Solid vekst for AF
AF Miljøbase VATS, foto: Daniel Ugas
Sist oppdatert: 13-05-2022

AF Gruppen med solid vekst og rekordhøy ordrereserve

AF Gruppen leverer god vekst for 1. kvartal 2022, og har rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet.

Lønnsomheten er negativt påvirket av prisøkninger for råvarer og leveranseutfordringer som følge av geopolitisk uro. Omsetningen økte med 9 prosent til MNOK 6 809 sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens resultat før skatt ble MNOK 209.

Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 6 809 (6 209) og resultat før skatt ble MNOK 209 (245). Dette ga en resultatmargin på 3,1 % (4,0 %). Svært høy ordreinngang ga en ordrereserve på MNOK 42 697 (33 818) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 607 (205) i 1. kvartal 2022. AF Gruppen hadde per 31. mars 2022 netto rentebærende fordringer på MNOK 371 (46). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,39 (1,55). Styret har foreslått til generalforsamlingen et utbytte på NOK 6,50 (6,50) per aksje for utbetaling 1. halvår 2022.

- Det er gledelig med rekordhøy ordrereserve og at virksomhetsområdene Anlegg, Offshore og Energi og Miljø leverer svært gode resultater i kvartalet.

Norges hyggeligste håndverker 2022

-Samtidig er det lønnsomhetsutfordringer i flere av byggenhetene som følge av ringvirkningene fra krigen i Ukraina og nye nedstengninger i Kina.

-Økte råvare- og energipriser samt leveranseutfordringer har påvirket resultatene negativt i dette kvartalet.

-Vi jobber tett med byggherrer, leverandører og underentreprenører for å sikre stabilitet og lønnsomhet for prosjektene, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en melding. 

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere.

Alle skal komme trygt hjem fra våre prosjekter, og tall fra underentreprenører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 1. kvartal var 0,9 (1,5).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 1. kvartal var 5,5 % (5,2 %). Både i år og i fjor er sykefraværet for 1. kvartal preget av covid-19-pandemien.

AF leverer et bredt spekter av tjenester som løser samfunnets klima- og miljøutfordringer. Dette gjelder også i AF Gruppens rivevirksomhet offshore og på land, der over 95 % av alt som rives blir sortert for gjenvinning.

Av råvarene som gjenvinnes er det mye metaller, særlig stål. Total mengde stål som ble gjenvunnet i 1. kvartal representerer en reduksjon på 27 806 i alternative CO2-utlipp sammenliknet med malmbasert stålproduksjon.

- AF har en sterk posisjon innen riving og gjenvinning av offshoreinstallasjoner i Nordsjøen, og vi ser et betydelig vekstpotensial globalt på området.

-Med mer enn 15 års erfaring fra kompliserte prosjekter for verdensledende aktører har vi et godt utgangspunkt for å vokse på et område hvor det er forventet sterk etterspørsel de kommende årene.

-Her har vi som mål å bidra til grønn omstilling med god lønnsomhet, sier Tøftum.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Anlegg leverte solid lønnsomhet, og hadde rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet. AF Anlegg inngikk, i et arbeidsfellesskap med italienske Ghella, en kontrakt med Oslo kommune om bygging av rentvannstunneler i Oslo. Avtalen har en total verdi på rundt MNOK 8 750 ekskl. mva. for arbeidsfellesskapet, hvorav AF Gruppens andel er 60 %. Det ble også inngått og gjennomført avtale om kjøp av 80 % av aksjene i Stenseth & RS i kvartalet.
  • Omsetningen for Bygg økte betraktelig sammenlignet med samme periode i fjor, men lønnsomheten var lav i kvartalet. Prisutviklingen for råvarer som stål og trevare påvirker byggenhetenes lønnsomhet negativt. Det er både gjort avsetninger for fremtidige tap, spesielt i porteføljen fra AF Nybygg, og nedjustert estimater som følge av økte materialpriser. Til tross for prisutviklingen utmerket Haga & Berg seg med et svært godt resultat i 1. kvartal. AF Bygg Oslo og Åsane Byggmesterforretning leverte også gode resultater i kvartalet.
  • Betonmast leverte samlet sett svak lønnsomhet i kvartalet, og aktivitetsnivået var på samme nivå som samme periode i fjor. Høye materialpriser påvirker også enhetene i Betonmast, og det er stor variasjon i resultatene til enhetene. Fra 2022 er Betonmast Sverige blitt en del av virksomhetsområdet Sverige, og sammenligningstallene er omarbeidet.
  • Eiendom hadde et lavt salg av boliger i kvartalet. Det er seks boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet, og salgsgraden i igangsatte prosjekter er 86 %. I kvartalet ble det inngått avtale om salg av alle aksjene i selskapet som eier hotell- og kontorbygningen Karvesvingen 7 på Hasle i Oslo. Bygget er 21 056 BTA kvm, og AF Eiendoms andel av salget er 49,5 %. Transaksjonen ble gjennomført i april 2022.
  • Energi og Miljø hadde en god start på året med marginforbedring og høy ordreinngang. AF Decom leverer rive- og gjenvinningstjenester med god lønnsomhet.AF Energi leverte resultat under forventning i kvartalet, med varierende lønnsomhet i prosjektporteføljen.
  • AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Sverige økte omsetningen sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens resultatet ble noe lavere. Anleggsselskapet Kanonaden oppnådde en omsetningsvekst på 12 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, og enheten fortsetter å utmerke seg med solide resultater. Prisutviklingen for viktige råvarer som stål og trevare påvirker prosjektene betydelig, og enhetene har gjort avsetninger i prosjektene for å hensynta prisutviklingen. Fra 2022 er Betonmast Sverige blitt en del av virksomhetsområdet Sverige, og sammenligningstallene er omarbeidet.
  • I virksomhetsområdet Offshore økte omsetningen med 15,6 % sammenlignet med 1. kvartal i fjor og lønnsomheten var god med en driftsmargin på 9,4 % i kvartalet. AF Offshore Decom, som river og legger til rette for gjenvinning av offshore-installasjoner, hadde et høyt aktivitetsnivå i kvartalet og forbedret lønnsomheten betydelig sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Det gode resultatet i kvartalet reflekterer høy produksjon og god drift, samt en positiv effekt fra salg av edelmetaller.