Previous
Next
– Vi har tro på at Klæbu helse- og velferdssenter vil gi beboerne god bokvalitet med mulighet for innvendig vandreareal, i tillegg til enkel tilgjengelighet til et sikkert og trygt hageanlegg. Foto: Anne Grete Valstad, prosjektleder Trondheim eiendom-utbygging
Sist oppdatert: 25-08-2021

Sentre som hever livskvaliteten

Klæbu Helse- og Velferdssenter har 60 sykehjemsplasser bygd rundt en innvendig atriumshage med lett tilgang til uteareal, og utformingen fjerner mye av korridor følelsen.

– Anlegget har to etasjer, med 30 beboerrom i hver etasje. Hver etasje er delt inn i fire bogrupper med 7-8 beboere, og det er fellesareal for den enkelte bogruppe.

Videre er tjenesteareal lokalisert ved hver bogruppe, samt i to knutepunkt, med lette forbindelser også til kjelleretasjen, forteller Fride Dahl, rådgiver ved kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune.

Atriumshagen skal være et attraktivt utenomhusanlegg som skal stimulere til fysisk aktivitet, samt gi variasjon i opplevelser.

– Vi har tro på at Klæbu helse- og velferdssenter vil gi beboerne god bokvalitet med mulighet for innvendig vandreareal, i tillegg til enkel tilgjengelighet til et sikkert og trygt hageanlegg, sier Dahl.

Advansia - Klæbu velferdssenter

Anne Grete Valstad, prosjektleder Trondheim eiendom-utbygging, forteller at bygget har passivhusstandard. På store deler av taket er det solcellepaneler, dimensjonert for 150 kWp.

– Vi har regnbed for fordrøyning av noe av overvannet. Fjernvarme for oppvarming leveres av et lokalt biobrenselanlegg, Klæbu bioenergi AS. Vi hadde krav til fossilfri byggeplass og 80% sorteringsgrad på avfall.

-Resultatet ble godt over 90%, noe vi er svært fornøyd med.

– I tillegg hadde vi krav om 30% reduksjon av klimagassutslipp for energi i byggets driftsfase og materialbruk sammenlignet med et referanseprosjekt, sier hun.

Samarbeidet med de andre aktørene i byggeprosjektet har vært godt, i følge prosjektlederen. Tross utfordringer med noen leveranser, har det ikke vært forsinkelser grunnet pandemien, og bygget ble overlevert fra entreprenør Backe Trondheim AS som avtalt i kontrakten.

– Entreprenør har vært nøye med å følge smittevernrådene fra byggebransjen, og vi har ikke hatt noen tilfeller av koronasmitte på byggeplassen.

Hever livskvaliteten
– Oppdraget fikk vi gjennom en konkurranse for arkitekttjenester som Trondheim kommune inviterte til.

-Det forelå en godt gjennomarbeidet mulighetsstudie som ga klare føringer for romprogram, overordnet planprinsipper og volumoppbygging, forteller arkitekt Inger Anne Landsem hos Per Knudsen Arkitektkontor AS.

Foto: Anne Grete Valstad, prosjektleder Trondheim eiendom-utbygging

Klæbu helse- og velferdssenter ligger i samme kvartal som det tidligere rådhuset, et bygg med eksisterende omsorgsboliger og et planlagt bygg med ytterligere omsorgsboliger.

Gatestrukturen, og ikke minst plassen midt i kvartalet, tilfører området struktur og leselighet, og skaper godt definerte gaterom med kjørevei, parkeringsplasser, fortau og torg.

– Dette gir fysiske rammer for et gateliv med ulike typer møblering, elementer og installasjoner som skal gi en estetisk opplevelse og bidra til å heve livskvaliteten til brukerne, i tillegg til å virke strukturerende og bidra til leseligheten i utearealene, forklarer Landsem, og utdyper:

– Vi la mulighetsstudien til grunn i den videre prosjektutviklingen, og for å finne den beste plassering av bygget i situasjonen, hadde vi et tett samarbeid med landskapsarkitekt tidlig i prosessen.

Uteanlegget rundt Klæbu helse- og velferdssenter skal være tilgjengelig for alle brukergrupper, og utearealene er prosjektert i henhold til krav om universell utforming.

Det er lagt vekt på at en del av brukene vil ha sterkt nedsatte kognitive evner, og det er tilrettelagt med skjermede og sikre utearealer.

Plasseringen på tomten gjør at det ikke er behov for trappeløsninger og ramper. Byggets funksjoner er plassert rundt et indre gårdsrom med en størrelse på rundt 1000 m2.

Gårdsrommet er utformet som en skjermet sansehage primært for beboerne, men den vil også være tilgjengelig fra fellesarealene ved hovedinngangen.

– Inngangen er plassert i det nordøstlige hjørnet av bygget, og henvender seg til kvartalets torg. Byggets publikumsarealer, og særlig storstuen, ligger også i denne delen av bygget, mens beboerrom enten vender til parkmessig bearbeidet areal mot nord og øst, eller «skogen» i bekkedalen sør og vest for bygget, sier Landsem.

– Planløsningen er utarbeidet i tett samarbeid med brukere, og det er lagt stor vekt på å ta hensyn både til pasientenes og de ansattes behov for tilgjengelighet, skjerming, universell utforming og «hjemlige» løsninger som ikke medfører institusjonspreg.

-Både krav fra Husbanken og Trondheim kommunes egne krav ti helse- og velferdssentre er hensyntatt både i det overordnede konseptet og i alle detaljer, legger hun til.

HTH Kjøkken Trondheim
Getek - Solceller

Strålende samarbeid
– I tett samarbeid med både oppdragsgiver, brukere, landskapsarkitekt og etter hvert også resten av prosjekteringsgruppen, mener vi at vi har funnet gode løsninger både for beboerne, ansatte, besøkende og naboer, sier Landsem.

Hun forteller om et spesielt tett samarbeid med oppdragsgivere og bruker i forprosjektfasen, men at det gode samarbeidet og den tette dialogen også fortsatte langt inn i detaljprosjekteringsfasen.

– Arbeidet i denne fasen ble ledet av entreprenør Backe på en svært god måte, og vi opplever at det ble lagt vekt på både løsningsorientert fremgangsmåte, et tett samarbeid i hele prosjekteringsgruppen, en ryddig prosess med jevn fremdrift og ikke minst et godt arbeidsmiljø for alle involverte.

-Vi opplevde at entreprenør satte pris på innspillene våre, og bidro aktivt ved å ha stort fokus på meget høy kvalitet i utførelsen.

Landsem er svært fornøyd med det ferdige resultatet som viser at det overordnede konseptet fra forprosjekt er videreført og foredlet i detaljprosjektfasen, og til slutt utført med gode løsninger helt ned til minste detalj.

– Vi har stor tro på at dette blir et godt sted å være både for beboere, ansatte og besøkende. At bygget i tillegg har klart å oppnå prosjektets høye miljøambisjoner, opplever vi som en ekstra bonus siden dette gir et positivt bidrag til nærmiljøet, sier Landsem engasjert.

Klæbu helse- og velferdssenter-Stue
Anne Grete Valstad, prosjektleder Trondheim eiendom-utbygging

Stolte aktører: 
I en stadig mer kompleks byggebransje leverer vi i Advansia den nødvendige kompetansen slik at prosjektene gjennomføres på en best mulig måte med kundens mål i fokus. Vi ønsker jo å takke byggherren, Trondheim kommune for oppdraget. Trygve Leiksett Prosjektleder

Hos HTH i Trondheim vet vi at det moderne liv krever sitt kjøkken. Det er grunnen til at design og funksjonalitet går hånd i hånd når du velger et nytt kjøkken fra HTH . Vi ser til alle detaljene, slik at du får akkurat det kjøkkenet du drømmer om.

GETEK har over 30 års erfaring fra solcellebransjen. I dag innehar vi en unik kompetanse fra både nettilknyttede og offgrid- anlegg for meget krevende arktiske forhold.  Vi selger ikke bare komponenter, vi både tester og ødelegger komponenter for å finne ut hvor grensen går, hva er de gode for.​​​​​​​