FDVcompagniet tilbyr de beste løsningene og hjelper deg innhente all nødvendig dokumentasjon til ditt prosjekt. Med varierte løsninger tilpasser vi oss alltid dine behov. Foto: FDVcompagniet
Sist oppdatert: 26-11-2021 Annonsørinnhold 

Hva er FDV?

FDV er en vanlig forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold som brukes i forbindelse med bygg og anlegg.

FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom en bygnings eller et anleggs totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.

De siste årene har begrepet blitt utvidet til FDVU, hvor U står for utvikling – og handler om å ta høyde for oppgraderinger underveis i levetiden til byggeprosjektet for å etterkomme nye krav.

Hvorfor FDV?
Ifølge plan- og bygningslovens stilles det krav om at det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverket, herunder byggeproduktenes egenskaper som igjen legger grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget gjennom hele levetiden.

FDV kan sies å være bruksanvisningen for bygget.

Av FDV dokumentasjon fremkommer det blant annet hvordan produkter og overflater skal rengjøres og vedlikeholdes, hvilke betjening, og servicebehov tekniske installasjoner skal ha, samt anvisninger for bruk av bygget generelt.

En god FDV dokumentasjon er avgjørende for å kunne gjennomføre drifts - og forvaltningsoppgaver på bygget og ivareta byggets forventede levetid.

Hvem er ansvarlig for å levere FDV dokumentasjon?
Det er ansvarlig søker som er ansvarlig og påse at nødvendig dokumentasjon er bygget opp på en hensiktsmessig måte før driftsfasen.

Dokumentasjon skal overleveres eier mot kvittering, eventuell mangelfull dokumentasjon kan medføre betydelige kostnader.

Hvorfor er det krav til FDV dokumentasjon av driftsfasen?
Hvis et byggverk skal fungere, må de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget ha kunnskap om byggverkets egenskaper.

Et nytt moderne bygg i dag er så kompleks at man som driftsansvarlig av bygget er nødt til å sette seg inn i systemer og hvordan de faktisk fungerer.

Hvordan levere FDV-dokumentasjon?
Tidligere var det papir og perm varianten som var gjeldende og man ser fortsatt at det benyttes, men som standard leveres FDV dokumentasjon nå digital på en minnepenn, eller i et FDV system. Alt etter hva som er kontraktsfestet.

FDVcompagniets tjenester
Vi tilbyr de beste løsningene og hjelper deg innhente all nødvendig dokumentasjon til ditt prosjekt. Med varierte løsninger tilpasser vi oss alltid dine behov.
Ta kontakt så forteller vi mer