforbruk, vannforbruk, utslipp til luft, vann og jord og avfallshåndtering.

- Vi leverer mange ulike ferdigprodukter som består av flere komponenter. Hver komponent har sin egen miljødeklarasjon som skal inkluderes i sluttproduktet.

- Det er klart at vi har jobbet mye med å samle inn data fra alle våre leverandører.

- Vi har vel nå 30 produkt EPD–er. Mye arbeid er lagt ned, men det er verd det. Nå imøtekommer vi alle krav, sier Rune Likværn i Modulvegger AS.

Viktige data

Når EPD–er fra de to bedriftene i Åmot kommune legges til grunn, viser beregninger at transportdistanser gir positive utslag for kortreiste leveranser.

Både Likværn og Austad bruker EPD-applikasjonen tilpasset av Lca.no til generering av EPD–er. IT-leverandøren har utviklet digitale verktøy og løsninger for å forenkle EPD-arbeidet for vår bransje.

- På vegne av bransjen synes vi det flott at denne applikasjonen nå er tilgjengelig for medlemsbedriftene.

- For de som har behov for å levere egne EPD–er, er forutsetningene nå på plass og den interne jobben med datainnhenting er overkommelig, sier Henning Austad.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Neste steg!

Ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning krever TEK17 at det skal utarbeides et klimagassregnskap.

- Foruten at det nå er innført krav om klimagassregnskap på forskriftsnivå vet vi at svært mange byggherrer er opptatt av å skape bærekraftige bygg.

- Våre kunder ser også i økende grad på produktenes miljøbelastning i sammenheng med pris. Krav til at vi skal levere EPD innfrir vi.

- Nå gjenstår det for myndighetene å fastlegge øvre tillatte grenseverdier for klimagassutslipp for de ulike byggverkene.

- Da vil dette kunne bli avgjørende i konkurransesituasjoner der norske produsenter skal konkurrere med utenlandske, sier Henning Austad.

Fakta

Som dokumentasjon for klimagassregnskapet bør det benyttes tredjeparts godkjent, standardisert og livsløpsbasert dokumentasjon for klimagassutslipp, for eksempel en miljødeklarasjon (EPD).

Hvis det ikke finnes spesifikk dokumentasjon for den aktuelle produktgruppen, er det mulig å bruke generiske (gjennomsnittlige) klimagassverdier hentet fra ulike nasjonale databaser.

Da skal disse verdiene gis et påslag på 25 prosent hvis det ikke allerede er gitt 25 prosent påslag i den aktuelle datakilden.

Kilde: www.dibk.no

EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklarasjon for et produkt. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.

EPD gir oss et kortfattet livsløpsbasert regnskap for et produkt eller en tjeneste, der ressursforbruk og potensielle miljøpåvirkninger er kartlagt.

EPD omfatter det som skjer i egen bedrift, hos underleverandører, i bruksfasen og ved endt livsløp. EPD informerer om miljøegenskaper på en objektiv, sammenlignbar og adderbar måte.

Kilde: EPD Norge