Previous
Next
Hvaler får nå en topp moderne skole basert på pedagogiske prinsipper. Rektoren påpeker at det er tilrettelagt for at de kan skape en knallgod skole, og at alt nå er opp til organisasjonen som fyller den. Foto: Øystein Myksvoll Lande
Sist oppdatert: 29-06-2021

Hvaler barne- og ungdomsskole 

Etter sammenslåingen av Floren barneskole, Åttekanten barneskole og Hvaler ungdomsskole vil den nye skolen stå klar ved skolestart i august i år.

Et nytt barneskolebygg har blitt bygd i tilknytning til det allerede eksisterende ungdomsskolebygget på Asmaløy, og blir Hvalers eneste skole med rundt 430 elever fordelt på 1.-10.trinn.

Rektor Øystein Myksvoll Lande er strålende fornøyd med prosessen, og trekker spesielt frem medvirkningen som en suksessfaktor.

– Vi har fått være med som pedagoger og skoleledere fra planleggingsstadiet, utarbeiding av behovsanalyse, til kommentarer av arkitektens tegninger og kommentarer til utearealet.

-For oss har det vært helt vesentlig å utnytte hver eneste m2 og hver krone til best mulig undervisningsarealer og sambruk. Det opplever jeg virkelig at vi har fått til, sier han engasjert.

Lande forteller om et svært godt og konstruktivt samarbeid med de andre involverte aktørene

– Spesielt vil vi få skryte av vår egen byggavdeling i kommunen og samarbeidet med vår prosjektleder i Fredrikstad Byggettersyn. Hovedentreprenør Ove Skår har også vært svært villig til å samarbeide for å finne gode løsninger.

Viktig for nærmiljøet
Hvaler får nå en topp moderne skole basert på pedagogiske prinsipper. Rektoren påpeker at det er tilrettelagt for at de kan skape en knallgod skole, og at alt nå er opp til organisasjonen som fyller den.

– For Hvalersamfunnet får vi en skole som samler alle barna, og som gir mulighet for fellesskap på tvers av øyene, samt et profesjonelt fagmiljø til å jobbe med barna.

Modulvegger - Hvaler barne- og ungdomsskole

De ansatte er generelt svært fornøyde og gleder seg, forteller Lande, og utdyper:

– Underveis i prosessen har vi hatt samarbeid med brukergrupper, og vi som skoleledere har som nevnt vært med i hele byggeprosessen og kunnet informere alle ansatte. Den viktigste endringen for de ansatte er uansett ikke bygget, men det å smelte sammen kulturer og bygge en ny organisasjon.

-Ute har fokus vært på gode og varierte lekemuligheter, rekreasjon, samt å ta vare på den fantastiske naturen rundt bygget. Inne bygges det for teamundervisning, samarbeid blant lærere og fagarbeidere på de ulike trinnene og samarbeid mellom alle elever på hvert trinn.

– Vi sløser ikke med areal til ganger og dødareal. Alle arealer er fokusert på undervisning: Eksempelvis er de aller fleste areal mellom klasserom både bibliotek, gruppearbeidsarealer og SFO- arealer.

-Klasserommene er bygget store for å skape mulighet for bevegelse og variasjon. Elevene skal oppleve at skolen er noe mer enn å sitte på samme stol hele dagen, forklarer rektoren.

-Prøvedriften ble utsatt til 1.juni, bygget er ferdig, men prøvedriftperioden ble nedkortet. For de ansatte betyr det først og fremst kortere tid til flytting og å bli kjent med de nye lokalene.

– Alt ligger til rette for en god skole, og nå er det opp til oss som jobber her å få det til! Å skape en trygg og profesjonell organisasjon der vi utfordrer hverandre og samtidig er trygge på hverandre, tar mer tid enn å bygge selve bygget, sier Lande.

Brukt egne ansatte
Tilbudskonkurransen ble publisert på Doffin/Mercell medio oktober 2019. Den ble gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser, og var basert på åpen konkurranse med forhandling.

– Vi vant denne, og byggherren valgte entreprenør ut i fra totalt sett «beste tilbud-prinsippet» i henhold til gitte kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, sier Markus W. Alexandersen, byggeleder hos Ove Skår AS.

Han forteller at prosjektet ikke har lidd nevneverdig av utfordringer på grunn av covid-19. Bedriften har hatt de samme restriksjonene og tiltakene som byggebransjen har vært pålagt ellers, og har tett fulgt opp BNL sine veiledere.

– Innreiseforbudet har gjort det utfordrende med bemanning, men totalt sett har det gått bra da vi har brukt mange egne ansatte.

-Prosjektet har vært en hovedentreprise, noe som medfører at byggherren er tett på driften av prosjektet, og Alexandersen forteller om et godt samarbeid med de andre aktørene.

– I dette prosjektet har også bruker vært involvert underveis med endringer og avklaringer. Her har rektor Øystein Myksvoll Lande vært førende for brukergruppen, og har underveis i prosjektet kommet med gode og konstruktive innspill og endringer.

-Prosjektet er bygget i massivtre, noe som fører til en kort råbyggsfase. I tillegg har det blitt brukt Lett-taks takkelementer som er en svært rask byggemåte. Dette har ført til at man tidlig har fått et tett bygg.

– Alle de tre tekniske rommene ligger i øverste etasje, noe som førte til at vi valgte å heise inn alt av aggregater, varmepumper og tekniske anlegg rett før vi la på taket. Dette har gitt de tekniske fagene god tid i de tekniske rommene, og skapt en god fremdrift for deres fag, sier Alexandersen.

Råde Graveservice AS - Hvaler barne- og ungdomsskole

Stor grad av fleksibilitet
– I 2018 fikk vi forespørsel fra Fredrikstad Byggettersyn AS om å delta i en konkurranse for en ny barneskole på Asmaløy. Vi fikk tildelt arkitektur prosjektering og ansvarlig søker rollen fra skisseprosjekt til gjennomføring etter en pris- og idékonkurranse, sier Kathrin Freitag, sivilarkitekt hos Østavind Arkitekter AS.

Hun forteller at de har utarbeidet et romprogram i samråd med brukerne og byggherre, og at organisering av bygget og planløsninger er resultat av en konstruktiv brukermedvirkningsprosess.

– Prosjektet er planlagt med tanke på stor grad av fleksibilitet. Gjennom dialog med brukere og byggherre er dette ivaretatt ved generelle rom som kan benyttes til ulike formål, og en planløsning som ikke låser bruken av rommene.

– Undervisningsrom og læringsarealer er utformet slik at de gir mulighet for å undervise og jobbe i ulike former, både med tanke på gruppestørrelse og undervisningsform, forklarer Freitag.

-Forprosjektet for ny barnetrinnsavdeling ble utarbeidet i samarbeid mellom tiltakshaver Hvaler kommune og en prosjekteringsgruppe bestående av arkitekt, brannrådgiver, ventilasjon og elektro. Byggettersyn AS har fungert som prosjektleder.

-Den eksisterende Hvaler ungdomsskole ligger fordelt på to eiendommer sentralt på Asmaløy i Hvaler, i et landskap preget av svaberg og skog.

-Naturen og terrenget rundt skolebygget gir en flott ramme for lek og læring, og har vært en viktig faktor i prosjekteringen av nybygget.

-Den eksisterende skolen bestod av fire frittstående bygg i én etasje med saltak plassert rundt et tun, samt en barnehage og en idrettshall. Idrettshallen inneholder også en stor del av skolens spesialundervisningsrom.

-En utvidelse ferdigstilt i 2018 koplet tre av disse byggene sammen til ett anlegg, i tillegg til at det ble utvidet med et bibliotek og auditorium mot sør.

– Den nye barnetrinnsskolen er utformet slik at den skal ivareta elevenes behov for aldersmessig tilpassede arealer, og at det legges til rette for størst mulig faglig gevinst.

-Det har også vært en intensjon om at elevenes opplevelse av progresjon gjennom hele det 10-årige skoleløpet skal følge gjennom utformingen av hele skoleanlegget, forklarer Freitag.

Bygget er plassert i terrenget slik at man i størst mulig grad ivaretar gode og stimulerende uteområder for elevene, og bygget er med på å dele opp utearealet slik at hvert trinn får sin egen «sone» tilknyttet sin inngang, samtidig som forbindelsen rundt og mellom byggene blir best mulig.

– Bygget er utformet slik at utearealene varierer mellom åpne og skjermede plasser, noe som gir mulighet for mange ulike opplevelser og inntrykk. Utearealene er utformet slik at de er tilpasset de trinnene de er knyttet opp mot, forteller sivilarkitekten.

-Det nye bygget er i to etasjer og er plassert sør for det eksisterende skoleanlegget. Bygget er utformet som et frittstående anlegg, men er forbundet med den eksisterende skolen via biblioteket med en åpen, overbygget gangvei.

– Nybygget er utformet som et enkelt hovedvolum som ligger som en stor L sør for biblioteket, mens klasserommene ligger som egne elementer på utsiden av hovedvolumet, noe som er med på å gi mye fasade og dermed godt med naturlig lys innvendig i bygget, sier Freitag, og utdyper:

– Hovedvolumet har flatt tak, mens klasseromsboksene har skrått pulttak, tilsvarende som utvidelsen fra 2018, og høyden på nybygget er tilpasset det eksisterende.

-Utvendig er nybygget kledd med trekledning med utenpåliggende, vertikale trespiler, tilsvarende som biblioteket det er knyttet sammen med.

Sørlie Prosjektinnredninger AS - Hvaler barne- og ungdomsskole
Borge Rør AS - Hvaler barne- og ungdomsskole

En nøktern detaljering
Sivilarkitekten forteller at det ble etterstrebet å gi nybygget et rolig og dempet uttrykk, slik at det ikke forstyrrer og dominerer i forhold til de eksisterende byggene.

Nybyggets fasader er generelt prosjektert med en nøktern detaljering og fargebruk, for å tilpasse skolen til området den er plassert i.

Takform, høyder og kledning er med på å gi en arkitektonisk sammenheng mellom tilbygget og den eksisterende skolen, slik at skolen vil oppfattes som et helhetlig anlegg, men samtidig er nybygget utformet slik at det har sin egen tydelige karakter og estetikk.

Nybygget er organisert slik at småskoletrinnet ligger i 1.etasje med inngang direkte fra bakkeplan, og mellomtrinnet ligger i 2.etasje. Dette gjør det mulig å spesialtilpasse både undervisningsrom og utearealer for de to aldersgruppene.

– Skolen har tre elevinnganger fordelt rundt bygget, og disse er plassert slik at de henvender seg til skolegården tilpasset hvert trinn.

-Dette gjør at elevstrømmen fordeles mellom inngangene og man unngår at alle elevene skal inn på samme sted. Hovedinngangen ligger mot nord, direkte forbundet med den overbygde gangveien mellom ny og eksisterende skole.

– Rett inn fra hovedinngangen ankommer man skolens vestibyle med hovedtrapp og heis, åpen over to etasjer. Klasserommene er prosjektert relativt store, med ca. 90 m2 per klasserom.

-Hensikten med dette er at klasserommene også skal fungere som grupperom og gi mulighet for å undervise og jobbe i ulike former, både med tanke på gruppestørrelse og undervisningsform, forteller Freitag.

-Læringsarealene er planlagt slik at de skal fungere både tverrfaglig og på tvers av trinnene, og er utformet med tanke på åpenhet og fleksibilitet, samtidig som de er med på å minimere korridorer og gangarealer.

– Vi synes at det nye skolebygget svarer godt på de føringer vi har fått. Prosjektet er gjennomført med kvaliteter, og vi håper både elever og lærere vil være fornøyde med skolen, sier Freitag, og skryter av samarbeidet med de andre aktørene:

– Samarbeidet med byggherre og entreprenør har vært svært positivt. Det har vært en veldig god kommunikasjon gjennom hele prosjektet for å finne gode løsninger både i prosjekteringen og under utførelsen.

Stolte aktører: 

Modulvegger er en ledende aktør innen systeminnredninger i Norge og har stort fokus på å levere kvalitet, design og fleksible løsninger ut i fra kundens ønsker og krav. Deres kjerneprodukter er glassvegger, kontorskillevegger, trespiler og himlinger.

Råde Graveservice AS er i dag et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold. Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor bygg, grøntareal og infrastruktur, og vi kan vise til en rekke store og prestisjefulle oppdrag på vår referanseliste.

Sørlie Prosjektinnredninger AS er Østfolds største leverandør av møbler og innredninger til bl.a. kontorer, møterom, kantiner, fellesarealer/sosiale møteplasser, barnehager, skoler og syke- og aldershjem.

Borge Rør AS har siden starten i 1948 etablert seg som en solid faghandel innen VVS/VS. Med solide håndverkstradisjoner i bedriftens ryggrad, har filosofien stadig vært den samme: Kvalitet i alle ledd.

Andre aktører: 
Fredrikstad Byggettersyn AS, Igniva Christian Seilø Torgersen, Lett-Tak AS, Fagprosjekt AS, Byemark Stål AS, Splitkon AS, Efg Norway AS , Sagstuen AS, Intep AS, Malermester Buer AS, Bryn Byggklima AS , Bravida AS, COWI AS, Multiconsult, Blikkenslager Torbjørn Lemtun AS, XL-bygg, Langsholt Glass service AS., Låssenteret AS, Unicon, Smith Stål, Firesafe, Kvint Blendex, Gulventreprenøren.