Vellykkede klimagrep fra Statsbygg
I prosjektene som Statsbygg har under bygging, er utslippene redusert med 36 prosent sammenlignet med hva utslippsnivået ville vært uten klimakrav i Statsbyggs kontrakter. Disse utslippsreduksjonene tilsvarer til sammen en million flyreiser Oslo–Bergen. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 24-04-2021

De mest miljøvennlige prosjektene er de man ikke bygger

Statsbygg har høye ambisjoner med fokus på klimagasskutt, gjenbruk og vedlikeholdstiltak. I 2020 alene reduserte de utslipp fra pågående byggeprosjekter med 36%

Statsbyggs Miljørapport 2020, som evaluerer i hvilken grad målene i miljøstrategien for de to seneste årene er nådd, viser at satsningen gir resultater. 

– Vi stiller høye krav både til oss selv og til dem vi jobber sammen med. Da er det gledelig å se at kravene gir resultater, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, i en melding. 

Statsbygg har siden 2000 hatt sin egne miljøstrategier. Fra 2010 inkluderte miljøstrategien også langsiktige miljøambisjoner. Miljørapport 2019 var imidlertid første gang at Statsbygg laget en egen grundig rapport som oppsummerer måloppnåelsen og erfaringene. Årets miljørapport er dermed den andre i rekken. Du kan lese hele rapporten her...

Statsbyggs miljøstrategi 2019-2020 var delt inn i tre satsingsområder: Klima, sirkulærøkonomi og lokalmiljø.

På klimaområdet har Statsbygg nådd flere mål om redusert utslipp av klimagasser. På Statsbyggs eiendommer har blant annet systematisk arbeid med ENØK-tiltak og annet vedlikehold gitt gode resultater.

I prosjektene som Statsbygg har under bygging, er utslippene redusert med 36 prosent sammenlignet med hva utslippsnivået ville vært uten klimakrav i Statsbyggs kontrakter. Disse utslippsreduksjonene tilsvarer til sammen en million flyreiser Oslo–Bergen.

De mest miljøvennlige byggeprosjektene er dem man ikke bygger. Hvert år står utslipp på byggeplasser, produksjon av byggematerialer og transport tilknyttet byggeprosjekter for enorme utslipp på verdensbasis.

Vi vet at det mest klimavennlige vi kan gjøre er å utnytte de arealene vi allerede har best mulig. Løse nye behov uten nybygg, og heller bygge om eller bygge til så effektiv som mulig.

Statsbygg lærer stadig mer om hvordan materialer fra bygninger som rives kan gjenbrukes i andre prosjekter. Elektriske anleggsmaskiner erstatter gradvis dieseldrevne. Med klimagassberegninger kan vi stille tydelige krav i kontraktene våre, noe som er avgjørende for å få gjennomført klimatiltak i praksis.

Sirkulærøkonomi og lokalmiljø
Når det kommer til sirkulærøkonomi anbefalte Statsbygg gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i mer enn ni av 10 utredningsoppdrag. Som rådgiver for andre statlige virksomheter bidro Statsbygg til å redusere arealene som virksomhetene leier, med mer enn 35.000 kvm.

– Det aller mest klimavennlige vi kan gjøre, er å la være å bygge nytt. Å bruke bygningene vi allerede har og å utnytte dem enda bedre enn vi gjør, er det som vil gi aller størst klimagevinster, sier Harald Nikolaisen.

På området for lokalmiljø har Statsbygg blant annet ferdigstilt kartleggingen av biologisk mangfold på sine mest risikoutsatte eiendommer.

– Resultatene i denne rapporten gir oss mange lærdommer for videre prioriteringer og anbefalinger på miljøområdet. Vi har nå et veldig godt kunnskapsgrunnlag for bærekraftsatsingen i vår nye strategi, sier Harald Nikolaisen.

For målområdet sirkulærøkonomi er flere av målene oppnådd. I strategiperioden anbefalte Statsbygg hel
eller delvis gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i 92 % av utredningsoppdragene.

Rådgivning innleie av lokaler reduserte leid areal i leieavtaler med mer enn 35 000 m2, noe som tilsvarer en reduksjon på 36 %, sammenlignet med eksisterende leieavtaler. I byggeprosjektene ligger 36,7 % av bygningsareal i byggefasen an til å få BREEAM Excellent-sertifisering.

Driftsleder Ragnhild Lunde på solcelletaket på Stord lensmannskontor og trafikkstasjon. Foto: Statsbygg

Sorteringsgrad for avfall var ca. 89 % på byggeplassene og ca. 48 % på eiendommene, mens målene var henholdsvis 90 % og 50 %.

For målområdet lokalmiljø vil flere indikatorer oppnås i løpet av 2021, etter at strategien har gått ut. I 2020 ferdigstilte eiendomsavdelingen kartlegging av biologisk mangfold på de mest risikoutsatte eiendommene.

Målet om etablering av nye el-bil ladepunkter og innføring av klimatilpasningstiltak på eiendommene ble ikke nådd innen strategiperioden. Mer enn 100 nye ladepunkter ble etablert på 81 eiendommer mens målet var 100 eiendommer.

Miljøstrategi 2019-2020 inneholder ytterligere mål til støttevirksomheten, herunder at Statsbygg skal bidra til en bærekraftig statlig bygge- og eiendomspolitikk og bygge miljøkompetanse internt og eksternt.

Miljøresultatene viser at Statsbygg bidrar til grønn omstilling på mange måter, bl.a. i samarbeid med KMD, i ledende klynger og pådrivere i BAE-næringen og gjennom kontinuerlig forskning og utvikling.

Avdelingene på tvers av Statsbygg bidrar og satser på miljø i ulike grad. Tilfredshetsundersøkelsen i
2020 viser et bedre omdømmeresultat relatert til miljøarbeid sammenlignet med 2018