Gitt de nye oppfordringene fra Stortinget, kravene i Avfallsforskriften og de nykommende kravene i TEK 17 så oppfordrer vi avfallsmottak til å benytte en ordning som allerede er der, og vi mener denne ordningen vil være en enkel start på gjenvinningsreisen. Stig Morten Engen, adm. direktør i AS ROCKWOOL. Foto: ROCKWOOL
Sist oppdatert: 31-01-2023 - Skrevet av Stig Morten Engen, adm. direktør i AS ROCKWOOL. Innlegget gir uttrykk for skribentens egne meninger. 

Motivasjonen for å øke sirkulariteten i Norge bør være stor

Stortinget har i uke 2, 2023 vedtatt 6 punkter til videre behandling av regjeringen for en mer sirkulær økonomi.

Punktene kan leses om her, men de handler I all hovedsak om mer tilrettelegging for sirkulære løsninger og mer samarbeid med bransjen om å få det til.

Dette er vedtak som er et steg i riktig retning, og det er mye som signaliserer at 2023 kommer til å bli året for sirkulærøkonomi. Våre holdninger i AS ROCKWOOL etterlever dette, og vi ønsker å bidra på den best mulige måten vi kan!

Avfallsforskriften §9-4 bokstav h som er gyldig fra januar 2023, sier at avfall som er separat innsamlet for forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning ikke tillates deponert.

Novo Entreprenør AS

Det vil si at avfall som har en praktisk mulighet for ombruk og materialgjenvinning må legges til rette for nettopp dette.

Da vil det åpnes opp for flere etterspørsler om større utsorteringsgrad av diverse materialer på avfallsmottak enn det er tilbud om i dag.

Heldigvis har AS ROCKWOOL allerede en ordning på plass som veileder mottakene med den videre prosessen etter utsorteringen av steinullsprodukter, som er fullt gjenvinnbart. Ordningen heter Rockcycle®.

Byggebransjen får dessuten stadig strengere krav til avfallshåndtering.

Fra 2023 øker kravet i Byggteknisk forskrift, TEK 17, § 9-5 vedrørende sortering og gjenbruk av materialer, både i forbindelse med nybygg og ved renovering, til 70 prosent (fra 60%).

Samtidig blir det stilt krav om at det skal velges produkter som er egnet for gjenbruk og materialgjenvinning. Med andre ord så spisses kravene inn på materialgjenvinning og dette er kun starten av 2023.

Isobygg - Best på blåseisolering

Ordningen går på at all utsortert steinull leveres til Stena Recycling sitt mottak i Moss hvor de tar hånd om registrering og kvalitetssikring samt den videre prosessen for å klargjøre og distribuere dette til ROCKWOOL sin fabrikk i Moss.

Kritieriene ved mottak hos Stena Recycling er i hovedsak at den returnerte steinullen skal være tørr og ren for andre produkter. På fabrikken til ROCKWOOL i Moss blir de returnerte produktene smeltet ned sammen med ordinære råvarer og blir til nye, robuste ROCKWOOL produkter med samme gode kvalitet og egenskaper som tidligere.

Det er store miljømessige og samfunnsmessige gevinster ved å øke sirkulariteten av byggematerialer, og det er nettopp dette denne ordningen bidrar med.

På denne måten hindrer vi kast, og reduserer vår utvinning av råprodukter fra naturen. Utbyggere får oppfylt sine krav til utsorting/sorteringsgrad og oppfylt sine behov for dokumentasjon (BREEAM, LEED osv).

Fabrikken har høy kapasitet på gjenvinning av returull og vi tar allerede i mot både gammel og ny steinull fra byggeplasser i Norge samt fra våre naboland, Sverige og Finland hvor vi har tilsvarende Rockcycle® ordning.

Rockcycle® har eksistert i flere år, og er mer utbredt i Danmark. Her er det kommunal plikt om utsortering av spesifikt steinull på gjenvinningsstasjonene i motsetning til Norge, og fabrikkene i Danmark mottar flere tusen tonn returnert steinull fra både byggeplasser og gjenvinningsstasjoner i samarbeid med RGS Nordic.

Gitt de nye oppfordringene fra Stortinget, kravene i Avfallsforskriften og de nykommende kravene i TEK 17 så oppfordrer vi avfallsmottak til å benytte en ordning som allerede er der, og vi mener denne ordningen vil være en enkel start på gjenvinningsreisen.

Det er allerede ytret interesse fra flere mottak som ønsker å se på løsningen om gjenvinning av steinull.

Oppfordringen går på å tilrettelegge for retur og utsortering av steinull på alle mottak, og ikke minst få det skrevet på kildesorteringsguiden som hvert mottak har tilgjengeliggjort for sine kunder.

Avtaler med avfallstransport og Stena Recycling inngår som en del av denne oppfordringen.

Motivasjonen for å øke sirkulariteten i Norge bør være stor ettersom den globale sirkulære økonomien faller år for år.

Den siste globale, sirkulære GAP-rapporten viser en global sirkularitet på 7,2% mens tilsvarende rapport om sirkularitet i Norge fra 2020 kun viser 2,4%!

Det vil si at kun 2,4% av ressursene vi bruker går tilbake til kretsløpet. Norge har potensiale for å nå opp mot 46%, og Rockcycle® er en av virkemidlene for å komme dit. Sirkularitet er like viktig som fornybarhet!

Les mer om Rockcycle® her.