Previous
Next
– Bærums befolkning skal oppleve en tilgjengelig kommune som er godt samordnet, og som møter innbyggerne på en god måte. Det legges opp til at kommunens innbyggere skal kunne benytte byggets fasiliteter som møterom, kantine og annet etter behov. Foto: Insenti
Sist oppdatert: 09-01-2023

Bærum en «klimaklok» kommune

Med Kommunegården er ønsket å skape et bygg som innbyr til at innbyggerne i Bærum kan møtes og engasjere seg i kommunen.

– Det er nærmest et paradoks, men etter bare 30 år hadde Kommunegården i Sandvika gjort sitt som administrasjonsbygg for Bærum kommune.

-Utad fremsto jo dette som et «nytt» bygg med gode kvaliteter, men mye hadde endret seg disse 30 årene, sier Jørn Jevne, daglig leder/CEO hos Bærum kommunale Pensjonskasse.

Bygningen hadde et stort vedlikeholdsbehov, tekniske anlegg var utslitt, men det aller viktigste var at Bærum kommune, som leietaker, ønsket å innføre nye måter å samhandle på i det daglige arbeidet for å bli enda mer effektive i servicen overfor innbyggerne.

– Et element i dette var å innføre mer åpne kontorløsninger, noe som stiller langt større krav til blant annet de tekniske anleggene.

– Det var ønskelig å få til en bedre utnyttelse av arealene, og at betydelig flere medarbeidere i kommunen fikk sin arbeidsplass i de samme arealene sammenlignet med de opprinnelige løsningene, forklarer Jevne.

Rambøll Norge

Attraktivt arbeidsmiljø
Mellom 1200 og 1300 personer vil få sin arbeidsplass i nye Kommunegården, og de flytter snart inn i et bygg som fremstår som helt nytt.

Det har en nøktern, men god standard, lyse arbeidsarealer med førsteklasses klimaanlegg og en materialbruk som er så helse- og klimavennlig som det er mulig å frembringe.

– Bygget og byggets innredning skal gi et attraktivt arbeidsmiljø og stimulere til økt samhandling både internt og eksternt. Bærums innbyggere vil i dette bygget kunne få hjelp med de forskjellige tjenester som kommunen har ansvar for å tilby sine innbyggere, forteller Jevne, og legger til:

– Bærums befolkning skal oppleve en tilgjengelig kommune som er godt samordnet, og som møter innbyggerne på en god måte.

-Det legges opp til at kommunens innbyggere skal kunne benytte byggets fasiliteter som møterom, kantine og annet etter behov.

Han beskriver Bærum kommune som «klimaklok», og det var derfor ikke et tema å gjøre annet enn å strekke seg til det ytterste for at bygget skulle oppfylle de strengeste miljøkrav.

Heiberg & Tveter AS

Flere standarder og metoder ble vurdert, og det ble tidlig valgt å arbeide med BREEAM-standarden, hovedspørsmålet var om prosjektet skulle søke å oppnå klassifiseringen «excellent» eller «outstanding».

– I Praksis besto forskjellen i at vi som byggherre måtte ta stilling til om også fasadene skulle skiftes ut. For å kunne nå målet om BREEAM «outstanding» måtte fasaden også rives og byttes ut.

-Både fasader og vinduer var imidlertid i så dårlig forfatning at beslutningen ikke ble så vanskelig. -

-Kostnadsforskjellen mellom klassene var heller ikke større enn at det er fullt forsvarlig å prioritere «outstanding», sier Jevne.

Han forteller at de har oppnådd kravene i prosjekteringen, og fått godkjenning. Det har vært krevende å rehabilitere et bygg med mål om en slik standard, men det har vist seg gjennomførbart. Bygget vil også være i energiklasse A.

Isolert sett kunne det nok ha vært mer økonomisk lønnsomt å rive hele råbygget, men det ville ha gitt et langt høyere og uønsket miljømessig fotavtrykk.

– I dette bygget har vi lagt stor vekt på fleksibilitet. Det er viktig at innredningen i bygget kan endres uten for store inngrep. Dette er både kostnadsmessig og miljømessig effektivt.

– Både i arkitektur og innredning har universell utforming vært viktig. Valg av løsninger og materialer er gjort med tanke på at perspektivet for nye Kommunegården skal være mer enn 30 år, sier Jevne.

insenti.no/
Pilot arkitekter

Godt samarbeid i et tøft marked
Han legger ikke skjul på at pandemien har ført til en del problemer. Først og fremst har det vært leveringsproblemer, men også en ekstrem prisoppgang på en del varer.

-Det har vært konkurser hos noen underentreprenører, dessverre, men Jevne forteller at de har lykkes med å erstatte disse til tross for det opphetede markedet, og trekker frem at totalentreprenør Strøm Gundersen her har gjort en svært god innsats.

-Alle hindringer til tross, så leveres bygget til leietaker, Bærum kommune, til avtalt tid og kostnad.

– Som kjent så har vi en periode bak oss nå med et overopphetet byggemarked. Det var ikke lett å få anbud på denne store entreprisen som en ren totalentreprise til fast pris.

– Vi utviklet derfor en hybridløsning hvor tilbyderne fikk sin risiko vesentlig redusert ved at vi samhandler om innkjøpene av underentrepriser og leveranser, og tiltransporterte kontraktene til totalentreprenøren.

-Det har fungert godt, og vi har holdt oss innenfor vedtatte budsjetter til tross for de utfordringene som har kommet i kjølvannet av både pandemi og et urolig Europa, fastslår Jevne.

-Med disse lokalene får Sandvika et «nytt» bygg som av de aller fleste innbyggerne vil oppleves positivt for byen. Ikke bare utseendemessig, men innholdsmessig i tjenestesammenheng. Dette er ikke bare et kontorbygg i «mengden», men et sammensatt bygg hvor kommunen skal yte service overfor innbyggerne.

– De aller fleste bæringer vil stifte bekjentskap med bygget på en eller annen måte, og da er det viktig at bygget oppleves som positivt, i tillegg til at tjenestene som ytes der oppleves på samme måte, sier Jevne.

Han forteller at tett oppfølging og god dialog med entreprenøren har vært hovednøkkelen til at prosjektet når sine mål.

Selv i store organismer som et slikt byggeprosjekt er enkeltmennesker vesentlig, og valg av byggherrerepresentant og prosjektleder har vært helt avgjørende for fremdriften og kvaliteten.

– Dette er et prosjekt som byggherre Bærum kommunale Pensjonskasse og leietaker Bærum kommune har samarbeidet om helt fra starten av. Det unike samarbeidet har gjort at byggherre har kunnet tilpasse løsninger til den bruk og utnyttelse som leietaker ønsker.

– Vi slipper runder med tilpasning og endringer etter at bygget er ferdig, men før leietaker overtar. Det spare både tid og kostnader.

-Bærum kommune har hatt et team som har fulgt hele prosessen tett. Dette har vært veldig verdifulle bidrag, og en viktig faktor til prosjektets måloppnåelse, sier Jevne fornøyd.