Ord og uttrykk du bør kunne i en byggesak

Det er ikke alltid like lett å være privat byggherre. Være det seg at du skal bygge nytt, eller bare bygge på huset eller hytte er det mange ord og uttrykk du bør kunne.

Arkitekten, byggmesteren eller saksbehandleren hos kommunen har dette som jobb og kan uten at de tenker seg om snakke over hode på deg.

Vi spurte Arkitekt Sandmark om å hjelpe oss med å få litt orden i ord og uttrykk du bør kunne om du skal bygge selv. 

Ansvarlig søker
Den personen eller foretaket som skal koordinere hele byggesaksprosessen er ansvarlig søker og har ansvarsrett for en rekke oppgaver.

Ansvarsrett
Ved større tiltak i forhold til plan- og bygningsloven må enkeltpersoner eller foretak på ta seg en ansvarsrett.

Antikvarisk hensynssone
I områder med kulturminner kan større arealer bli del av en hensynssone.

Aktsomhetskart flom
Dette er et kommunalt kart som viser områder som kan være utsatt for flom og hvor det er nedsenkninger i terrenget som kan samle vann ved kraftig nedbør.

Aktsomhetskart grunnforhold
Dette er et kart som viser fareområder for skred, kvikkleire og andre forhold som er basert på informasjon om grunnforholdene.

Antikvarisk verdi
Eldre bygninger kan bli klassifiserte som antikvariske og får en klasse. De vernede byggene kan man ikke gjøre noe med uten at byantikvaren er involvert. Bygninger med verneklasse C kan man endre innvendig, men ikke utvendig. Hva som tillates i hver klasse kan variere fra kommune til kommune.

Terjesen på Teie er Vestfolds største rørleggerbedrift

Byggegrense
En regulert byggegrense er inntegnet på reguleringsplanen. Øvrige byggegrenser fastsettes av Plan- og bygningsloven eller veiloven (N100).

Byggelinje
En byggelinje oppstår når bygg på nabotomter blir liggende med fasadelivet i samme linje.

Byggherre
Byggherre er tilsvarende som en tiltakshaver, men noe mer uformell da begrepet kan brukes om noen som bygger etter avtale med grunneieren. Entreprenører referer ofte til tiltakshaveren som byggherre når de skal utføre et oppdrag.

Brannrapport
I prosjekter med høyere brannklasse må det foreligge en brannrapport fra et foretak.

Dispensasjon
Dispensasjon er fritagelse for i et enkelt tilfelle å følge et lovbud eller annen bindende forskrift, for eksempel plan- og bygningsloven

Trygge Rom AS
Vikeså Golv har stort utvalg av alle gulvtyper til både bolig og næring

Erklæring
En erklæring er en personlig bekreftelse på et forholds riktighet. I byggesaker brukes disse oftest når det er behov for å få en bekreftelse fra nabo om å komme over byggegrensen.

Eier i en byggesak
En eier er den eller de personene som står oppført i grunnboka som eier av tomta.

Eiendomsgrense
En eiendomsgrense er en grense mellom to eiendommer.

Ettrinns søknad
Dette er en søknad som dekker hva, hvem og hvordan et tiltak skal gjøres.

Ferdigattest
Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattesten bekrefter at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i tråd med tillatelse gitt av bygningsmyndighetene.

Frisiktsone
En frisiktsone er arealet mellom frisiktlinjen og kjørebanekant/asfaltkant. I frisiktsonen må ingen punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning bli liggende høyere enn 0,5m over veinivå. Hvor frisiktlinjen går defineres av gjeldende reguleringsplan og veiloven.

Forhåndskonferanse
En forhåndskonferanse er en veiledningstime som kommunen plikter å gi tiltakshavere i alle byggesaker.

Faresone
Faresone er områder der det er fare for skred, flom eller kvikkleire.

Fyllingsfot og fyllingstopp
Når man lager en fylling får man et toppunkt hvor fyllingen starter og en fot hvor fyllingen begynner. Disse kalles fyllingstoppen og fyllingsfoten.

FG – ferdig gulv
FG står for ferdig gulv og er et mål på hvor høyt i terrenget det ferdige gulvet ligger. Dette oppgis ofte i kotehøyder eller meter over havet.

Fester
En fester er en som leier en tomt av en eier, en såkalt festet tomt. Dette er sjeldent på tomter med helårsboliger, men mange hyttetomter er festet.

Borg Bygg AS|  Tak og fasadearbeid

Gesimshøyde
Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen hvis det ikke står noe annet i reguleringsbestemmelsene.

Gjenboer
I en byggesak må naboer varsles. Det samme må gjenboere. En gjenboer er i praksis en nabo, men som ikke har felles eiendomsgrense med deg, men en smal eiendom i mellom. Vei, fellesareal for gangstier eller jernbanespor er typiske arealer som gjør at noen blir gjenboere i en byggesak

Hjemmelshaver
En hjemmelshaver en det samme som en eier, men med et litt mer formelt språk.

Hjemmel
Hjemmel er et ord benyttes om lovlig atkomst eller rettsgrunnlag. I byggesakssammenheng brukes ordet om rettsgrunnlag. Et eksempel: «Naboen har ingen hjemmel for å kreve at boligen plasseres 2 m lenger vest på tomta«.

Heftelse
En heftelse er en begrensning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren). Eksempler er panterett, forkjøpsrett, bruksrettigheter (servitutt) og grunnbyrde.

IG
Er en forkortelse for igangsettingstillatelse som er del to av en totrinnsøknad som avklarer hvem og hvordan tiltaket skal gjøres.

Kommuneplanens arealdel
Dette er en veileder for hvordan arealer skal benyttes i kommunen, hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom arealformål, hensynssoner, generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer.

Kommunedelplaner
Kommuneplan er styrende for all planlegging i de norske kommunene. Målet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Kotehøyde
En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået).

Kontrollerende
Den personen eller foretaket som foretar en kontroll av prosjektet kalles kontrollerende.

LNF område
LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder

Tips oss om Norske Byggeprosjekter
Følg Norsk byggebransje på Facebook

Mønehøyde
Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen hvis det ikke står noe annet i reguleringsbestemmelsene.

Merknad
Etter at naboene har fått nabovarslet kan de gi tilbakemeldinger og disse tilbakemeldingen kalles merknader. Merknader må behandles i byggsøknaden.

Nabovarsel
I byggesaker skal naboer varsles i rimelig tid før tiltaket skal settes i gang. Nabovarselet skal sendes ut til naboene to uker før søknad sendes inn.

Nabo i en byggesak
Den som eier, fester eller bruker en eiendom som har felles grense med din eiendom kalles en nabo. I byggsaksammenheng er det hjemmelshaver som kalles nabo og ikke leietakere på naboeiendommen. En leietaker vil ikke ha noen innflytelse på din byggesak.

OK – overkant
OK står for overkant og benyttes på sammen måte som FG, men er vanligvis målt fra litt andre steder. For eksempel OK grunnmur eller OK støttemur.

Prosjekterende
Prosjekterende er den personen eller foretaket som skal kvalitetssikre og dokumentere at de bygningstekniske reglene er tilfredsstilt i en byggesak. Den som er ansvarlig prosjekterende skal ha et overordnet ansvar for andre prosjekterende.

Parsell
En parsell er en tomt som er skilt ut fra en større tomt.

PBL
Forkortelse for plan og bygningsloven.

Reguleringsplan
En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område som viser planlagt fremtidig utnyttelse. Til kartet er det ofte knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.

Reguleringsbestemmelser
Til en reguleringsplan skal det være utarbeidet reguleringsbestemmelser også kalt vedtekter. Disse bestemmelsene gir mer detaljerte føringer for hvordan de enkelte områdene i planen kan utnyttes.
I områder med mye støy kan det være behov for å få utarbeidet en støyrapport som forteller hva som skjer når planlagt bolig blir plassert på tomta og hvilke tiltak som må gjøres.

Rammesøknad
En rammesøknad er første del av en totrinnsøknad som avklarer hva som skal gjøres.

Saksbehandler/byggesaksbehandler
Dette er den personen som behandler byggesaken din og som er din kontaktperson i kommunen under byggesaken.

Sig. Halvorsen

Støysone
Støysoner forteller hvor mange desibel det er i det aktuelle området. Det er 6 ulike støysoner (+ ingen støysone) hvor kun ingen/hvit støysone og grønn støysone er godkjente for uteareal.

Strandsone
Strandsonen er i Norge et generelt byggeforbud i et 100-meterssone langs kysten som har som formål å sikre allemannsretten og er begrunnet av «hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»

Servitutt
En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annens eiendom. En typisk servitutt er en tinglyst veirett. En tinglyst servitutt er en heftelse for en eiendom og blir alltid registrert på den eiendommen som får en negativ heftelse.

Støyrapport
I områder med mye støy kan det være behov for å få utarbeidet en støyrapport som forteller hva som skjer når planlagt bolig blir plassert på tomta og hvilke tiltak som må gjøres.

«Tekken»/TEK17
Dette er teknisk forskrift som er gjeldene i skrivende stund.

Tilgjengelig bolig
En tilgjengelig bolig er en bolig som har planløsninger hvor det er vektlagt fremkommelighet. Alle boliger som har hovedfunksjonene på inngangsplanet utløser et krav om tilgjengelighet.

Tiltakshaver
Dette er den personen eller foretaket som ønsker å sette i gang tiltaket. Dette er enten eieren av tomta eller noen som har fått fullmakt for å være tiltakshaver på tiltaket. Det er sjelden det er noen andre enn eier som er tiltakshaver.

Utførende
Utførende er den eller de som utfører bygge- eller rivearbeidene i henhold til prosjekteringen.

Utnyttelsesgrad
Grad av utnytting er innen kommunal planlegging og regulering et mål på hvor mye det kan tillates bygd på et område.

Universell utforming (UU)
Universell utforming må ikke forveksles med tilgjengelighet. UU handler om mer enn fremkommelighet og har strengere krav. Alle former for funksjonsnedsetting skal ivaretas. Alle arbeidsplasser og offentlige bygg skal utformes med universell utforming.

Veiloven
Veiloven, eller N100, er lovene som gjelder for veg og gateutforming.

Veirett vs parkeringsrett
En veirett gir deg rett til å kjøre over noen andres tomt mot at du påtar deg vedlikeholdskostnader. En veirett gir ikke automatisk parkeringsrett. Dette må formuleres i servitutten.

VA-ledningsnett eller VA-kart
Dette er et kart som viser vann og avløp rør.