Previous
Next
Det nye skolebygget vil bety veldig mye for nærmiljøet på Båsmoen, og ikke minst for elever og lærere som over tid har hatt et bygg som har gått ut på dato. Avbildet: Ledergruppen i tekniske tjenester i Rana kommune (Hanne Alvsing, Jan Erik Furunes, Jon Einar Tuven, og Trude Fridtjofsen) Foto: Rana Kommune
Sist oppdatert: 07-04-2022

Båsmo Skole

– Bakgrunnen for satsingen med ny barneskole på Båsmoen er at eksisterende skole er gammel og i dårlig forfatning.

-Byggingen av skolen ble vedtatt før det var avklart at Batterifabrikken skulle bygges i Mo i Rana, og skolen er også en del av vedtatt ny skolestruktur i kommunen, sier Jon Einar Tuven, avdelingssjef, avdeling for prosjekt, og legger til:

– Slik det ser ut i dag, er skolen dimensjonert for flere elever enn antallet er i dag. Den demografiske utviklingen i bydelen ser vel heller ikke ut til at skolen skal bli for liten.

Det nye skolebygget vil bety veldig mye for nærmiljøet på Båsmoen, og ikke minst for elever og lærere som over tid har hatt et bygg som har gått ut på dato, både med hensyn til planløsning og teknisk utrustning - som blant annet dårlig ventilasjon.

I tillegg opparbeides det et flott uteområde ved skolen, som helt sikkert vil bli flittig brukt også utenom skoletiden.

VentiNor Klimaentreprenør AS
Elektro Mo AS

– I dette prosjektet har det vært stort fokus på miljø, og skolen er bygget som et BREEAM-NOR prosjekt med ambisjonsnivå good. I tillegg har det vært fokus på bærekraftig materialbruk og fossilfri byggeplass.

-Prosjektet har fått tilsagn om tilskudd fra Miljødirektoratet knyttet til merforbruk fossilfri byggeplass og materialbruk, sier Tuven.

Han forteller at samarbeidet med de andre aktørene i prosjektet har gått bra, men at pandemien har ført til noen utfordringer med tanke på fremdriften. Arkitekt har gjort en god jobb med utforming av bygget og tilpasninger i nærmiljøet.

– I prosjektet har det også vært fokusert mye på overvannshåndtering av området, slik at vi er bedre rustet med hensyn til økende fare for «ekstremvær», sier Tuven.

Sivilarkitekt MNAL Christian Schöberle hos SPINN Vest forteller at oppdraget var en del av en rammeavtale for utvikling av fire skoler i Mo i Rana, som SPINN vant på bakgrunn av kvalifikasjoner og timepriser.

Nye Båsmo barneskole på innsida: Foran ledergruppen i tekniske tjenester i Rana kommune (Jan Erik Furunes, Hanne Alvsing, Trude Fridtjofsen og Jon Einar Tuven) Foto: Rana Kommune

Båsmo barneskole er den fjerde i rekken, slik at de har hatt et godt og langt samarbeid med byggherren Rana kommune.

– Føringer for skolen var basert på kommunens tekniske krav, miljøprogram og et romprogram som ble utviklet av SPINN sammen med kommunen. Båsmo og Gruben skoler er basert på samme utgangspunkt, men tomtens beskaffenheter har gitt to veldig ulike utforminger og løsninger.

-SPINN er i sine skoleprosjekter generelt opptatt av å ha bærekraftige løsninger og sikre overordnede kvaliteter som gode fellesområder, rikelig med dagslys og god intern logistikk. For den nye barneskolen på Båsmo var en av utfordringene å passe bygget inn i omgivelsene.

-Stedsforankring oppnår prosjektet ved å knytte skolen tematisk til skogen - utfordringen var å utforme et forholdsvis stort bygningsvolum slik at det utnytter tomtens kvaliteter og tilpasses nabolaget.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet, og samarbeidet med både entreprenør og kommunen som byggherre har vært bra, sier Schöberle.

Søstrene Renhold AS
Interiør service Helgeland

Rektor Anni Breivik forteller at den gamle skolebygningen i tillegg til å være utdatert og slitt, ikke er godkjent etter forskriftene grunnet manglende ventilasjonsanlegg i store deler av bygningsmassen, samt på grunn av trafikkforholdene rundt skolen.

– Det betyr selvsagt mye for alle involverte å få disse forholdene i orden. Kommende skoleår skal også den gamle gymhallen rives og erstattes av et nytt bygg. -

-Skolen og området rundt vil da stå ferdig som et komplett skoleanlegg fra høsten 2023.

Hun forteller at brukere har vært med i planlegging og tegning av skolen. Under byggeperioden har skolen og byggherren vært i jevnlig kontakt for å avklare spørsmål som har oppstått rundt det nye bygget, og om sikkerheten til elevene under byggeperioden.

Den nye skolen bygges rett ved den gamle, og dette har naturlig nok ført til en del ekstra trafikk i området.

– Vi som arbeider på skolen har vært opptatt av å få en bygning som fungerer etter dagens pedagogiske opplegg og organisering.

-Nåværende Båsmo barneskole har et stort uteområde, og vi var også opptatt av å beholde kvalitetene som en «Skoleskog» har for elevene da det nye uteområdet med nye lekeapparater ble planlagt, sier Breivik, og legger til:

– Det står for øvrig ferdig samtidig med skolebygningen. Det har også vært viktig å forbedre sikkerheten i forhold til trafikken rundt skolen.

Prosjektet nye Båsmo barneskole viser vei i kampen for klimaet. Regnskapet for klimagassutslipp foreligger nå og viser en reduksjon på hele 49 % i nybygget sammenlignet med tradisjonelle bygg. I tillegg er utslipp fra byggeprosessen redusert med 34 %.

- FN har nettopp lagt fram en ny alarmerende klimarapport. Bygg- og anleggssektoren står for 40 % av materialbruken, energibruken og klimagassutslippene i verden, påpeker Jan Erik Furunes, kommunaldirektør for tekniske tjenester i Rana kommune. Rana har ikke noe valg – Rana må også bidra til å snu dette.