Previous
Next
Sen nye skolen vil fremstå som et nærmiljøanlegg. Skolene i Bærum er åpne for organisasjoner, lag og foreninger utenom skoletid. I tillegg tilbyr vi alltid elever og foresatte å låne lokaler for å skape et godt elevmiljø. Foto: Per Otto Lien/Bærum kommune
Sist oppdatert: 22-12-2021

Bekkestua skole - Et nærmiljøanlegg

Både elever, lærere og foresatte gleder seg enormt til å ta fatt på en ny skolehverdag på Bekkestua skole.

– Det er politisk vedtatt en kapasitetsutvidelse på bakgrunn av fremskrivningstallene i kommunen.

-Det vil bety svært mye for nærmiljøet å få et så flott anlegg når det kommer til bygningsmassen, men også fellesarealene utomhus som vil være tilgjengelig for publikum, sier Morten Rondan, rektor ved Bekkestua, og legger til:

– Dette vil fremstå som et nærmiljøanlegg. Skolene i Bærum er åpne for organisasjoner, lag og foreninger utenom skoletid. I tillegg tilbyr vi alltid elever og foresatte å låne lokaler for å skape et godt elevmiljø.

Han forteller at både elever, foresatte og lærere gleder seg enormt. De har vært på «flyttefot» i ulike erstatningslokaler med bussing av elever i 2,5 år, og ser frem til å samle laget på Bekkestua.

– Det flotte med denne kapasitetsutvidelsen er at vi har fått lagt alle tjenester knyttet til elevene som ikke er undervisning - det vil si rådgiver, spes.ped.koordinator, helsesykepleier og PP-rådgiver, i ett område av skolen.

-I tillegg har vi lagt alle spesialrom i en egen fløy av skolen. Vi har også fått til noen gode fellesarealer for elevene i bygningen, sier rektoren.

Lærerne har i større grad enn elevene vært med på å påvirke utformingen. Dette har i særlig grad handlet om spesialrom, men også flyt og organisering i bygget.

– Selve prosjektet er nå definert som en kapasitetsutvidelse, og har fra begynnelse til der vi er nå fått endrede rammebetingelser.

Aase AS

-Dette har både vært av økonomisk art, men også knyttet til prinsipper rundt gjenbruk og bevaring av bygningsmasse i Bærum kommune.

– Dette har påvirket selve brukermedvirkningen. Ledelsen har gjennom hele prosjektet samarbeidet tett med prosjektledelsen, sier Rondan.

Han forteller at skoleledelsen har samarbeidet godt både med grunnskoleavdelingen og prosjektledelsen.

– Av grunner nevnt ovenfor har endrede rammebetingelser underveis i prosjektet skapt noen utfordringer.

-Jeg vil få skryte litt ekstra av vår tidligere rådgiver Barbro Grude Eikseth som er en utrolig dyktig fagperson med fokus på brukermedvirkning.

– Fra Eiendom vil vi fokusere på den meget gode brukermedvirkningen både rektor/administrasjonen og Oppvekst skole har bidratt med til den flotte skolen som både består av en rehabilitering av eksisterende bygninger og tilbygget, sier Jørgen Molvig, tjenesteleder byggherre, Bærum kommune, Eiendom.

-Det er omfattende samhandling og brukermedvirkning som legges inn i et slikt prosjekt for at skolen skal bli den nærskolen og det naturlige samlingspunktet som man ønsker.

– Både elever, foreldre, nærmiljø og innbyggere skal kunne benytte multisal til ulike typer arrangementer som kurs og forelesninger, og i tilknytning til dette arealet vil mat- og helserom være tilgjengelig for matproduksjon.

Foto: Per Otto Lien

Prosjektet gir en funksjonell bygningsmasse over 2-3 etasjer med god logistikk og oversiktlige kommunikasjonslinjer, som skaper trygghet for elevene.

Undervisningsarealer og arbeidsplasser for ansatte er utformet arealeffektivt. Skolebygget er utformet slik at både elever, foreldre og frivillige organisasjoner kan benytte bygget utenom skoletid.

– Kantine og auditorium, multisal, serveringskjøkken, kunst- og håndverksrom, musikkrom med tilhørende øvingsrom og lignende er tilrettelagt med forskjellige soner med adgangskontroll, slik at de kan benyttes uavhengig av eksterne brukere uten at de får tilgang til skolen forøvrig, forteller Molvig.

Uteområdet utvikles til et variert, godt og trygt skoleanlegg for elevene, og skal være et godt aktivitetstilbud for nærmiljøet utenom skoletid. Aktivitetene supplerer og komplementerer aktiviteter tilrettelagt for Bekkestua barneskole.

– Målet er å få ungdommen i aktivitet i friminuttene, samtidig som skoleområdet totalt for Bekkestua skole og barneskole skal appellere til bruk for nærmiljøet.

-Ungdomsskolens tilgrensede friarealer, inkludert Bekkestuabanen, benyttes også som uteområde.

-Skolen har ikke en egen flerbrukshall eller gymsal, men benytter Nadderudhallen til kroppsøving, sier Molvig.

– Vi har videre hatt stor fokus på Universell Utforming, samt at det etableres sykkel, sparkesykkel og skateboard plasser ved alle adkomstveier, totalt rundt 700 stykk, legger han til.

Bærekraftige materialer
Miljø- og energistandard Nybyggdelen av skolen, samt forbindelsesbygg, skal bygges i henhold til klimastrategiens handlingsplan og følger BREEAM-NOR metodikken.

Nybygget er prosjektert tilsvarende BREEAM NOR «Very Good» klassifisering.

– Med hensyn til energi skal nybyggdelen tilfredsstille passivhuskravene i NS 3701. Dette vil gi positive drifts- og miljømessige gevinster. Byggene vil forsynes med varme og kjøling fra energisentralen i Nadderudhallen, forklarer Molvig, og utdyper:

– Skolen skal utstyres med robuste, egnede og bærekraftige materialer for å tåle høy påkjenning, ha lang levetid samt bidra til å redusere det totale CO2 avtrykket for bygningsmassen.

itech as er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anleg
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk

-Det fremskaffes EPD for minst 15 forskjellige produkter for å gjøre klimavennlige valg av materialer og innkjøp.

Eksisterende møbler og inventar gjenbrukes i størst mulig grad. For skolen som helhet tilknyttes bygningsmassen eksisterende energisentral i Nadderudhallen for leveranse av både varme og kjøling.

Dette vil føre til at skolen «sparer» areal til egen energisentral, samtidig som drift av energiløsningen forenkles ved å ha én stor i stedet for flere små energisentraler.

– Det skal installeres sentralt driftskontrollanlegg for optimalisert styring av tekniske anlegg. Det installeres også energieffektive ventilasjonsanlegg med høy gjenvinningsgrad, og det er i tillegg installert solceller på tak i nybygget.

-Bærum kommune har høye krav til klimakloke tiltak, og alle prosjekter følger sine «særvilkår» for klima og miljøtiltak. Materialvalg er basert på estetiske, funksjonelle, robuste og miljøvennlige materialer.

-Fossilfri byggeplass er lagt til grunn i gjennomføringsfasen. I dette prosjektet gjelder GRAD 2, som innebærer bruk av fossilfri oppvarming i byggeperioden.

– Entreprenør har benyttet eksisterende skoleareal til rigg. I tillegg skal alle maskiner som kan gå på el-batteri benyttes, og alle dieseldrevne maskiner skal bruke 2.generasjons biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde i henhold til EU sitt fornybardirektiv, forteller Molvig.

– Byggeplassen skal følge gitte krav til avfallshåndtering og avfallssortering i henhold til BREEAM-NOR.

-Det har vært høy andel sorteringsgrad i byggeprosjektet med over 95% i ulike fraksjoner, som er langt over nasjonale anbefalinger, legger han til.

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

Molvig er full av lovord om samarbeidet med de andre aktørene i prosjektet
– Brukermedvirkning internt i Eiendom med Eiendomsdrift, Eiendomsforvaltning, Renhold, ansatte, tillitsvalgte samt andre enheter i Bærum kommune som Natur og idrett, Vei- og trafikk, Folkehelsekontoret med videre har alle bidratt med verdifulle innspill slik at Administrasjonen i Bærum kommune står sammen om dette flotte resultatet på ombruk, gjenbruk og nybygg i en skjønn harmoni!

– Overtakelse er 8.desember. Da starter innflytting, og skolen tar i mot elevene til første skoledag 4.januar 2022. Vi forventer høy innflyttingsaktivitet i adventstiden, og gleder oss til å ønske alle velkommen tilbake til Bekkestua skole.

Stolte aktører: 
Andenæs VVS AS er en rørentreprenør og vårt markedsområde er i hovedsak "Stor-Oslo", men vi har også arbeid i områder utenfor Oslo. Vi opererer hovedsakelig i prosjektmarkedet, men er også en betydelig aktør innenfor servicesegmentet.

Aase Prosjekt består av rundt 50 rådgivere og prosjektledere med bred teknisk kompetanse og lang erfaring innen utvikling, prosjektering og gjennomføring av alle typer byggeprosjekt.

Ingeniørene Seim & Hultgreen AS har byggetekninsk prosjektering og rådgivning som arbeidsområde.
Firmaet har bred og allsidig erfaring fra prosjektering av byggverk i betong, stål, bærende murverk og tre.

itech as er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anlegg. I tillegg utfører våre revisorer og AP'er Breeam sertifisering. Energirådgivning er også en del av våre tjenester.

Andre aktører: 
Byggeråd AS, Arkitektgruppen lille frøen AS, CADI AS, Landskaperiet AS, Haaland kilma AS, Engenius AS, Norconsult AS, AG Installasjon AS, Konsel AS, Rambøll AS, ÅF Engineering AS, Multiconsult AS, WSP AS, Låssenteret AS , Sauter Norge AS, Stabil AS, Contiga AS, Profilteam AS, Solskjermingsgruppen AS, Brann & Sikkerhetsforum AS, Euro-blikk og tak AS, Akershus byggmesterforretning, Bærum Byggmontering AS, Nordgips AS, BOA Flooring AS, Hunvik og Co AS, Sanering Saneringsteknikk AS, Intep AS, Otis AS, Radonmannen AS, Solcellespesialisten AS, Reklame Consult AS, Byemark AS, Brødrene Midthaug AS, RE Multigulv AS, Sørlie AS.